نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

3 گروه - دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

4 استادیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

چکیده
همسویی ارزش‌های حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت یک سازمان است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی با فرهنگ سازمانی بیمارستان‌های کشور در بین مددکاران اجتماعی پزشکی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی-همبستگی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددکاران اجتماعی پزشکی است و نمونه آماری شامل مددکاران اجتماعی پزشکی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مددکاری اجتماعی بوده و سابقه خدمت آن‌ها در بیمارستان 5 سال و بیشتر است و انتخاب آن‌ها به روش تمام شماری انجام گرفته است. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی (ارزش‌های مورلی گلیکن) و فرهنگ سازمانی (مدل کامرون و کویین) استفاده شد. هر دو پرسشنامه از اعتبار و پایایی لازم برخوردار بودند و پایایی آن‌ها به ترتیب 82/0  و 91/0  بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS، آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک آماری ضریب همبستگی پیرسون، انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که رابطه مستقیم و همبستگی نسبتاً قوی بین ارزش‌های شأن و ارزش انسانی، صداقت و امانتداری و صلاحیت با فرهنگ سازمانی بیمارستان وجود دارد. میان ارزش خدمت‌رسانی و فرهنگ سازمانی بیمارستان همبستگی در حد متوسط است، بین ارزش عدالت با فرهنگ سازمانی بیمارستان همبستگی نسبتاً ضعیف می‌باشد و بین ارزش اهمیت روابط انسانی با فرهنگ سازمانی بیمارستان، رابطه معکوس و بسیار ضعیف است. به طور کلی ضریب همبستگی میان ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و فرهنگ سازمانی بیمارستان‌ها نشان از رابطه مستقیم و وجود همبستگی نسبتاً قوی میان این دو متغیر دارد. نتایج بر هم‌راستا بودن ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و فرهنگ سازمانی بیمارستان‌ها تأکید دارد؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه بهداشت و درمان، در راستای تقویت این ارزش‌ها به منظور رشد و توسعه کیفیت خدمات ارائه شده در این بخش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Values of Social Work and its Relationship with the Organizational Culture in Hospitals from the Viewpoint of Medical Social Workers Sareh Abri[1] , Mohammad Zahedi Asl[2] , Maliheh Shiani[3], Amirmahmood Harirchi[4] Received: 11/9/2017 Accepted: 8/1/2018

نویسندگان [English]

  • m z 2
  • Maliheh Shiani 3
  • a h 4

1 Social work department- Social sciences faculty- Allame Tabataba`i university- Tehran- Iran

3 Social sciences faculty- Tehran university- Tehran- Iran

چکیده [English]

 
 
 

 


Professional Values of Social Work and its Relationship with the Organizational Culture in Hospitals from the Viewpoint of Medical Social Workers
Sareh Abri[1]  ,  Mohammad Zahedi Asl[2]  ,  Maliheh Shiani[3], Amirmahmood Harirchi[4]
Received: 11/9/2017            Accepted: 8/1/2018
 
Abstract
This research was conducted with the aim of determining the relationship between social work professional values ​​and organizational culture of hospitals using a survey-descriptive-correlational research method. The statistical population of this study includes all medical social workers and the statistical sample includes social workers who had a bachelor's or higher degree in social work with more than 5 years of work experience in the hospital and their selection has been through  total enumeration. The Social Work professional Values ​​ quastionnaire (Morley D. Glicken professional values model) and organizational culture assessment instrument (Cameron and Quinn model) were used to collect the required information. Both questionnaires were evaluated for their reliability and validity and their   SPSS software was used to process and analyze the data using the Pearson correlation coefficient test. The results show that there is a direct relationship and a relatively strong correlation between “Dignity and worth of the person”, “integrity” and “Competence” values and organizational culture. The correlation between the value of “services” and hospital organizational culture is moderate. Between the value of “justice” and the hospital organizational culture, the correlation is relatively weak, and there is an inverted and very weak relationship between the value of “importance of human relationships” and hospital organizational culture. Generally, the correlation coefficient between the professional values ​​of social work and organizational culture of hospitals indicates a direct relationship and a relatively strong correlation between these two variables. The results emphasize the equivalence of the professional values of social work and the organizational culture of hospitals. Therefore, policy-making in the field of healthcare is recommended in order to strengthen these values to improve the quality of social services in hospitalsis. 
Keywords: Professional Values, Organizational Culture, Medical Social Work, Hospital 
  [1]. Ph.D. of Social Work, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences,
    Allameh Tabataba`i University, Tehran.  sarehabri@yahoo.com           


