نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی سردبیر

2 گروه مددکاری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسول)

4 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

5 گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

6 گروه جامعه شناسی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعات در ایران نشان می‌دهد که با وجود رتبه مناسب کشور در تولید دانش، از این ظرفیت در راستای منافع ملی استفاده نمی‌شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر با هدف تبیین و موشکافی وضعیت موجود اثربخشی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی و راهکارهای ارتقاء این اثربخشی انجام گردید.
این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته با صاحب نظران گردآوری شد. در مجموع محتوای 10 مصاحبه فردی و یک مصاحبه گروهی مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. روش نمونه گیری مصاحبه شوندگان، هدفمند بوده است. یافته های مطالعه حاضر، طبق نظرات صاحب‌نظران نشان می‎‌دهد با وجود برخی مصادیق ارزشمند، اثربخشی پژوهش‌ها با سطح قابل انتظار فاصله دارد که وجود برخی از عوامل مربوط به ارکان نظام آموزش عالی و برخی دیگر از عوامل مربوط به ساختارها و سازمان‌های خدمات اجتماعی سبب اثربخشی پایین پژوهش‌ها شده است. لذا شایسته است که سیاست‌گذاران و مدیران و و سایر مسئولان هر دو بخش جهت رفع یا کاهش مسائل اقدام نمایند. در این راستا توصیه‌های سیاستی مربوطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for promoting and optimizing social work research in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Zahedi asl 1
 • Mohammadali Haghdin 2
 • h a 3
 • m g 4
 • Elham mohammadi 5
 • Ismail Aalizad 6

1 Social work group, department of social sciences, Allameh Tabatabaei University/ Tehran, Iran

2 Social work group, department of social sciences, Allameh Tabatabaei University/ Tehran, Iran

3 Social work group, department of social sciences, Allameh Tabatabaei University/ Tehran, Iran

4 Social work group, department of social sciences, Allameh Tabatabaei University/ Tehran, Iran

5 Social work group, department of social sciences, Allameh Tabatabaei University/ Tehran, Iran

6 Social work group, department of social sciences, Allameh Tabatabaei University/ Tehran, Iran

چکیده [English]

Studies in Iran show that despite the country's appropriate ranking in knowledge production, this capacity is not used in the national interest. Therefore, the present study was conducted with the aim of explaining and scrutinizing the current situation of the effectiveness of social work research and strategies to improve this effectiveness.
This research was conducted qualitatively and the required data were collected through semi-structured individual interviews with experts. A total of 10 individual interviews and one group interview were analyzed. The sampling method of the interviewees was targeted. The findings of the present study, according to experts, show that despite some valuable examples, the effectiveness of research is far from the expected level. Research effectiveness has been low. Therefore, it is appropriate for policy makers, also managers, and other responsibles in both sectors to take action to eliminate or reduce obstacles. Relevant policy recommendations have been provided in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Work Researches
 • promoting
 • optimizing
 • Iran
 • effectiveness