داوران

نام داور سمت / سازمان
مرضیه ابراهیمی استادیار جامعه شناسی جرم دانشگاه شهید بهشتی
شیرین احمدنیا عضو علمی علامه طباطبایی
ابراهیم اخلاصی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
منصوره اعظم آزاده دانشیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
حبیب آقابخشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
طلعت اله یاری دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا امیدی عضو هیات علمی
آرمین امیر گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی / تهران، ایران
مجتبی امیری هیات علمی دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه تهران
محمد امیرپناهی گروه جامعه شناسی، داشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
سعیده امینی دانشگاه علامه
علی انتظاری
بهرام بیات دانشگاه عالی دفاع ملی
احمد برجعلی
هادی بهرامی احسان استاد دانشگاه تهران روانشناسی
صدیقه پیری جامعه شناسی توسعه روستایی دانشگاه علامه طباطبایی
ستار پروین
علی اکبر تاج مزینانی
افسانه توسلی هیئت علمی دانشگاه الزهرارشته جامعه شناسی وزنان وخانواده
عذرا جاراللهی
عذرا جاراللهی
علی جنادله عضو علمی علامه
امیر حریرچی
حسین یحیی زاده پیر سرایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدمهدی خوئی استایارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حمیده دباغی مطالعات زنان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد دراهکی جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
تقی دوست قرین عضو دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
محمدسعید ذکایی
غنچه راهب دکتری روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
زهرا رحیمی هیات علمیدانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
لمیاء رستمی تبریزی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی جرم جزا-جرم شناسی
محمدحسین رضایی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،گروه علمی جامعه شناسی، بازنشسته
زهرا رضایی نسب خودکشی وزنان عضو علمی دانشگاه ایلام.اسیبهای اجتماعی
شمس السادات زاهدی دانشکده مدیریت علامه طباطبایی
محمد زاهدی اصل
محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی سردبیر
مرتضی سالمی قمصری دانشگاه علامه طباطبائی
عزت اله سام آرام استاد مددکاری دانشگاه علامه
فریبا سیدان دکتری جامعه شناسی زنان دانشگاه الزهرا
علی اصغر سعیدی دانشگاه تهران دانشیار
فرامرز سهرابی
فریبا شایگان استادتمام جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی
محمدتقی شیخی استادتمام رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
اکبر شریفیان استادجامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مریم شریفیان ثانی
مریم شریفیان ثانی
علی شکوری هیات علمی دانشگاه تهران گروه برنامه ریزی اجتماعی
رسول صادقی عضودانشگاه تهران
سهیلا صادقی فسائی جامعه شناسی دانشگاه تهران
صادق صالحی هیات علمی دانشگاه مازندران.محیط زیست
ابوتراب طالبی
حمیده عادلیان عضو هیات علمی علامه طباطبایی
اسماعیل عالی زاد
محمدجلال عباسی شوازی
حمید عبداللهیان استاد ارتباط اجتماعی هیات علمی دانشگاه تهران
سهراب عبدی زرین استادیار علمی دانشگاه قم.مشاوره وروانشناسی
ایمان عرفان منش هیئت علمی دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
میترا عظیمی علامه طباطبایی
احمد غیاثوند هیات علمی دانشگاه علامه
ابوالقاسم فاتحی استادیار
منصور فتحی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیداحمد فیروز آبادی هیات علمی مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
معصومه قاراخانی
فاطمه قاسم زاده مدرس بازنشسته توانبخشی بهزیستی
مریم قاضی نژاد
مرضیه قرائت استادیار
سیاوش قلی پور استادیار
علی اصغر کیا عضوعلامهدانشکده علوم ارتباطات
سمیه کاظمیان هیات علمی رشته توانبخشی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
سوسن کباری
علیرضا کرمانی مربی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران.تخصص کودکان زیر18سال
محمد تقی کرمی قهی عضوعلمی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
عبدالحسین کلانتری دانشیار علوم اجتماعی/جامعه شناسی/دانشگاه تهران
الهام محمدی گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
مهدیه محمد تقی زاده tehran
حسین محمدزاده دانشگاه کردستان
زهرا میرحسینی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
حسین میرزائی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد میرسندسی عضو بازنشسته دانشگاه جامع امام حسین (ع)
محمود مشفق
معصومه معارف وند استادیار دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی گروه مددکاری(اعتیادوکودک)
سعید معیدفر دانشگاه تهران
شهلا معظمی دانشیار جرم شناسی وجزا دانشگاه تهران هیات علمی
محمد مهدی زاده هیات علمی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
شراره مهدیزاده دانشیاردانشگاه الزهرارشته جامعه شناسی
مریم نجارنهاوندی هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رشته جامعه شناسی
طیبه نجفی استادتربیتی دانشگاه خوارزمی
نهال نفیسی مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
لیلا هاشمی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی (معلولیت)
جعفر هزارجریبی عضو علمی علامه
سعید وصالی دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی