سنجش اندازه اثر تعیین‌کننده‌های گرایش به طلاق در پیمایش‌های انجام‌شده طی دوره 1394- 1374.

محمود مشفق

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9255

چکیده
  چکیده این مقاله به سنجش اندازه اثر تعیین‌کننده‌های گرایش به طلاق در پیمایش‌های منتخب طی دوره 1394- 1374 می‌پردازد. روش تحقیق فراتحلیل است. محاسبه ضرایب اثر نشان می‌دهد که برخلاف پژوهش‌های قبلی که نشان‌دهنده آن بودند که عواملی نظیر درآمد و بیکاری از عوامل درجه نخست گرایش به طلاق بوده‌اند، در حال حاضر شکل توزیع قدرت در خانواده با ضریب ...  بیشتر

رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و رفتارهای اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد).

سیدرضا جوادیان؛ فاطمه زیدآبادی نژاد

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 44-75

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9256

چکیده
  چکیده ازآنجایی‌کهاعضایخانوادهبه‌مثابهبازیگران مهمدر بازتولیدوبازتوزیعسرمایهاجتماعی و تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و حس نوع‌دوستی در فرزندان ایفاینقش می‌نمایند، مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و رفتارهای اجتماعی مطلوب در دانشجویان پرداخته است. روش تحقیق، پیمایش و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه یزد ...  بیشتر

وضعیت سنجی امید اجتماعی در ایران (تحلیل ثانویه پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی).

محمد امیرپناهی؛ مهدی مالمیر؛ محسن شکریانی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9257

چکیده
  چکیده مقاله حاضر حاصل تحلیل ثانویه داده‌های طرح ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران است که در سال 1395 بر روی یک نمونه بزرگ 82500 نفری ساکنان 426 شهر مرکز شهرستان‌های کشور انجام‌شده است. در این تحقیق واحد مشاهده فرد است ولی سطح تحلیل استان بوده و هدف اصلی نیز ارائه نیم‌رخ و سیمای امید اجتماعی استان‌های کشور است. برای این منظور علاوه ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر تاب‌آوری مورد مطالعه؛ زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم.

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ زهرا نادری ملک

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 107-139

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9258

چکیده
  چکیده زنان سرپرست خانوار به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در جوامع با مسائل و مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی زیادی دست‌به‌گریبان هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری برتاب‌آوری زنان سرپرست خانوار است و روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با ...  بیشتر

برساخت سامانه اعتیاد جنسی در ایران (بر اساس تجربه زیسته جمعی از معتادان جنسی) .

ادریس سلطانی؛ فرح ترکمان

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 141-178

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9260

چکیده
  چکیده اعتیاد جنسی وضعیتی است که در آن فرد توان کنترل بر رفتار جنسی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه هم خود فرد و هم جامعه متحمل تجربیات زیانباری می‌شوند. این موضوع آسیب و تهدیدات بسیار جدی برای امنیت اجتماعی به وجود آورده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مقولاتی است که در تجربه معتادان جنسی بنا بر بستر فرهنگی و اجتماعی ویژه شکل‌گرفته است. ...  بیشتر

رابطه توسعه و طلاق در ایران .

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 180-217

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9265

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی - اقتصادی و طلاق در کشور در طی سال‌های 1392-1360 انجام‌شده است. بنابراین رویکرد این پژوهش به موضوع توسعه و طلاق و برهمکنش آن‌ها، رویکردی جامعه‌شناختی به مطالعه انحرافات و مسائل اجتماعی در بستر توسعه و تحولات اجتماعی است. تحقیق حاضر از نوع کمّی- طولی است که به روش سری‌های زمانی (تحلیل ...  بیشتر

مقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا و عادی.

عزت اله قدم پور؛ فرناز رادمهر؛ لیلا حیدریانی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، صفحه 219-260

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9266

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا و عادی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر نابینا، ناشنوا و عادی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 95-1394 بود؛ که با استفاده از روش علّی- مقایسه‌ای از هر گروه (نابینا، ناشنوا، عادی) 30 نفر به شیوه همتاسازی با استفاده از روش ...  بیشتر