سلام روز خوش درجلسه مورخ 95/8/5کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی موفق به کسب درجه علمی پژوهشی شد.

سلام روز خوش

درجلسه مورخ 95/8/5کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی موفق به کسب درجه علمی پژوهشی شد.