پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهای موجود در زندگی زنانی صورت پذیرفته، که مرتکب جرم شده و مسیر زندگی‌شان به سوی زندان کشیده شده است. بر این اساس در این تحقیق با 24 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند، مصاحبه‌های عمیق کیفی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، اغلب زنان مصاحبه شونده، در طول دوران زندگی خویش انواع خشونت و آزار را تجربه کرده و معمولاً در خانواده‌هایی ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم مدار زندگی کرده‌اند که والدین و یا بستگان درجه اول آنها سابقه محکومیت و زندان داشته و یا اعتیاد به موادمخدر دارند، هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان خود نیز معتاد بوده و هنگام ارتکاب جرم موادمخدر مصرف کرده‌اند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، علاوه بر موارد یادشده؛ فروتری اجتماعی-اقتصادی زنان، مناسبات شغلی، نابسامانی‌های خانوادگی و سابقه مجرمیت همسرو تبعیت از او، سبک زندگی پرمخاطره و مواردی نظیر این، از جمله عواملی است که در فراهم شدن زمینه‌های ارتکاب جرم مؤثر بوده است. با این حال با توجه به کیفی بودن تحقیق، محقق به هیچ وجه قصد تعمیم یافته‌ها را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Criminal Grounds in Women Zahra Mirhosseini[1

نویسنده [English]

  • zahra Mirhosseini
Assistant Professor, Alzahra University, Department of women and family studies
چکیده [English]

Phenomenology of Criminal Grounds in Women
Zahra Mirhosseini[1]
Received: 8/10/2017               Accepted: 30/12/2017
 
Abstract
The purpose of this research study is to identify and understand risk factors in female offenders’ lives. This research is based on the phenomenological method. For this purpose, in-depth qualitative interviews have been conducted with 24 women with criminal sentences and imprisonment records. The results show that most of the women interviewed had experienced various forms of violence and harassment during their lives, and were often found either homeless or were from inefficient and disrupted families whose parents or first-degree relatives had a history of convictions and imprisonment or drug addiction. Also, some of these women had used drugs when they committed the crimes. In addition to the above, the socioeconomic status of women, type of occupation, family disorders, the lifestyle of women, are among the risk factors that are effective in the context of life for female offenders. However, the results of this study are not generalized in any way because of the small sample size.
Keywords: Female Offenders, Crime, Prison, Phenomenology
 [1]. Assistant Professor, AlzahraUniversity, Department of Women and Family
    Studies, Tehran.   z.mirhosseini@alzahra.ac.ir

