اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمیده عادلیان راسی

مددکاری اجتماعی استادیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hadelyanyahoo.com
////

سردبیر

محمد زاهدی اصل

مددکاری اجتماعی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
zahedi2010yahoo.com
////

اعضای هیات تحریریه

حبیب آقابخشی

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

////
haghabakhshi7gmail.com
////

احمد برجعلی

روانشناسی استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
borjaliatu.ac.ir
////

اعضای مشورتی هیات تحریریه

ستارپروین

مددکاری اجتماعی دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

sparvin1359gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمود جمعه پور

استادبرنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

mahjom43gmail.com

محمدسعیدذکایی

استادمطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.zokaeigmail.com

محمد زاهدی اصل

مددکاری اجتماعی استادمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

zahediaslatu.ac.ir

حسن سرایی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hsaraieyahoo.com
////

فرامرز سهرابی

روانشناسی استاد تمام دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
asmar567yahoo.com
////

سید محمدسیدمیرزایی

استادجامعه شناسی وجمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی

seyedmirzaieyahoo.com

سهیلا صادقی فسائی

دانشیاردانشگاه تهران

s-sadeghiyahoo.com
09171181546

مریم قاضی نژاد

جامعه شناسی دانشیار

maghazinejadyahoo.com
09123275735

محمدکمالی

استادمدیریت توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

kamali.moiums.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

حسین یحیی زاده پیرسرایی

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
hossein_yahyahoo.com
////

مدیر داخلی

الهام محمدی

مددکاری اجتماعی استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

e.mohammadi1986gmail.com
22266617-22223001-3

دبیر اجرایی

مژگان فارسی

مدیریت امور فرهنگی کارشناسی ارشد

//////
farsi.mf44gmail.com
22266617-22223001-3

ویراستار انگلیسی

احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستارلاتین

ehsan.ekradi954gmail.com

صفحه آرا

لیلا خدابنده لو

لیسانس پژوهشگری حروف چینی وصفحه آرایی

hojjatiatu.ac.ir
44737520