نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
تجارب اجتماعی زندگی؛ گرایش‌های فرهنگی، فلسفی و حتی جهان‌بینی و ایدئولوژی، همگی در شکل‌گیری دیدگاه‌های انسان نسبت به مسائل مختلف نقش ایفا می‌کنند؛ ازاین‌رو نحوه مواجهه با پدیده‌های یکسانی چون اعتیاد در جوامع گوناگون به سبب تفاوت در زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی قاعدتاً باید اشکال متفاوتی به خود گیرد. در همین راستا این نوشتار بر آن است که به بررسی عناصر فرهنگی مؤثر در روش‌های درمان اعتیاد در ایران بپردازد.
روش مورد استفاده تطبیقی- کیفی از نوع مورد محور است. داده‌های مورد نیاز بامطالعه اسنادی جمع‌آوری‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با رویکرد توصیفی- تفسیری صورت گرفته است.
ظاهرسازی در موقعیت‌های بیرونی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگی ایرانیان، که در غالب موارد ملازم با روابط سلسله‌مراتبی است، موجب کم اثر ساختن مداخلاتی می‌گردد که بر خود افشایی و صداقت مخاطبین تأکید دارند. علاوه بر این افراد وابسته به مواد و خانواده‌های آن‌ها حسب پیشینه فرهنگی، تاریخی، اجتماعی به درمان‌هایی که برای آن‌ها احساس تعلق درونی نسبت به گروه ارائه‌دهنده خدمات ایجاد نمی‌کنند و یا روش بکار گرفته‌ شده توسط آن‌ها با قالب‌های آشنای ذهنی‌شان سازگار نیست، اقبال چندانی نخواهند کرد.
احساس برابری، شکل‌گیری روابط صمیمانه و درونی، قهرمان‌پروری و تقدیرگرایی از جمله مؤلفه‌هایی هستند که امتیاز فرهنگی بیشتری به گروه‌های همتا - به‌خصوص گروه‌های دوازده ‌قدمی- به نسبت کلینیک‌های درمان سوءمصرف مواد می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conformity of Iranian Cultural Components and Addiction Treatment Methods By: Mohammad Zahedi Asl Azam Pilevar

نویسندگان [English]

