نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (مکاتبه کننده)

چکیده

چکیده
در تحقیق پیشرو رابطه حمایت اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که رابطه بین حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری مورد بررسی همسران جانبازان اعصاب و روان ساکن شهر تهران در سال 1388 می‌باشند که تعداد آنها 6900 نفر بوده و از بین آنها 340 نفر را از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه داده­­‌ها را گردآوری و تجزیه و تحلیل نموده‌ایم. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هرچه همسران جانبازان از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند، متناسب با آن از سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار خواهند بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که خانواده مهمترین منبع کسب حمایت اجتماعی از نظر همسران جانبازان محسوب می‌گردد. با توجه به اینکه همسران جانبازان در مدت زمان طولانی با شوهران خود پیوند عاطفی داشته و به این ترتیب وضعیت سلامت اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد بنابراین ضرورت دارد که مداخلاتی از نوع حمایت اجتماعی از جمله حمایت‌های عاطفی، اطلاعاتی و ابزاری جهت بهبود وضعیت سلامت اجتماعی آنها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of The Relationship Between Social Support and Social Health Among Psychiatry Veterans’ Wives in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zahadi Asl 1
  • s s 2

1 Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

منابع
- دژاکام، محمود؛ آزیتا امین الرعایا. (1382)، مقایسه نسبت سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان تهرانی مراجعه کننده به بیمارستان صدر با همسران بیماران اعصاب و روان تهرانی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین، اولین همایش علمی‌جانباز و خانواده، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
- بخشانی، نورمحمد و دیگران. (1382)، ارتباط حمایت اجتماعی ادرا ک شده و رویدادهای استرس زای زندگی افسردگی، اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره دوم.
- انیسی، جعفر. (1377)، بررسی وضعیت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان در مقایسه با همسران جانبازان غیراعصاب و روان. پایان نامه کاشناسی ارشد روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
- جندقی، غلامرضا؛ طبرسا، غلامعلی؛ حیدری، حامد؛ حیدری، فائزه. (1389)، رضایت سنجی جانبازان از خدمات بهداشتی- درمانی ارائه شده و تأثیر آن بر رفاه روانی، طب جانباز، شماره 3 (1).
-  بخشی پور رودسری، عباس و دیگران. (1384)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان، فصلنامة اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 27 و 28.
- مجاهد. عزیزالله و دیگران. (بی‌تا). بررسی مقایسه‌ای وضعیت سلامت روانی همسران جانبازان مطابق با ناتوانی شوهر، مجله پژوهش پرتو زاهدان، سال دوازدهم، شماره 4.
-  حمیرا صدرالسادات،. سید جلال. (1384). شاخص‌های سلامت اجتماعی، مجله علمی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی اطلاعات شماره 207.
- فارسی نژاد، معصومه. (1383). بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خود کار آمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
- کنگرلو، مریم. (1386)، بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
- بهمنی، شیرکوه. (1386)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت شغلی از سازمان رفاه اجتماعی دراستان کردستان ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه طباطبائی تهران.
- فیروزآبادی، علی. (1381)، نشانه‌های اختلالات روانی در همسران جانبازان مراجعه کننده به مراکز درمانی بنیاد جانبازان استان سمنان، مجموعه مقالات کنفرانس 3 از بررسی عوارض عصبی و روانی، با توجه به جنگ؛ 2000 ماه مه، تهران، ایران: انتشارات گلبان.
-  گاچل، رابرت جی و دیگران. (1377)، زمینه روان شناسی تندرستی، ترجمه: دکتر غلامرضا خو ینژاد، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی.
- میرسمیعی، مرضیه. (1385)، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس، حمایت اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر به اضطراب امتحان دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه دکتری روانشناسی.
-  دیویسون، جرالد. سی و دیگران (1384)، آسیب شناسی روانی، ترجمه: دکتر مهدی دهستانی، تهران: نشر ویرایش.