[2]. Professor, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh
    Tabataba`i University, Tehran. (Corresponding Author).    zahediasl@atu.ac.ir   


[3]. Associate Professor, Department of Community Planning, Faculty of Social
    Sciences, University of Tehran.    mshiani@ut.ac.ir


[4]. Assistant Professor, Department of Social Work, University of Social Welfare and
    Rehabilitation Sciences, University of Tehran..   amir.m.harirchi@gmail.com

منابع
-  آل دفت، ریچارد. (1388)، تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  بیکر، ترزال. (1390)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
-  بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ سرداری، احمد؛ عاشوری‌زاده، علیرضا. (1392)، رابطه ارزش‌های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی استان هرمزگان، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره هفدهم، شماره 2.
-  درگاهی، حسین. (1378)، سازمان و مدیریت جامع بیمارستان. تهران: امید.
-  دواس، دی. ای.. (۱۳۸۳)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
-  رابینز، استیفن پی. (1379تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)،ترجمه: حسن دانایی فرد و مهدی الوانی. تهران: صفار اشراقی.
-  رابینز، استیفن پی. (1394)، مبانی رفتار سازمانی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، جلد اول، دوم و سوم.
-  رفیع پور، فرامرز. (1389)، کند و کاوها و پنداشته‌ها. تهران: انتشار.
-  زاهدی اصل، محمد. (1394)، مبانی مددکاری اجتماعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- سلیمان زاده، روشن؛ راد، فیروز. (1395)، اخلاق حرفه‌ای و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، نشریه مطالعات جامعه شناسی، شماره 27.
-  شنایدر، سوزان سی؛ لوئی بارسو، ژان. (1382)، مدیریت در پهنه فرهنگ‌ها. ترجمه: سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  فروزنده دهکردی. لطف الله، علی احمدی. علیرضا، سرلک. محمدعلی. (1393)، طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تأکید بر رویکرد ارزشی، نشریه مدیریت فردا، شماره 41.
-  قاسمی، بهروز. (1388مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سپاهان.
-  محسنی، منوچهر. (1379)، جامعه شناسی پزشکی. تهران: طهوری.
-  هرسی، پاول؛ بلانچارد، کنث. (1394)، مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی)، ترجمه: علی علاقه بند. تهران: امیرکبیر.
 
-  Allen, T. D., Freeman, D. M., Russell, J. E., Reizenstein, R. C., & Rentz, J. O. (2001). Survivor reactions to organizational downsizing: Does time ease the pain?. Journal of Occupational and Organizational psychology, 74(2), 145-164.
-  Argyris, C. (1972). Integrating the Individual and the Organization. Transaction Publishers.
-  Berkman, B., Bonander, E., Rutchick, I., Silverman, P., Kemler, B., Marcus, L., & Isaacson-Rubinger, M. J. (1990). Social work in health care: Directions in practice. Social Science & Medicine, 31(1), 19-26.
-  Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2005). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.
-  Csikai, E. L. (2004). Social workers' participation in the resolution of ethical dilemmas in hospice care. Health & social work, 29(1), 67-76.
-  Dylg, A., Jaworek, M., Karwowski, W., Kożusznik, M., & Marek, T. (2013). Discrepancy between individual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar workers. International Journal of Industrial Ergonomics, 43(3), 225-231.
-  Evans, A. (2009). Social work values and hospital culture: an examination from a competing valuesframework (Doctoral dissertation, University of Central Florida Orlando, Florida).
-  Glicken, M. D. (2010). Social work in the 21st century: An introduction to social welfare, social issues, and the profession. Sage Publications.
-  Hofstede, G. H., & Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage.
-  Jung, T., Scott, T., Davies, H. T., Bower, P., Whalley, D., McNally, R., & Mannion, R. (2009). Instruments for exploring organizational culture: A review of the literature. Public administration review, 69(6), 1087-1096.
-  Mizrahi, T., & Abramson, J. S. (1985). Sources of strain between physicians and social workers: Implications for social workers in health care settings. Social Work in Health Care, 10(3), 33-51.
-  Mizrahi, T., & Berger, C. S. (2001). Effect of a changing health care environment on social work leaders: Obstacles and opportunities in hospital social work. Social Work, 46(2), 170-182.
-  National association social workers. (2005). NASW standards for social worke practice in health care setting. Washington
-  Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2). John Wiley & Sons.