  • m z 1
  • azam pilevari 2

2 Social Work PhD, Social Science Faculty, Allameh Tabatabaie University , Tehran.

منابع
-      بازرگان، مهدی. (1343)، سازگاری ایرانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-      بی‌من، ویلیام. (1386)، زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمه: رضا مقدم کیا. تهران: نشر نی.
-       خدمات جهانی الکلی‌های گمنام. (2004)، 12 گام و 12 سنت، شرکت ثبتی الکلی‌های گمنام.
-      دژاکام، حسین؛ ترابخانی، رضا؛ خدامی، علی. (1390)، راهنما و راهنمایی در کنگره 1.
-      ذاکری، احمد؛ نادری، نازنین. (1391)، در فراسوی روباهان و خارپشت‌ها بنیان فکنی تقابل گرایی در اندیشه فردوسی، پژوهش‌نامه ادبیات و زبان‌شناسی، سال اول، شماره اول.
-      ستاری، رضا؛ حقیقی، مرضیه. (1393)، نقد کهن‌الگویی ریشه‌های دوگانه‌انگاری اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی، متن‌شناسی ادب فارسی، شماره 1، سال ششم.
-      سلیم، غلامرضا. (1361)، آشنایی با مولوی، تهران: توس.
-      غفاری فرد، عباسقلی. (1392)، تاریخ‌پژوهشی در آسیب‌شناسی اخلاقی ایرانی‌ها، تهران: نشر دات.
-      فلیک، اووه. (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
-      قائمی، فرزاد. (1390). تحلیل انسان‌شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران، جستارهای ادبی، شماره 174.
-      کرزن، جورج ناتانیل. (1380)، ایران و قضیه ایران، ترجمه: غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: علمی و فرهنگی.
-      محسنیان راد، مهدی. (1387)، ریشه‌های فرهنگی ارتباط در ایران، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی در ایران.
-      معتادان گمنام: برنامه معتادان گمنام. (1383)، مترجم کمیته ترجمه، تهران: ترقی.
-      نوری، میرزا حسین. (1408)، مستدرک الوسائل. بیروت. مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
-      Bar, S. (2004). Iran: Cultural Values, Self Images and Negotiation Behavior. The Interdisciplinary Center Herzliya. LauderSchool of Government, Diplomacy and Strategy.Institute for Policy and Strategy.
-      Beeman,W.O. (1982). Culture, Performance and Communication in Iran. Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia & Africa.
-      Blumer, Herbert (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
-      Daniel, E. L. Mahdi, A. A. (2006). Culture and Customs of Iran. Greenwood Press.
-      Gastil, R. D. (1958). Middle Class Impediments to Iranian Modernization. Public Opinion Quarterly.22(3). 325-329.
-      Hesary, F. Rostami, F. Khosravi, A. Jalilian, R. (2013). Effective Cultural Obstacles on the Way of Iran Economy Development (From the Viewpoint of University Students of Tehran). Advances in Environmental Biology. 7(8): 1569-1578.
-      Kellogg, S. H. (2003). On Gradualism and the building of the harm Reduction-abstinence continuum. Journal of Substance Abuse Treatment. 25. 241–247.
-      Moazami, B. (2013). State, religion, and revolution in Iran, 1976 to the present. Palgrave Macmilian.
-      Rippl, S., (2002). Cultural theory and risk perception: a proposal for a bettermeasurement. J. Risk Res. 5 (2), 147–165.
-      Simsekoglu, O. Nordfjrn, T. Fallah Zavareh, M. Mohamadi, Hezaveh, A. Mamdoohi. A. M. Rundmo, T. (2013). Risk perceptions, fatalism and driver behaviors in Turkey and Iran. Safety Science 59. 187–192.
-      Surdykowska. S. (2012). Martyrdom and Ecstasy Emotion Trainingin Iranian Culture. Cambridge Scholars Publishing.
-     Westwood, A. F. (1965). Politics of Distrust in Iran. Annals of the AmericanAcademy of Political and Social Science. Vol. 358. 123-135.
 
Conformity of Iranian Cultural Components and Addiction Treatment Methods
Mohammad Zahedi Asl[1]  , Azam Pilevar[2]
Received: 29/05/2016       Accepted: 16/10/2016
 
Abstract
Social experiences, cultural attitudes, philosophy, even worldview and ideology, play an important role in shaping man’s attitudes towards various issues. Thus, the manner of dealing with the same phenomena - such as addiction - in various communities, due to difference socio-cultural contexts calls for various types of coping. Hence, in this study, we focus on the compatibility or incompatibility of addiction treatment methods within the Iranian Culture.We used a case-oriented comparative method. Data were obtained through the study of documents. The analysis of data was done through a descriptive and interpretive approach.Pretending to be doing well on the outside is one of the Iranian cultural traits, which, in most cases, is associated with hierarchy relationships and thus result in less effective therapeutic interventions, particularly when the emphasis is on honesty and self-disclosure. In addition, as a social-historical background, families and substance abusers do not accept treatments that do not create a sense of belonging to their service providers. They also do not accept treatments whose methods are not compatible with the familiar frameworks of mind.A sense of equality, development of friendly relations and internal, heroism and fatalism are cultural co
[1]. Professor , Department of Social Work , Faculty of Social Sciences, Allameh
    Tabataba'i University, Tehran, IRAN.
[2]. Ph.D. Student , Department of Social Work , Faculty of Social Sciences, Allameh
    Tabataba'i University, Tehran, IRAN. (Corresponding Author).    pilevari.a@gmail.com