نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تداوم و توسعه هر علمی وابسته به پژوهش‌هایی است که در حیطه آن علم به انجام می‌رسد. ایستایی در پژوهش‌های صورت گرفته در یک رشته علمی، زمینه‌ساز رکود در آن حوزه معرفتی می‌شود و پویایی در تحقیقات، ضمانت بخش توسعه آن علم و رشد عالمانش می‌گردد. از این‌رو، برای کسب آگاهی از این که جایگاه یک رشته علمی در شرایط کنونی چگونه است، چه فرایندی را تا کنون طی کرده و چه چشم‌اندازی را پیش رو دارد، نیاز به انجام یک تحقیق درون کاوانه دارد. برای تحقق این امر، مجموع تحقیقات انجام شده در یک عرصه علمی، خود به مثابه موضوع یا قلمرویی برای یک پژوهش مستقل نقاد شناخته شود. بر پایه چنین پژوهشی، می‌توان به نقاط ضعف و قوت یک رشته علمی پی برد؛ می‌توان محدودیت‌های آن را شناسایی کرد و فرصت‌های پیش رویش را باز شناخت. ابتناء تحقیق حاضر نیز بر همین قاعده است؛ یعنی تلاش شده است که پژوهش‌های دانشگاهی انجام شده در رشته مددکاری اجتماعی ایران در طی پنج دهه از عمر پژوهش‌مدار این رشته مورد بررسی نقادانه قرار گیرد. افزون بر این، تلاش شده است تا ارتباط موضوعی قوانین مصوب با این رشته علمی واکاوی شود. برای بررسی هر دو حیطه مورد بررسی، از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. در کاربست این روش، 645 پژوهش دانشگاهی و 169 سند قانونی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از جمله یافته‌های این تحقیق می‌توان به ارتباط میان نهاد علم و نهاد قانون‌گذاری اشاره کرد که در طی دوران مورد بررسی، همگرایی‌ها و واگرایی‌هایی را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes in researches and laws related to social work

نویسندگان [English]

  • Ismail Aalizad 1
  • m z 2
  • Marzieh Gharaat 3
  • Elham mohammadi 3
  • h a 3

1 Assistant professor of sociology in Allameh Tabataba’i University

2 professor

3 Assistant Professor

چکیده [English]

The continuity and development of any science depends on the research that is done in that field. Stagnation in research in a scientific field paves the way for stagnation in that field of knowledge, and dynamism in research guarantees the development of that science and the growth of its scholars. Therefore, in order to be aware of the position of a scientific discipline in the current situation, what process it has gone through so far and what is its perspective, it needs to do some Internal analysis. To achieve this, the sum of research conducted in a scientific field should be recognized as the subject or domain for an independent critical research. The present research is an attempt has been made to critically examine the academic research conducted in the field of social work in Iran during five decades of the research life of this field. However, in conducting such research, not only these considerations have been satisfied, but also a redoubled effort has been made to investigate the thematic relationship of the laws passed with this discipline in the framework of an institutional relationship. Quantitative content analysis method has been used to examine both areas. In applying this method, 645 academic researches and 169 legal documents have been used as valid sources of data collection. Among the findings of this study, we can mention the relationship between the institution of science and the institution of legislation, which has experienced convergences and divergences during the period under review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social work
  • social work researches
  • laws passed
  • social context