نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
بررسی و شناخت رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان بالای 25 درصد شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب استان کرمانشاه است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی و متغیرهایی مانند درصد جانبازی، زمان جانبازی و مدت ازدواج رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق پیمایشی و از نوع تبیینی می‌باشد، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 235 نفر جانباز بالای 25 درصد به دست آمد. اعتبار ابزار سنجش با روش صوری و پایایی آن به‌وسیله آلفای کرونباخ به تأیید رسید در نهایت داده‌ها با ابزار پرسشنامه به روش مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss آزمون T و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بین سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان رابطه معناداراست. رابطه بین متغیر درصد جانبازی با رضایت از زندگی به لحاظ آماری معنادار نیست. اما متغیرهای زمان جانباز شدن، مدت ازدواج، رابطه معناداری با میزان رضایت از زندگی زناشویی در بین جانبازان مورد مطالعه دارند. در این پژوهش رابطه سطح کلان با سطح خرد مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. در نتیجه با افزایش سلامت اجتماعی رضایت از زندگی زناشویی جانبازان نیز افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش مدت ازدواج میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان کاهش می‌یابد، اما افزایش درصد جانبازی تأثیری در میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Social Health and Marital Life Satisfaction Among War Veterans with Disabilities

نویسندگان [English]

  • m z 1
  • fatemeh hossini 2

2 social work

چکیده [English]

Abstract
The present study is intended to investigate and identify the relationhip between social health and marital life satisfaction among veterans of war with a disability of over 25 percent in Sar-Poul-Zehab and Ghasr-e Shirin cities of Kermanshah. This study sought to answer this question: Is there a significant relationship between social health and marital life satisfaction? The controlling variables were percentage of disability, time of accurance of disability, and duration of disability. this research is survey-based and explanatory. Using the Cochran formula, the research sample was determined 235 veterans of war with a disability of over 25 percent. The reliability of the assessment tool was affirmed though formal methods and its validity using the Cronbach alpha. Finally, the data were collected through questionnaires along with interviews and were analyzed using the SPSS software, a t-test and the Pearson test. The findings showed a significant relationship between social health and marital life satisfaction among the war veterans. There was no significant relationship between the percentage of disability and marital life satisfaction. However, there was a significant relationship between time of ocurrance of disability, marriage duration, and
marital life satisfaction. The innovation in this study, was the evaluation and confirmation of the relationship between macro and micro levels. It was concluded that higher social health would result in more satisfaction in the marital lives of war veterans with disabilites. Furthermore, marital life satisfaction among these veterans declined with a longer duration of married life. However, the percentage of their disability did not influence their marital life satisfaction.
Keywords: Social Health, Satisfaction, Marital Life, War Veterans With Disabilities, Kermanshah

منابع
- الماسی، نفیسه؛ خبیری، محمد؛ فراهانی، ابوالفضل و حمایت‌طلب، رسول. (1389)، رابطة سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسة آن با افراد عادی، مجله مدیریت ورزشی، شماره 5.
- بنی فاطمه، حسین و طاهری تیمورلویی، طاهره. (1388)، «تعیین عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذرشهر» نشریه مطالعات جامعه‌شناسی، شماره 2.
- برنشتاین، ف.اچ.ام.تی. (1382)، شناخت و درمان اختلاف‌های زناشویی. (زناشویی درمانی)، ترجمه: حمیدرضا سهرابی، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
- حسینی بیرجندی، سید مهدی. (1390)، نظریه‌ها و فنون خانواده‌درمانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.
- حسینی سده، سید مجتبی و آشتیانی، علی. (1388)، «نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت زناشویی و مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی» مجله روانشناسی و دین، شماره 2.
- رفیع پور، فرامرز. (1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول
- ریتزر، جرج. (1387)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ سیزدهم
- ساعتچی، محمود. (1379)، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران: چاپ اول.
- سپهوند، تورج و همکاران. (1393)، «مقایسه مدل زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر خودتنظیم گری-دلبستگی با مدل غنی‌سازی انریچ در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین» روانشناسی معاصر، شماره 9.
- سلیمی، حسین؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ امیری، ماندانا و تقوی، سید محمدرضا. (1387)، «ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز» فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، سال چهارم، شماره 4.
- کرلینجر، فرد. ان. (1374)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه: حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات آوای نور، چاپ دوم.
- کییز، کوری؛ آل، شاپیرو و آدام، دی. (2004)، «سلامت اجتماعی در ایالات‌متحده، یک همه‌گیرشناسی توصیفی»، ترجمه: حسینی، تهران: انتشارات دانشگاه شیکاگو.
- مایلی، معصومه. (1390)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان رضایت زناشویی زنان شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه شهید بهشتی» پایان‌نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، استاد راهنما دکتر زاهدی اصل.
- محسنی، منوچهر. (1376)، جامعه‌شناسی پزشکی، تهران: انتشارات طهوری، چاپ پنجم.
 
- Bratfisch.Villa, Miriam. Pereira. Del Prette. Zilda Aparecida. (2013). Marital Satisfaction: The Role of Social Skills of Husbands and Wives, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP, Brazil, 379-387.
-  Jordan, R., Jones, G. & Murray, D. (1998). Educational Interventions for Children with Autism: a literature review of recentand current research. London: DfEE. p (7).
- Karny. B, Bradbur, TN. (2000). Marital satisfaction in intimate relationship. Journal of Marriage & Family. p (2)
-  Larson, J.S. (1996). "the word health organizations definishion health. Social versos spiritual health". Social indicator research. P (83).
- Wong, Sowan. Goodwin, Robin. (2009). Experiencing marital atisfaction across three cultures: Aqualitative study, Journal of Social and Personal Relationships. p (228).
- Zainah, A. Z, Nasir, R., Ruzy Suliza Hashim2 & Noraini Md Yusof. (2012). Effects of Demographic Variables on Marital Satisfaction. Journal of Asian Social Science. Published by CanadianCenter of Science and Education. 1911-2025.