دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

تعداد مشاهده مقاله

195,796

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

260,567

نسبت مشاهده بر مقاله

894.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1189.8

تعداد مقالات ارسال شده

732

تعداد مقالات رد شده

368

درصد عدم پذیرش

50

تعداد مقالات پذیرفته شده

209

درصد پذیرش

29

نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مددکاری اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مددکاری اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

 به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند.

از مقالاتی که پس از فرایند داوری،پذیرفته شوند،مبلغ 400/000 تومان بعنوان هزینه پردازش دریافت خواهد شد.

نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود. 

 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
سنخ شناسی پیامدهای حمایت اجتماعی در بستر جامعه ایرانی با تأکید بر عنصر سلامت کل نگر

محمد توکل؛ ابراهیم اخلاصی؛ سید پویا رسولی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.67770.589

چکیده
  پراکندگی نتایج مطالعات، ضرورت مرور نظام‌مند پژوهش‌های مرتبط با حمایت اجتماعی و سنخ-شناسی پیامدهای آن را با هدف تصویرسازی نسبتاً جامع از آورده‌ها و چالش‌ها آشکار می‌سازد. هدف مطالعه، سنخ‌بندی پیامدهای حمایت اجتماعی در جامعه ایرانی، و روش آن، مرور نظام‌مند است. مقالات منتشرشده‌ با موضوع حمایت اجتماعی جامعه آماری پژوهش هستند ...  بیشتر

مطالعه درک و تصور جوانان از احساس طرد اجتماعی و تجردگزینی

مرضیه شهریاری؛ کریم رضادوست

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، صفحه 41-86

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.66661.572

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل روابط ساختاری زمینه‌ها، پیامدها و نحوه مواجهه با تجرد از طریق ادراک و معنای ذهنی افرادی است که درگیر این فرایند شده‌اند. روش تحقیق، آمیخته (از نوع طرح اکتشافی- متوالی) است. مرحله اول پژوهش به روش کیفی از نوع رهیافت پدیدارشناختی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش ...  بیشتر

اثر ابعاد سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان در مراکز مراقبت سالمندی (مطالعه موردی آسایشگاه خیریه کهریزک)

فائزه النحاس؛ هوشنگ نایبی؛ سیدحسن حسینی؛ الهام محمدی

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، صفحه 87-130

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70305.626

چکیده
  در این مقاله در پی آن هستیم تاثیر هریک از انواع سرمایه اجتماعی (شامل مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه‌های روابط اجتماعی و اعتماد) و انواع سرمایه فرهنگی (شامل عینیت‌یافته، تجسم‌یافته و نهادینه‌شده) را بر کیفیت زندگی سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک بررسی کنیم . روش انجام پژوهش حاضر پیمایش است، نمونه گیری بصورت خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مضامین اثربخش در حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران : تدوین مدل مبتنی بر رویکرد کیفی به پژوهش

سید مهدی سرکشیکیان؛ علی شکوری؛ زهرا راجی

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، صفحه 131-167

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68578.602

چکیده
  حمایت اجتماعی یکی از متغیر‌های مورد مطالعه در علوم روانشناسی و اجتماعی است. حمایت اجتماعی با تأثیر‌گذاری بر عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی سلامت روانی و بهروری افراد را ارتقا می‌دهد و فرد را برای مواجه با مشکلات یاری می‌رساند. این پژوهش در مورد شناسایی مضامین اثر‌گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. پژوهش از منظر هدف ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
آسیب شناسی حمایت اقتصادی با تمرکز بر تخفیف و مساعدت مالی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی

محمدحسین جوادی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ طاهره آذری ارقون؛ سارا نوروزی؛ فرزانه یعقوب؛ ماهدخت معماریان

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، صفحه 169-199

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.66369.565

چکیده
  یکی از فعالیت‌های مهم مددکاران اجتماعی حمایت اقتصادی از بیماران نیازمند بر اساس ارزیابی و تشخیص حرفه‌ای است. این پژوهش کیفی باهدف شناخت عوامل مؤثر بر حمایت‌های اقتصادی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی از بیماران نیازمند انجام‌شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا قراردادی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش بحث گروهی ...  بیشتر

