نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی (نویسنده مسئول) /این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد.

چکیده

چکیده
در این پژوهش از روش توصیفی استفاده ‌شده است. روش نمونه‌گیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیک‌های ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونه‌گیری در دسترس از کلینیک‌های سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوریاز طریقپرسشنامه‌های استاندارد کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی، با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل و با توجه به سؤالات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، استفاده ‌شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی معتادان بازتوان شده کنگره 60 و کلینیک‌های ترک اعتیاد تفاوت معنادار وجود داشته و سطح کیفیت زندگی افراد بازتوان شده در کنگره 60 بالاتر از معتادان بازتوان شده در کلینیک‌های ترک اعتیاد می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، کنگره 60، معتادان بازتوان شده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ffffffffffff

نویسندگان [English]

  • m z 1
  • Faegheh Nemat Saatloo 2

چکیده [English]

Support programs and Quality of Life of Addicts: Comparing  Rehabilitated Drug Addicts in the Congress 60  and Other Private Rehabilitation Clinics
Mohammad Zahedi Asl[1]  ,  Faeghe Nemat Saatloo[2]
Received: 25//2015            ccepted: 30/6/2015
 
Abstract
Quality of life is a multidimensional, subjective, and complex concept; it is a comprehensive and flexible process which encompasses all aspects of people’s lives. Quality of life acts like a valid scale to assess the consequences of treatments and services provided to drug addicts. The quality of life of rehabilitated drug addicts and the level of support provided through supportive programs are investigated in this study. The present study aims at determining the impact of supportive programs on the quality of life of the rehabilitated drug addicts in the Congress 60 and private rehabilitation clinics. The theoretical framework of the study is based on the World Health Organization theory on quality of life, Wolman theory on social support, and self-guided group theory of  Mullender and Ward on satisfaction feelings. The descriptive method is used in this study. The total number sampling method was employed and all the rehabilitated drug addicts in the Congress 60 in 1393 were examined, and the same number of rehabilitated drug addicts in other rehabilitation clinics took part in the study for the purpose of comparison with the experimental group. The data obtained through standardized questionnaires of quality of life and social supports were[1]. Professor of Social Work, Allameh Tabataba'i University


[2]. PhD Student of Social Work, Allameh Tabataba'i University (corresponding author).            faegheh_saatloo@yahoo.com

 
منابع
-   آقامولایی، تیمور. (1384)، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، تهران: انتشارات اندیشه زمین.
-   اقلیما، مصطفی و غنچه راهب. (1382)، مددکاری فردی، کار با فرد، تهران: انتشارات دانژه.
-   امیر کافی، مهدی. (1383)، طراحی الگوهای جامعه‌شناسی انزوای اجتماعی در شهر تهران، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
-   اسمیت، دیوید. ام. (1380)، «کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی»، مترجم: حسین خالقی نژاد و حکمت شاهی اردبیلی، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 17، شماره 186-185.
-   بهمنی، بهمن؛ مجتبی، تمدنی؛ مجید، عسگری (1383)، بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب.
-   پین، مالکوم. (1391)، نظریه نوین مددکاری اجتماعی، ترجمه: طلعت الهیاری و اکبر بخشی نیا، تهران: نشر دانژه.
-   تولایی، نوین. شریفیان ثانی، مریم. (1384)، «نقش سرمایه اجتماعی در برنامه‌ریزی برای اجتماعات محلی. در مجموعه مقاله‌های نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی زیر نظر دکتر مریم شریفیان ثانی»، نشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، چاپ اول.
-   حاتمی، پریسا. (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-   دیوب، شیاما چاران. (1377)، نوسازی و توسعه، مترجم: مصطفی قره باغیان، مصطفی ضرغامی، تهران، چاپ نهم.
-   دواس، دی. ای. (1386)، پیمایش در تحقیقات علوم اجتماعی، مترجم: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ 9.
-   ریچارد، ام گرفیل، یوآن ای آن. (1391)، پژوهش و ارزیابی در مددکاری اجتماعی، ترجمه: دکتر طلعت الهیاری، تهران: نشر دانژه
-   رضوانی، محمدرضا، منصوریان، حسین. (1387)، «سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص‌ها، مدل‌ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی»،فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 3.
-   صالحی هیکویی، مریم. (1384). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی و جنسیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا.
-   غفاری، غلامرضا، امیدی، رضا. (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.
-   غفاری، غلامرضا، کریمی، علیرضا و حمزه نوذری. (1391)، «روند مطالعات کیفیت زندگی در ایران»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 3.
-   فتوت، هدی. (1389)، بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-   کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ اول.
-   موسوی، بتول؛ منتظری، علی؛ سروش، محمدرضا. (1386)، «کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی 15 سال پس از مواجهه با گاز خردل»، مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره 1.
-   محمدی، الهام؛ فکرآزاد، حسین؛ سجادی، حمیرا (1391)، «گونه شناسی شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی در سالمندان»، فصلنامه مددکاران اجتماعی متخصص، شماره 1.
-   مختاری، مرضیه. نظری، جواد. (1389)، جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-   نجات، سحرناز. (1385)، بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی بیماران مبتلابه سرطان سینه قیل و بعد از پرتودرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
-    Chipuer, H.M., et al. (2002). "Determinants of subjective quality of life among rural adolescents: a development perspective", Social indicators research, No 61: 79-95.
-    Donald A. (2002). What is quality of life? Availibal: www.lrz.oxac.uk. pp:1-2.
-    Hagerty, Micheal. R. (1999). Testing maslows hierarchy of needs: National quality of life across time social indicators research. Vol.46, Iss.3, pp.249-273.
-    Lynda, L., Diana, E. (2005). "A concept of quality of life". Journal of Orth­­opedic nursing. No 9: 12-18.
-    Li, yajun et al. (2005). “social capital and social trust in Britania”. European sociological Review, Vol 21, No 2, 108-123.
-    Shalock, M. (2004). “The quality of life: what we know and do not know”. Jornal of intellectual Disability Research.Vol 48: 203-16.
-    Sirgy, josephan et al. (2000). “A method for assessing residential satisfacation whit community based service: a quality of life perspectiva”. social indicators Research. Vol 49, 279-316.
-    Sirgy, M. J. (2006). "The Quality of Life Research Movement: Past, Present and Future", Social Indicators Research. No 76: 343-466.
-    UNDP. (2006). Human development Report 2006. availibal at
http://hdr 2006/statistics/countries/data sheets/ cty ds IRN. Htm.
-    Schalock, R.L. (2004). "The concept of quality of life: what we know and do not know". Journal of intellectual disability research. No 43: 121-139.
-    WHO QoL Group. (1993). Measuring Quality of Life: The Development of the World Health Organization Quality of Life Instrument, Geneva: World Health Organization.