نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مرضیه ابراهیمی استادیار جامعه شناسی جرم دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم احمدی گروه روان شناسی، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران
شیرین احمدنیا عضو علمی علامه طباطبایی
ابراهیم اخلاصی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
لیلا استادهاشمی این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
ایوب اسلامیان مسئول مداخلات مددکاری اجتماعی
منصوره اعظم آزاده دانشیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حبیب آقابخشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
طلعت اله یاری دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا امیدی عضو هیات علمی
مهدی امیدی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
آرمین امیر گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی / تهران، ایران
مجتبی امیری هیات علمی دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه تهران
محمد امیرپناهی گروه جامعه شناسی، داشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
سعیده امینی دانشگاه علامه
علی انتظاری
نسرین بابائیان بخش مددکاری اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
بهرام بیات دانشگاه عالی دفاع ملی
اکبر بخشی نیا دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد برجعلی
هادی بهرامی احسان استاد دانشگاه تهران روانشناسی
صدیقه پیری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ستار پروین این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
اعظم پیله وری استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
علی اکبر تاج مزینانی
منصوره تبریزی پژوهشگر مطالعات جامعه شناختی
فرح ترکمان گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
افسانه توسلی عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
عذرا جاراللهی
عذرا جاراللهی
فاطمه جعفری مدیر شعبه مرکز مشاوره دانشگاه تهران/مدرس
محمود جمعه پور استاد گروه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
علی جنادله عضو علمی علامه
محمدحسین جوادی دانشگاه علوم بهزیستی (بلایاوسوانح)
سیدرضا جوادیان گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محبوبه حامد
امیر حریرچی
حسین یحیی زاده پیر سرایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمجید حسینی دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران،تهران،ایران
فاطمه حسینی مددکاراجتماعی
سعید خانی این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها گروه جامعه‎شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ملیحه خلوتی این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدمهدی خوئی استایارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حمیده دباغی مطالعات زنان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد دراهکی جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
فریبا درخشان نیا مشاور معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
علی درویش پورکاخکی دانشیارپرستاری دانشگاه شهید بهشتی .سلامت وکیفیت زندگی
علی اصغر درویشی فرد این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها دکتری رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
تقی دوست قرین عضو دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
محمدسعید ذکایی
ابوالفضل ذوالفقاری دانشگاه شاهد
غنچه راهب دکتری روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
زهرا رحیمی هیات علمیدانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
لمیاء رستمی تبریزی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی جرم جزا-جرم شناسی
مرجان رشوند
محمدحسین رضایی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،گروه علمی جامعه شناسی، بازنشسته
زهرا رضایی نسب خودکشی وزنان عضو علمی دانشگاه ایلام.اسیبهای اجتماعی
حسن رفیعی هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی
شمس السادات زاهدی دانشکده مدیریت علامه طباطبایی
محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی سردبیر
مرتضی سالمی قمصری دانشگاه علامه طباطبائی
عزت اله سام آرام استاد مددکاری دانشگاه علامه
محمد سبزی خوشنامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
بهروز سپیدنامه عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه ایلام
فریبا سیدان این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها دکتری جامعه شناسی زنان دانشگاه الزهرا
سید محمد سیدمیرزایی استادتمام جمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علی اصغر سعیدی دانشگاه تهران دانشیار
آناهیتا سیفی این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها استادیار مطالعات زنان
فرامرز سهرابی
فریبا شایگان استادتمام جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی
سمیه شالچی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
ملیحه شیانی
محمدتقی شیخی استادتمام رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
اکبر شریفیان استادجامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مریم شریفیان ثانی
مریم شریفیان ثانی
زینب شفیعی استادیار جانعه شناسی دانشگاه الزهرا
علی شکوری هیات علمی دانشگاه تهران گروه برنامه ریزی اجتماعی
رسول صادقی عضودانشگاه تهران
سهیلا صادقی فسائی جامعه شناسی دانشگاه تهران
صادق صالحی هیات علمی دانشگاه مازندران.محیط زیست
رضا صفری شالی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
ابوتراب طالبی
حمیده عادلیان عضو هیات علمی علامه طباطبایی
آمنه عالی
اسماعیل عالی زاد این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود عالمی نیسی عضو علمی علامه
محمدجلال عباسی شوازی
حمید عبداللهیان استاد ارتباط اجتماعی هیات علمی دانشگاه تهران
سهراب عبدی زرین استادیار علمی دانشگاه قم.مشاوره وروانشناسی
ملیحه عرشی مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
ایمان عرفان منش هیئت علمی دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
میترا عظیمی علامه طباطبایی
سهیلا علیرضانژاد دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
احمد غیاثوند دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم فاتحی استادیار
منصور فتحی دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد فرهادی استادیار دانشگاه رازی
سیداحمد فیروز آبادی هیات علمی مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
مجید فولادیان گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
سلمان قادری این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
معصومه قاراخانی
فاطمه قاسم زاده مدرس بازنشسته توانبخشی بهزیستی
مریم قاضی نژاد
شفیعه قدرتی دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی، گروه مطالعات اجتماعی.
مرضیه قرائت استادیار
علیرضا قربانی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیاوش قلی پور استادیار
علی اصغر کیا عضوعلامهدانشکده علوم ارتباطات
سمیه کاظمیان هیات علمی رشته توانبخشی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
سوسن کباری
علیرضا کرمانی مربی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران.تخصص کودکان زیر18سال
محمد تقی کرمی قهی عضوعلمی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
عبدالحسین کلانتری دانشیار علوم اجتماعی/جامعه شناسی/دانشگاه تهران
محمد کمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید کوششی هیات علمی دانشگاه تهران رشته جمعیت شناسی
رسول گل جویی دانشگاه علامه طباطبایی
الهام محمدی گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه محمدی جامعه شناسی- دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران
مرضیه محمدی دانشگاه علامه
مهدیه محمد تقی زاده tehran
حسین محمدزاده دانشگاه کردستان
سراج الدین محمودیانی این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
رامین مرادی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج
زهرا میرحسینی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
حسین میرزائی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد میرسندسی عضو بازنشسته دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نادر مروتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب الله مسعودی فرید سازمان بهزیستی
محمود مشفق
معصومه معارف وند استادیار دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی گروه مددکاری(اعتیادوکودک)
سعید معیدفر دانشگاه تهران
شهلا معظمی دانشیار جرم شناسی وجزا دانشگاه تهران هیات علمی
محمد مهدی زاده هیات علمی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
شراره مهدیزاده دکتری جامعه شناسی ارتباطات
سید محسن موسوی دانشگاه یزد. گروه تعاون و رفاه اجتماعی
میرطاهر موسوی جامعه شناسی دانشگاه علوم بهزیستی استادیار
مریم نجارنهاوندی هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رشته جامعه شناسی
طیبه نجفی استادتربیتی دانشگاه خوارزمی
زینب نصیری مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران
نهال نفیسی مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
مائده هدایتی فرد این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها استادیار برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر هزارجریبی عضو علمی علامه
مروئه وامقی عضو دانشگاه علوم بهزیستی
ابوعلی ودادهیر دانشیار انسان شناسی دانشگاه تهران
سعید وصالی دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

login