نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول)

3 استاد تمام گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش پیش رو متمرکز بر تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی است. روش پژوهش، کیفی با بهره‌گیری از روش تحلیل روایت است. جمعیت مورد مطالعه، کارگران خانگی زن شهر تهران هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر گزینش شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبۀ عمیق و جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که مقولۀ اصلی، دلایل روی آوری زنان به کار خانگی «شهروند تبعی» است و جوهرۀ مشترک تجربۀ زنان از کار خانگی، نابرابری اجتماعی است و کارگران افزون بر این‌که به فاصلۀ طبقانی خود با کارفرما آگاه می‌شوند، محرومیت از کف حمایت اجتماعی پایه، بازدارندۀ تحرک شغلی آن‌ها است. کارگران خانگی به فرودستی کار خانگی اذعان داشته و اجتناب از ادغام اجتماعی دارند، بنابراین کوشش در پنهان نمودن شغل خود به سبب ترس از طرد اجتماعی دارند. از سویی، پرداختن به کار خانگی از دید کارفرما به مثابه مسئولیت ذاتی زن دیده می‌شود. کارگران خانگی به دلیل شرایط منحصر به فرد شغلیِ خود، نیازمند دریافت حمایت‌های یکپارچه بوده و از سویی حق ِکارگران خانگی در حفظ کرامت انسانی و شرایط سلامت بخش، باید در قوانین در نظر گرفته شود.
   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Lived Experience of Domestic Workers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zahedi Asl 1
  • Fatemeh Jafari 2
  • Mohammadsaed zokaei 3
  • farshad momeni 4

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده [English]

The present study focuses on the living experience of domestic workers. The research methodology is of qualitative type using narrative analysis method. The study population were female domestic workers in Tehran and through purposeful sampling, 15 persons of the study population were selected. Deep interview technique has been used to collect data. To analyze the data, the theoretical coding method has been used. The findings of this study show that the main theme of women turning to homework is "subordinate citizen" and the common denominator of women's life experience of doing housework is the experience of social inequality. In addition to getting aware of their class gap with the employer, deprived of social protection floor is a barrier to their job mobility. Domestic workers acknowledge the inferiority of domestic work and avoid social integration, so they try to hide their jobs for the fear of social exclusion. On the other hand, from an employer's point of view, doing housework is seen as an inherent responsibility of a woman. Domestic workers, due to their unique working conditions need to receive integrated support. Moreover, the right of domestic workers to maintain human dignity and health conditions must be considered in law and the rules.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Domestic Workers
  • Experience of Female Domestic Workers
  • Home Cleaning
  • Narrative Analysis
  • Tehran
  • Informal Economy
-  محمدپور، احمد. (1397)، ضد روش: زمینه‌های فلسفی ورویه های علمی در روش شناسی کیفی. تهران: نشر لوگوس، چاپ دوم.
-   گلپایگانی، سامیه و زبر دست، اسفندیار. (1394)، تحلیل نابرابری‌های بین منطقه‌ای و ارائۀ راهکارهایی جهت تقلیل آن(نمونۀ مطالعاتی: استان‌های لرستان و کرمانشاه)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-   علوی، سید علی؛ غراوی، محمد؛ فیضی، سلمان و ابراهیمی، مجتبی. (1392)، تحلیل نابرابری استان گلستان با رویکرد عدالت اجتماعی. دو فصلنامۀ پژوهش‌های بوم شناسی شهری، سال سوم، شمارۀ 1: 104-89
-   سالاروندیان، فاطمه؛ حسینی، سید علی؛ حبیبی، لیلا و جعفری مهر آبادی، مریم. (1395)، نقش مشاغل غیررسمی در تسکین اسکان غیررسمی (مطالعۀ موردی: حصار امیر پاکدشت). فصلنامۀ علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شمارۀ چهاردهم: 137-157.
-   نوغانی دخت بهمنی، محسن؛ برادارن کاشانی، زهرا؛ کرمانی، مهدی و اصغر پور ماسوله، احمد رضا. (1394)؛ توانمندسازی مهارت محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‌ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد). فصلنامۀ زن در توسعه و سیاست، شمارۀ 3: 386-363
 
-    Byelova, Kateryna. (2014). Social and Legal Empowerment of Domestic Workers in Brazil. A Master's thesis,Department of International Environment and Development Studies, NorwegianUniversity of Life Sciences.
-    International labour office. (2018). »The definition of domestic work and domestic workers for statistical purposes.» International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 10-19 October, Room document 8.
-    International labour office. (2013). Women and men in the informal economy: A statictical pictures (Second edition). International Labour Office, Geneva, P9
-    Losby, J. L., Else, J. F., Kingslow, M. E., Edgcomb, E. L., Malm, E. T., & Kao, V. (2002). "Informal economy literature review." ISED Consulting and Research, 1-55.
-    Rosaldo, M., Tilly, C., & Evans, P. (2012). "A conceptual framework on informal work and informal worker organizing."
-    Smales, P. (2010). The right to Unite: A handbook on domestic worker rights across Asia. Asia Pacific Forum on women, law and development (APWLD).
-    Tolla, T. (2013). Black women’s experiences of domestic work: Domestic workers in Mpumalanga. Psychology Department, University of Cape Town
-    Jenny Ann Elise Svensson. (2017). Young domestic workers: A qualitative study on the health and wellbeing of girls working in households in Delhi. A PhD thesis, Department of Global Health and Development, LondonSchool of Hygiene & Tropical Medicine