عوامل مرتبط با مهارت‌های تفکر انتقادی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) .

منصور فتحی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8655

چکیده
  چکیده پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی به عنوان یکی از رسالت‌های مهم نظام آموزشی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با تفکر انتقادی دانشجویان علوم اجتماعی و مقایسه آن با میزان این مهارت در بین دانشجویان مددکاری اجتماعی صورت گرفت. در پژوهش حاضر از نظریه‌های شناختی، فراشناختی و برساخت‌گرایی اجتماعی به عنوان چارچوب ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های خودآگاهی و مدیریت هیجان‌ها در افزایش تاب‌آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار.

اصغر جعفری؛ سیدمجید حسینی؛ میترا فاضلی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 41-76

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8656

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی خودآگاهی و مدیریت هیجان‌ها در افزایش تاب‌آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوارانجام شد. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده بهخانه‌های سلامت در منطقه 18شهر تهران بودند.30 آزمودنی به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های آزمایش (n1=15) و کنترل (n2=15) ...  بیشتر

مقایسه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران.

اکبر شریفیان؛ حسین رضایی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 77-111

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8657

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران در زمینه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان ساکن در سراهای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران است که یک نمونه 225 نفری از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بررسی فرضیات مشخص گردید که ...  بیشتر

پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

زهرا میرحسینی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 113-147

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8658

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهای موجود در زندگی زنانی صورت پذیرفته، که مرتکب جرم شده و مسیر زندگی‌شان به سوی زندان کشیده شده است. بر این اساس در این تحقیق با 24 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند، مصاحبه‌های عمیق کیفی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، اغلب ...  بیشتر

احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی شهر سبزوار.

شفیعه قدرتی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 149-183

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8659

چکیده
  چکیده ایران طی دهه‌های اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است و یکی از آنها، افزایش نرخ طلاق است. طلاق آغاز فرایندی است با مشکلات فراوان و مطالعه حاضر به دنبال بررسی امنیت اجتماعی ـ اقتصادی و سرمایه اجتماعی و ارتباط آنها در بین زنان مطلقه است. روش تحقیق کمَی است و از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه تحقیق شامل 200 نفر از ...  بیشتر

دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای).

بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 185-222

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8660

چکیده
  چکیده در بین دانشجویان، تنیدگی‌های دوره تحصیلی، تضادهای قومی و فرهنگی، احساس مفعولی مبنی بر مورد تبعیض سیاسی، عقایدی، نژادی و جنسیتی قرار گرفتن، وجود دارد که می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان اثر گذاشته و سلامتی این قشر خصوصاً بعد اجتماعی آنان را به خطر بیندازد. در خصوص ارتباط زبان که یک مولفه اساسی فرهنگی بوده، با مفهوم ...  بیشتر

ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی بیمارستان‌ها از دیدگاه مددکاران اجتماعی پزشکی .

ساره ابری؛ محمد زاهدی اصل؛ ملیحه شیانی؛ امیر حریرچی

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1395، صفحه 223-261

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8661

چکیده
  چکیده همسویی ارزش‌های حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت یک سازمان است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی با فرهنگ سازمانی بیمارستان‌های کشور در بین مددکاران اجتماعی پزشکی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی-همبستگی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددکاران اجتماعی ...  بیشتر