-  آبوت، پاملا؛ کلر والاس. (1385)، «جامعه شناسی زنان»، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-  احمدی، امیدعلی، (1378)، مطالعه ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی و چگونگی تغییرات زنان مجرم طی یک دوره ده ساله (1367-377) و زنان زندانی شهر کرمان: استانداری کرمان، کمیسیون امور بانوان.
-  ایمان، محمدتقی، (1390)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ دوم.
-  دلاور، علی؛ گلزار، محمود؛ شجاعتی، عباس. (1389)، «بررسی ویژگی‌های شخصیتی زنان مجرم». فصلنامه زن و جامعه. (1)3.
-  حسینی، سید احمد؛ صالحی، فرزانه. (1392)، عوامل خانوادگی مؤثر بر ارتکاب جرم زنان زندانی زنجان. دو فصلنامه پژوهش‌های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده، (1).
-  سراج زاده، سیدحسین؛ نوربخش، افروز. (1386)، تحول جرائم زنان در دو دهه اخیر (1360-1380). فصلنامه مطالعات اجتماعی، (89).
-  سوارتز، جیمز آ؛ پاتریشیا اوبرین؛ آرتورجی. لوریجیو. (1392)، «موادمخدر، زنان و عدالت کیفری، نقش نظام عدالت کیفری در ارتباط با زنان معتاد به موادمخدر». ترجمه: معصومه حسن چوکامی و علی اصغر اسماعیل زاده. ویراستار علمی دکتر سهیلا کوشا. تهران: ستاد مبارزه با موادمخدر دفتر تحقیقات و آموزش.
-  شاهیوندی، احمد؛ رییسی وانانی، رضا؛ سلطانی، مرضیه. (1389)، «بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب نوع جرم زنان در شهر اصفهان»، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی. (3)1.
-  صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا. (1393). «تحلیل جامعه شناختی درک و تصور کنشگران اجتماعی از جرائم زنان». فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، 5(2).
-  صادقی فسایی، سهیلا؛ ابراهیمی، مرضیه. (1394)، «تحلیل کیفی جرائم خشن زنان؛ زمینه‌ها و انگیزه‌ها»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 13، شماره 2.
-  کرسول، جان. (1394)، «پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری و مطالعه موردی)»، ترجمه: حسین دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار، چاپ دوم.
-  محمدپور، احمد. (1389)، «روش در روش درباره ساخت معرفت در علوم انسانی». تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ سوم.
-  محمدپور، احمد. (1390)، «روش تحقیق کیفی، ضد روش 1، منطق و طرح در روش شناسی کیفی». تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-  وایت، راب؛ فیونا هینز. (1383)، جرم و جرم شناسی». ترجمه علی سلیمی و دیگران. قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
-  Bloom, B., Owen, B., & Covington, S. (2004). Women offenders and the gendered effects of public policy. Review of policy research, 21(1), 31-48.
-  Bloom, B., Owen, B. & Covington, S. (2003). Gender-responsive strategies: research, practice and guiding principles for women offenders. (NIV publication No. 018017). Washington D.C: national institute of corrections.
-  Blumstein, A., Cohen, J., & Farrington, D. P. (1988). Criminal career research: Its value for criminology. Criminology, 26(1), 1-35.
-  Browne, A., Miller, B., &Maguin, E. (1999). Prevalence and severity of lifetime physical and sexual victimization among incarcerated women. International journal of law and psychiatry, 22(3), 301-322.
-  Creswell, J. W., &Poth, C. N. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
-  Chesney-Lind, M. (1997). The female offender: Girls, women and crime. Thousand Oaks,CA: Sage Publications.
-  Covington, S. (2002). Helping women recover: Creating gender-responsive treatment. The handbook of addiction treatment for women: Theory and practice, 52-72.
-  Hartnagel, T. F. (1982). Modernization, female social roles, and female crime: A cross-national investigation. The Sociological Quarterly, 23(4), 477-490.
-  Heimer, K. (1995). Gender, race, and pathways to delinquency: An interactionist analysis. In J
-  Hagan, J. (1987). Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control. New York: McGraw-Hill, Inc.
-  Jones, S. (2008). Partners in crime: A study of the relationship between female offenders and their co-defendants. Criminology & Criminal Justice, 8(2), 147164.
-  Lincoln, Y. S., &Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75). Sage.
-  Maniyar, M. (2004). Women Criminals and their Life-Style. Kaveri Books.
-  McIntosh, M. (1978). The state and the oppression of women. Feminism and materialism, 255.
-  Matza, D. (1964). Delinquency and Drift New York. John Wiley. and G. SYKES (1961)" Juvenile delinquency and subterranean values." American Sociological Review, 26, 715-719.
-  Miller, J. B. (1986). What do we mean by relationships? Work in progress No. 22.
-  Wellesley, MA: Stone Center.
-  McGee, Z. T., & Baker, S. R. (2003). Crime control policy and inequality among female offenders: Racial disparities in treatment among women on probation. It’sa crime: Women and justice, 196-208.
-  Moffitt, T.E. (1993). The neuropsychology of conduct disorder. Development and Psychopathology, 5-52, 135
-  Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage.
-  O'Brien, P. (2001). Making it in the free world: Women in transition from prison. SUNY Press.
-  O'Brien, P. (2007). Maximizing success for drug-affected women after release from prison: Examining access to and use of social services during reentry. Women & Criminal Justice, 17(2-3), 95-113.
-  Owen, B., & Bloom, B. (1995). Profiling women prisoners: Findings from national surveys and a California sample. The Prison Journal, 75(2), 165-185.
-  Simpson, S. S., Yahner, J. L., & Dugan, L. (2008). Understanding women's pathways to jail: Analysing the lives of incarcerated women. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 41(1), 84-108.
-  Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A practical handbook. SAGE Publications Limited.
-  Van Maanen, J. (2011). Tales of the field: On writing ethnography. University of Chicago Press.