نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی سردبیر

3 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسول)

10.22054/rjsw.2024.74354.686

چکیده

مرگ حقیقی‌ترین و غیرقابل کنترل‌ترین رویداد زندگی بشر است. شاید یکی از چالش برانگیزترین مواجه انسان، سازگاری با فقدان عزیزانش باشد وضعیت حاکم بر چرخه سوگ و سوگواری در زمان پاندمی‌کرونا باعث نوعی پیچیدگی سوگ افراد شده است. این مطالعه با هدف واکاوی ابعاد اجتماعی سوگ در دوران کرونا انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مقالات پژوهشی حاصل از مطالعات کمی و کیفی انجام شده در رابطه با ابعاد اجتماعی سوگ در دوران کرونا به زبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی بین سالهای 2019 (دسامبر)تا 2023(می) که به چاپ رسیده اند، می‌باشد. بر‌اساس‌معیارهای ‌ورود‌ - ‌خروج مقالات، 287 مقاله به دست آمد که پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، در پایان سنتز نهایی بر روی 28 مقاله انجام گرفت. بر اساس یافته‌های این پژوهش، 43/71 درصد از مقالات منتخب، به روش کیفی و 57/28 درصد به روش کمی صورت گرفته بودند. بیشترین ابزار مورد استفاده شامل ابزار مصاحبه با 71/60 درصد از مقالات بود. درخصوص راهکارها و پیشنهادات اجرایی استخراج شده از مطالعات، بیشترین فراوانی مربوط به ضرورت توسعه فرهنگ تسلیت و مراسم یادبود و سوگواری مجازی برای حمایت از بازماندگان 14/32 درصد بود. همچنین بیشترین فراوانی در توزیع مقوله‌ها، مربوط به مقوله، اختلال در فرایند آیین‌های سوگواری با 43/21 درصد بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد واکنش افراد به سوگ و سوگواری در دوره کرونا، ارتباط تنگاتنگی با جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد و علی رغم اهمیت ابعاد اجتماعی سوگ و سلامت، بیشتر به جنبه‌های روانشناختی و ابعاد جسمانی آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the social dimensions of bereavement during the COVID-19 pandemic: a systematic review

نویسندگان [English]

  • Eqbal Valadbeigi 1
  • Mohammad Zahediasl 2
  • h a 3

1 Employee of Tehran University of Medical Sciences

2 ,AllamehTabataba’i

3 ,AllamehTabataba’i

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of analyzing the social dimensions of mourning during the Covid-19 pandemic. The sources or statistical society of this research includes all the qualitative and quantitative research, published both in the Persian and in English, conducted on the social dimensions of mourning during the Covid-19 between December 2019 and May 2023. Based on the entry-exit criteria of the articles, 287 articles were obtained, and after searching, screening and qualitative evaluation of the studies, at the end of the final synthesis, 28 articles were selected. According to the findings of this research, 71.43% of the selected articles were done by qualitative methods and 28.57% by quantitative methodologies. The most used tool was the interview with which 60.71% of the articles had been done. Regarding the practical solutions and suggestions extracted from the studies, the highest frequently suggested approach was the emphasis on the necessity of developing a culture of condolence and virtual mourning and memorial ceremonies to support the survivors (32.14%). Also, the highest level in the distribution of categories was related to the category of disruption in the process of mourning rituals which was 21.43%. The results of this research show that people's reaction to bereavement during the Covid-19 pandemic is closely related to social and cultural aspects, and despite the importance of the social aspects of bereavement and health, more attention has been paid to its psychological and physical aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "COVID-19
  • "Mourn
  • " Death of consciousness."Social health
  • "social capital"