- رحیمیان، (1387)، سرسختی و تاباوری و سلامت روانی و روان افراد جوان و بالغ از زلزله در شهرستان بم، مجله ایران روانشناسی پزشکی و روانشناسی بالینی، سال هفتم 14.
- توسلی، غلام‌عباس. (1384)، مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و مدرن با تاکید بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی، مجله علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  شماره 26.
- قدسی، علی محمد. (1382)، بررسی جامعه شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی، پایان نامه دکتری رشته جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت. (1380)، تحقیق در ارتقای سلامت، ترجمه: سعید پارسی‌نیا و دیگران، تهران: دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت.
-  دیماتئو، ام. رابین. (1378)، روانشناسی سلامت، ترجمه: مهدی موسوی اصل و دیگران، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
-  بیرو، آلن. (1380)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: موسسه کیهان.
­Clara IP, Cox BJ, Enns MW, Murray LT, Torgruudic LJ. (2003). Confirmatory factor analysis of the multidimensional scale of perceived social support in clinically distressed and student sample. Journal o­f Personality Assessment.;­81 (3)­: 265–70.
Chin Aweh, M.; roustaei, A. Ghasemi, N. (1383). The relation between social support and happiness and its impact on university students. The second seminar of student’s mental health.
Bawi, S. (1383). The relationship between hypochondriasis and social support between men and women in Ahwaz city. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Iran.
George L. K. (1989). Stress social support and depression over the life – course. In: Markides KS, Cooper CL (Editors). Aging Stress and health. New York: John Wiley and Sons.
Dehle, C, Landers, J E. (2005). You cant alwaysget whate you want but can you get what you need? Personalty traits and social support in marriage. Journal of social and clinican Psychology.24 (7) , 1051-1076.
Sarafino, E.P. (2002). Health Psychology Biopsychosocial Interactions. John wiley& sons Inc.
Strobe W, Zech E, Strobems, abkoumkong. (2005). Dose social support help in berveavement? Joumal of social and clinical Psychology, 24 (7) , 1030-1050.
Stroebe w, zech e. (2005). stroebe ms, et al. Does social support help inbereavement? J soc clin psycho. 24: 1030-50.
Strazdin, Lyndall & Broom, Dorothy. (2008). The mental health costs and benefits of giving social support Hnternational. Juornal of Stress Management.14 (4) , 370-385.
-  Sarason, I., Sarason, B. (1996). morbid psychology, translated by Bahman Najarian, vol. 1, Tehran: roshd publication .
-  John Wiley & Sons− Sarafino, Edward. P (1998). Health Psychology, Third Edition, NewYork.
-   Schulz, Ute & Schwartzberg, Ralf. (2004). Long- term effects of spousal support on coping with cancer after surgery, Journal of Social and Psychology. Clinical, 23.
-  Thoits, P. A. (1986). Social support as coping assistance. Journal of Counseling and ClinicalPsychology, 54, 419-423.
-  Drentea, Patricia et al. (2006). Predictors of Improvement in Social Support, Social Sciences & Medicine, 63. pp: 957- 67 
-  Babić-Banaszak A, Kovačić L, Kovačević L, Vuletić G, Mujkić A, Ebling Z. (2002). Impact of war on health related quality of life in Croatia: population study. CMJ, 43:396-402.
-  O'conor, B.P.,& Vallerand, R. J. (1990). Religious motivation in the elderly, a French-Canadian replication and anextension. Journal of Social Psychology, 130, 53-59.
-  Monroe, S. M.,Bromet, E. J.,Connell, M. M.,& Steiner, S. C. (1986). Social support, life events, and depressive symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 424-431 
Keyes, Corey Lee.M & Shapiro, Adam, (2004). social well-being in the united states: A Descriptive Epidemiology. Keyes, Corey Lee. M. (1998). social well-being, social Psychology Quarterly, vol.61,N.2,pp121-190
-  Landman-Peters, Karlien M.C. et al., (2005). Gender differences in the relation between social support, problems in parent-offspring communication, and depression and anxiety, Social Sciences & Medicine, 60, pp 2549-59