نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادجامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران در زمینه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان ساکن در سراهای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران است که یک نمونه 225 نفری از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بررسی فرضیات مشخص گردید که سالمندان سرای سالمندان عمومی در زمینه سه متغیر رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی، وضعیت مناسب‌تری از سالمندان سرای سالمندان خصوصی دارند. از نتایج تحقیق چنین استنباط می‌شود که صرف توجه به نیازهای زیستی و پزشکی سالمندان نمی‌تواند شرایط مساعدی را برای آنها ایجاد کند و بر طول عمر آنها بیفزاید و خلأهای به وجود آمده برای آنها به علت جدایی از فرزندانشان را جبران کند و توجه همزمان به نیازهای زیستی، پزشکی، روانی و اجتماعی می‌تواند در افزایش بهبود شرایط زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Life Satisfaction, General Health and Functionality of Elderly Residents in Public and Private Nursing Homes in Tehran

نویسندگان [English]

  • a sh 1
  • h r 2

چکیده [English]

Comparison of Life Satisfaction, General Health and Functionality of Elderly Residents in Public and Private Nursing Homes in Tehran
Akbar Sharifian[1]  ,  Hossein Rezai[2]
Received: 26/5/2017               Accepted: 20/2/2018
 
Abstract
The purpose of this study is to compare the elderly people in  public and private nursing homes of Tehran in terms of life satisfaction, functionality and general health. The population in this study are the elderly residents of public and private nursing homes in Tehran. Through purposive sampling, 225 of the residents were selected to be studied. Results showed that the residents of public nursing homes had higher health, life satisfaction and functionality than the residents of private nursing homes. Based on the results, it can be inferred  that attention to mere biological and medical needs of the elderly citizens cannot create favorable conditions for them and increase their life expectancy. Attention to biomedical and physiological needs of elderly individuals in addition to their psychological and social needs can help to improve their life conditions at nursing homes.
Keywords: Private and Public Nursing Homes, Life Satisfaction, Functionality, General Health
 
 [1]. Professor of Social Work, AllamehTabatabaiUniversity, Tehran.


[2]. Social Service management Graduate Student, AllamehTabatabaiUniversity.
    Tehran. (Corrisponding Author).    hossein.rezaee88@yahoo.com     

منابع
- امیدی، رضا؛ غفاری، غلامرضا. (1388)، کیفیت زندگی، شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه، چاپ دوم.
-  بدیعی، صنم. (1390)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
- برغمدی، م. (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در بین سالمندان شهر سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد.
- پیر محمدی و همکاران. (1375)، بررسی میزان رضایت سالمندان از مراقبت‌های ارائه شده در سراهای سالمندان دولتی سالمندان تهران، پایانامه کارشناسی ارشد خدمات بهداشتی و درماتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- جوادیان. رضا. (1394)، مددکاری اجتماعی سالمندی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره 4، دوره دوم.
- دانشنامه الکترونیکی بریتانیکا. (2015)، نسخه 15، نشر بریتانیکا
- دروکی و همکاران. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
- سیدجوادین، سیدرضا؛ کیماسی، مسعود. (1389)، مدیریت کیفیت خدمات، تهران، نشر نگاه دانش.
- قاضی و همکاران. (1391)، بررسی رابطه رضایت سالمندان مقیم آسایشگاه‌های غیردولتی از خدمات ارائه شده به آنها با درجه ارزشیابی این مراکز در استان‌های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی، پایانامه کارشناسی ارشد توانبخشی حرکتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
-  کوششی. مجید؛ خسروی. اردشیر؛ علیزاده. مهتاب؛ ترکاشوند. محمد؛ آقایی، نازنین. (1392)، سالخوردگی جمعیت در ایران (ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی و چالش‌های پیش رو).
- کوششی. علی؛ سعیدی. علی‌اصغر؛ هره دشت. پروائی. (1392)، تأثیر حمایت‌های اجتماعی غیر رسمی بر کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته به مثابه یک مسئله اجتماعی: مطالعه صندوق تأمین اجتماعی و صندوق صنعت نفت، نشریه مسائلاجتماعی ایران، دوره دوازدهم، شماره 1.
- الهام، اله‌یاری؛ طلعت، درویش‌پور، علی؛ سرایی. حسن. (1395)، تحلیل تجربه سالمندان ساکن در اجتماع از استراتژی‌های سالمندی فعال: مطالعه کیفی. فصلنامه سالمند.
- معین، محمد. (1385)،  فرهنگ فارسی. (شش‌جلدی)، تهران،  انتشارات امیرکبیر.
- مفتون، فریدون و همکاران. (۱۳۸۱)، بررسی میزان تقاضا و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در سالمندان شهر تهران. فصلنامه پایش. ۱ (۲).
- فاطمه، قاسمی نوشاد. (1389)، مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در سالمندان ساکن و غیر ساکن سرای سالمندان، مجله سالمندی ایران، سال پنجم، شماره هیجدهم.
- ناصح لادن و همکاران. (1393)، خودکارآمدی عمومی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم سرای سالمندی، مجلهپرستاری و مامایی جامع نگر. ۲۶ (۲).
- نجات و همکاران. (1385)، استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت: ترجمه و روان‌سازی گونه ایرانی، مجله بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره چهار.
- یزدان پور. فاطمه؛ سام آرام، عزت‌اله. (1390)، عوامل مرتبط با کیفیت ز ندگی سالمندان- سالمندان شهرستان خمین، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی: شماره 6.
 
-  Castel, A. D. Balota, D. A. McCabe, D. P. (2007). Memory efficiency and the strategic control of attention at encoding: Impairments of value-directed remembering in Alzheimer's disease. Neuropsychology, 23,260-276
-  Dechaine,J & Witcher, C. (2007). Rural Route to Active Aging Focus Group Report: What We heard in Rural Alberta. Canada: Alberta Center for Active Living.1-20.
-  Greaves C, Farbus L. (2006). effects of creative and social activity on the health and well-being of social isolated older people: outcomes from a multi-methods observational study. Journal of Royal society for the promotion of health. 126(3):134-142.
-  Greaves C, Farbus L. (2006). effects of creative and social activity on the health and well-being of social isolated older people: outcomes from a multi-methods observational study. Journal of Royal society for the promotion of health. 126(3):134-142.
-  Hollmann, W., H. K. Struder, C. Tagarakis, and G. King. (2007). Physical Activity and the Elderly. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 14:730
-  Malmedal.Wenche. (2014). Norwegian Nursing Home—A Care Facility or a Home? Open Journal of Nursing, 2014, 4, 337-342,Published Online April 2014 in SciRes. http://www.scirp.org /journal /ojn, http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2014.45039
-  Rosenberg J. (2009). Working in social work: The real world guide to practice setting. Taylor & francis group, new York. Pp 15- 29.
-  Woo.Jean, Jason Leung, Tiemei Zhang. (2016). Successful Agigng  and Frailty: Opposite Sides of the Same Coin? Journal of the American Medical Directors Association, Volume 17, Issue 9,pp: Pages 797-801.
-  World populatin ageing. (2013). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division,