بهزیستی روانی-اجتماعی کودکان مراکز نگهداری

مرضیه محمدی؛ حمیده عادلیان؛ علیرضا مولا

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، صفحه 201-238

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.69144.609

چکیده
  بررسی بهزیستی روانی-اجتماعی گرچه برای تمامی سنین واجد اهمیت زیاد است ولی کنکاش آن در دوره کودکی به دلیل پی‌ریزی شخصیت در این سنین، اهمیت دو چندان دارد. گروه مورد نظر در مقاله حاضر کودکان مراکز نگه‌داری است که چالش‌های بهزیستی آنها بیشتر و بررسی‌شان ضروری‌تر است. در اینجا منبع جمع‌آوری داده‌ها و یا به عبارتی جامعه پژوهشی نیز 16 نفر ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
کاربست مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر خانواده با الگوی وظیفه مداری بر عملکرد خانواده ی کودکان کار

نگار سراج؛ منصور فتحی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71040.635

چکیده
  این پژوهش، اثربخشی الگوی وظیفه مداری مبتنی بر خانواده را بر عملکرد خانواده کودکان کار را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که برای اولین بار در ایران الگوی وظیفه مداری مبتنی بر خانواده در مداخلات مددکاری اجتماعی به صورت علمی مورد بررسی علمی قرار گرفته است و پروتکلی بر اساس الگوی وظیفه مداری برای مداخله مبتنی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ فقر: زنان شهر کرمانشاه

انیس رضایی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74018.680

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. برای تحلیل ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
آزار خیابانی: تفسیری از تلقی زنان شهر کرمانشاه

قربانی کوثر؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.73962.678

چکیده
  مسأله اصلی این مکتوب فهم تفسیری تلقی زنان کرمانشاه از چرایی پدیده آزار خیابانی در این شهر است. این مسأله وجهی اکتشافی دارد و چارچوب کلان تحلیل توجه به مناسبات کلان محاط بر این پدیده بوده است. روش تحقیق متناظر با موضوعات اکتشافی و متکی بر نظریه زمینه‌ای است. جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انتخاب نمونه با رویکرد ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سازگاری پس از طلاق در بین زنان مطلقه (مورد مطالعه: زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد شهرستان ماسال)

محمدرضا زربخش بحری؛ علیرضا قربانی؛ آزیتا یعقوبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68245.598

چکیده
  مقاله با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سازگاری پس از طلاق در بین زنان مطلقه انجام یافته. جامعه آماری شامل 192 زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد که از بین آن ها 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی ادراک ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
ناکارآمدی نهادهای خانواده و مدرسه: مطالعه‌ای درباره زندانیان مرد زندان‮پذیر شده ‬‬

شهمیر صاحبی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حبیب کریمیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.72094.654

چکیده
  این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که «زندانیان مرد زندان‮پذیر شده چگونه نهادهای خانواده و مدرسه را تجربه کرده‮اند؟ آیا این تجربه آنان را به انحراف سوق داده است؟‬‬» این پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی نظریه بنیانی انجام شده است وگردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت یافته با ۲۰ نفر از زندانیان مرد 33 ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
بررسی مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد و روان گردانها و عوامل اجتماعی روانی مرتبط با آن

سیروس احمدی؛ مریم مختاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.72207.658

چکیده
  به دلیل پیچیدگی و شیوع گسترده مواد و روان گردان ها، تلاش می شود از ظرفیت های جامعه همچون جوانان در جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی استفاده شود. پژوهش حاضر تلاش کرده است مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد را بررسی و رابطه آن را با مسئولیت پذیری، عملکرد پلیس، آگاهی از پیامدهای مواد، مهارت حل مساله، و برخی متغیرهای جمعیتی مورد تحلیل قرار ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
زنان اقدام کننده به خودکشی؛ فعالِ میدان خشونت

زینب کوچکیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74202.684

چکیده
  خودکشی از جمله رفتارهای انسانی است که تحت تاثیر درون مایه‌های زیستی متنوعی قرار دارد. در شرایط کنونی با توجه به مسائلی همچون؛ روند صعودی نرخ خودکشی، کاهش سن اقدام و افزایش استفاده از روش‌های خشن همچون خودسوزی برای خودکشی می‌توان از ضرورت پرداخت آن به‌عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی اشاره نمود. این پژوهش در صدد است با روش کیفی نظریه‌ی ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تجارب مراقبان مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی

نسرین همایونی بخشایش؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68678.606

چکیده
  مراقبین، موقعیت منحصربه‌فردی در ارتباط با رشد کودکان دارند و این موضوع زمانی که مخاطبان آنان کودکان ساکن در مراکز نگهداری شبانه‌روزی باشند، اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. هدف از این مطالعه، پرداختن تجارب مراقبان در نگهداری از کودکان ساکن مراکز نگهداری شبانه‌روزی بوده است. در این پژوهش پدیدارشناسی توصیفی (1401)، 19 مراقب با استفاده ...  بیشتر

ابر واژگان