نویسنده = ���������� �������� ��������
تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

دوره 8، شماره 29، آذر 1400

10.22054/rjsw.2022.64919.539

اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان


راهکارهای ارتقاء و بهینه‌سازی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی در ایران

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 179-210

10.22054/rjsw.2022.65312.549

محمد زاهدی اصل؛ محمدعلی حق دین؛ حمیده عادلیان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ الهام محمدی؛ اسماعیل عالیزاد


بازنمایی مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی: ( مطالعه مورد: شهرستان کنگان (پارس میانی))

دوره 6، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 199-243

10.22054/rjsw.2021.57151.451

محمد زاهدی اصل؛ سیدمجید حسینی؛ محمود جمعه پور؛ ابوتراب طالبی


فراتحلیل مداخلات روانی-اجتماعی اعتیاد

دوره 6، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 205-251

10.22054/rjsw.2020.52288.403

بهزاد خدری؛ محمد زاهدی اصل؛ ستار پروین


تجربۀ زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه‌ها)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 202-230

10.22054/rjsw.2018.11709

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه جعفری؛ محمدسعید ذکایی؛ فرشاد مومنی


تأثیر عوامل خانوادگی بر توانمندی اجتماعی دختران

دوره 3، شماره 10، دی 1395، صفحه 235-264

10.22054/rjsw.2016.9376

محمد زاهدی اصل؛ محبوبه توکلی