نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی سردبیر

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران،تهران،ایران

3 استاد گروه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت از مولفه های جدید در گفتمان پایداری شرکت ها محسوب می گردد که امروزه در گفتمان ها و اعمال شرکت ها مفهوم محوری شده و بازگو کننده مسئولیت سازمان ها و شرکت ها در قبال تاثیرات و فعالیت هایش بر جامعه است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز در اجتماع محلی انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی؛ از استراتژی تحلیل محتوایی موضوعی با رویکرد استقرایی استفاده کرده است. جامعه آماری تحقیق ساکنین اجتماع محلی شهرستان کنگان است که تعداد 35 مشارکت کننده با استفاده از اشباع نظری و نمونه گیری هذفمند انتخاب شدند. پس از انجام دادن مصاحبه ، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف ، تجزیه و تحلیل شد. پس از مشخص شدن مفاهیم و مقوله ها ، مضمون اصلی به دست آمد. مضمون اصلی عبارت بود از "عدم نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی صنعت نفت و گاز در اجتماع محلی ". یافته ها نشان داد عدم نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی صنعت نفت و گاز از بی نعهدی قانونی شروع شده و متعاقب آن منجر به بی تعهدی درحوزه های متاثر ازمحیط زیست ، عدم توجه به اقتصاد بومی، توسعه رفاه عمومی – اجتماعی حداقلی و دغدغه مندی کمرنگ در فعالیت های بشردوستانه و اخلاق مداری ضعیف در اجتماع محلی شده است. در حالی که نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی شرکت توسط صنعت نفت و گاز قبل از هر گونه تصمیم و اقدام توسعه صنعتی، به مدیریت پیامدها و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Oil and Gas Company Social Responsibility in Local Community Experiences: (Case Study: Kangan (Middle Pars))

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zahedi Asl 1
  • Seyyed Majid Hosseini 2
  • Mahmoud Jomehpour 3
  • Abu Turab Talebi 4

1 Professor of Social Work, Allameh Tabataba'i University

2 phd student in Social Work Allameh Tabataba'i University

3 Professor, Department of Urban and Regional Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran

4 Sociology of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The objective of this study was to exploring the social responsibility of the oil and gas industry in the local community. Used a thematic content analysis strategy with an inductive approach. Based on purposive sampling, 35 people participated in this study and theoretical saturation was obtained using semi-structured interviews. After conducting the interview and gathering information, the obtained codes were analyzed in different sections, and after identifying the concepts and categories, the main theme was obtained. The main theme was "deficiency of institutionalization of social responsibility of the oil and gas company in the local community before and after the implementation of projects." The findings indicate that the non-institutionalization of social responsibility of the oil and gas industry started from the lack of legal acceptance, which subsequently led to the non-acceptance of the environment. It has led to economic intolerance and weak humanitarian acceptance in the local community. A comparison between the themes of industry social responsibility in the local community shows the illegality of industry in the legal, environmental and economic fields. In the social and humanitarian dimensions, the narrative of weak actions and activities is the social responsibility of the industry in these dimensions and the lack of transparency in the industry, which indicates the limited and weak empiricism of the social responsibility of the industry in the local community. Corporate social responsibility is not embedded in the local community as an important business strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • local community
  • oil and gas industrial development