نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مددکار اجتمکاعی بیمارستان مدرس

2 گروه آموزش مددکاری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه آموزش مددکاری، دانشگاه علامه، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مداخلات صورت گرفته در حوزه اعتیاد و همچنین شناسایی اثرگذارترین مداخلات، با رویکرد مددکاری اجتماعی صورت می‌پذیرد. تحقیق حاضر با روش فراتحلیل صورت گرفته است. جمعیت آماری متشکل از کلیۀ تحقیقات انجام شده در حوزة مداخله اعتیاد (چاپ شده و معتبر) طی یک دهه گذشته (1387-1397) در کشور بوده است که از منابع علمی همچون "پایگاه مجلات تخصصی نور"، "مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه"، " پرتال جامعه علوم انسانی"، شناسایی شده‌اند. با توجه به معیارهای ورود تعداد 66 پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور به دست آوردن اندازه اثر از نرم افزار CMA2 استفاده شده است. نتایج نشان داد که مداخلات صورت گرفته با روش شناختی- رفتاری (57/0-) با اندازه اثر زیاد بیشترین تاثیر را در درمان اعتیاد دارند. همچنین گروه درمانی با اندازه اثر (52/0) بر طبق استانداردهای نظری در حد بالایی می‌باشد. درمان فراشناختی و سایر روشهایی همچون هیپنوتیزم درمانی و موسیقی درمانی با اندازه اثر (30/0) و (30/0) در سطح متوسط می‌باشند. در پایان پیشنهاد می‌گردد که درمانگران بر اساس مدلی روشمند و علمی مبتنی بر آموزش، یاگیری، قادرسازی و پیگیری مداخله نمایند تا به بهترین شیوه رویکرد روانی- اجتماعی در درمان اعتیاد عملیاتی نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of addiction psychosocial interventions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zahediasl 2
  • Satar Parvin 3

2 Social sience departement , Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Social sience departement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study investigates the effectiveness of interventions in the field of addiction and identifies the most effective interventions with the social worker approach.
This research has been carried out with the meta-analysis method. The statistical population consisted of all researches conducted in the field of drug addiction (printed and valid) over the past decade (1967-2008), which has been used by scientific sources such as the "specialized journals of light", the "Scientific Information Center of Jihad University," "Portal of the Humanities Society". According to the entry criteria, 66 studies were selected and examined, and CMA2 software was used to obtain the effect size.
The results showed that interventions with the cognitive-behavioral method (-0.55) with the most significant effect size had the most effect on addiction treatment. Also, the treatment group with effect size (0.52) is high according to theoretical standards. Metacognitive therapy and other therapy and music therapy with effect size (0.31) and (0.20) are moderate. Finally, the interventions performed with the matrix pattern, reality therapy, and behavioral therapy with the effect sizes (-0.16), (0.24), and (-0.19) were lower than the moderate and low levels. The results also show that cognitive-behavioral intervention has been influential in the areas of reducing psychological disorders (0.41), improving quality of life (0.67), reducing cravings, and preventing recurrence (0.50), promoting mental health and its dimensions (0.51).
Eventually, we suggest that therapists intervene based on a methodological and scientific model based on education, learning, empowerment, and follow-up to provide the best psycho-social approach to addiction treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • intervention
  • meta-analysis
  • family therapy
  • psychosocial approach