دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده
در بین دانشجویان، تنیدگی‌های دوره تحصیلی، تضادهای قومی و فرهنگی، احساس مفعولی مبنی بر مورد تبعیض سیاسی، عقایدی، نژادی و جنسیتی قرار گرفتن، وجود دارد که می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان اثر گذاشته و سلامتی این قشر خصوصاً بعد اجتماعی آنان را به خطر بیندازد. در خصوص ارتباط زبان که یک مولفه اساسی فرهنگی بوده، با مفهوم سلامت اجتماعی تحقیقاتی تاکنون انجام نشده است. به عبارتی زبان قومیت‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و یکپارچگی، انسجام و مشارکت را فراهم آورد و یا این که زبان مشترک، می‌تواند بر سلامت و بعد اجتماعی آن تأثیرگذار باشد یا خیر؟ که پژوهش حاضر با مطالعه دانشجویان دوزبانه (قومیت‌ها) و یک زبانه (کسانی که فقط به یک زبان تسلط دارند) در پی پاسخ به آن است. در ادامه می‌خواهیم تبیین کنیم که چه عواملی بر میزان سلامت اجتماعی دو گروه یادشده تأثیرگذار هستند؟ روش پژوهش حاضر پیمایشی و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه سراسری سنندج بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد مابین سلامت اجتماعی کل و ابعاد آن در دو گروه دانشجویان تفاوت معنی داری به نفع دانشجویان دو زبانه وجود دارد و متغیرهای سن، تأهل، رشته تحصیلی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، باورهای دینی و اعتقادی و مهارت‌های ارتباطی بر سلامت اجتماعی دو گروه تأثیر گذار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که 29 درصد از تغییرات متغیر وابسته این پژوهش توسط متغیرهای مستقل تببین می‌شود و متغیر مهارت‌های ارتباطی با ضریب 66 درصد قوی‌ترین متغیر پیش بین متغیر وابسته است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bilingualism, Monolingualism and Social Health: A Comparative Study Behzad Khedri , Farideh Sadat Momeni Masuole

نویسندگان [English]

  • b kh 1
  • f m 2
چکیده [English]

 
 
dimensions in the two groups of students in favor of bilingual students, and the variables such as age, marriage, field of study, socioeconomic status, religious beliefs and communication skills were influential on the social health of both groups. Also, the results of the regression showed that 29% of the influence on the dependent variable of this study was interpreted by the independent variables. In addition, the communication skill is the strongest variable predictor with a rate of 66%.
Keyword: Social Health, Social Integration, Students, Language
 


Bilingualism, Monolingualism and Social Health:
A Comparative Study
Behzad Khedri[1]  ,  Farideh Sadat Momeni Masuole[2]
Received: 18/2/2017                   Accepted: 30/4/2018
 
Abstract
There are mental influencing factors among students in the educational context such as educational stress, ethnic and cultural contradictions and the existence of political, belief, racial as well as gender discrimination, which can affect various aspects of student life and the health of this stratum, especially their social dimension could be endangered. Regarding the relationship between language, as a fundamental cultural component, and social health which has not been studied in social health research. In other words, the language of different ethnicities can provide unity, integrity, coherence and participation, or can a common language affect health and its social dimension or not? This study aims to answer the mentioned question by investigating bilingual students (ethnicities) and the monolinguals (those who speak only one language). In the following, we intend to explain what factors affect the social health of each group? The method of this study was survey and data was collected through questionnaires. The statistical population is Sanandaj University students and the sample included 384 individuals by the Cochran formula. The results of this study showed that there is a significant difference between the total social health and its[1]. PhD Student of Social Work, AllamehTabatabaiiUniversity, Tehran.
    (Corresponding Author).   behzad.khedri@gmail.com


[2]. Master of Sociology, ShahedUniversity.    zanko1390@gmail.com

منابع
-  امینی، مصطفی؛ موسوی، میرطاهر؛ رفیعی، حسن. (1390)، رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42.
-  باباپور، جلیل؛ طوسی، فهیمه؛ حکمتی، عیسی. (1388)، بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 16.
-  باطنی، مسعود. (1387)، زبان و زبان شناسی، تهران، نشر آگه.
-  برتون، آر. جی، آل. (1388)، قوم نگاری سیاسی، ترجمه: ناصر فکوهی، تهران: نشر نی
-  برک، لورا. (1390)، روانشناسی رشد، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: نشر ارس باران.
-  جهانگیری، نسترن. (1388)، انعکاس زبان در زمان، فرهنگ و تفکر، تهران: نشر آگه.
- رمضانی، محمود. (1391)، مقایسه میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار با زنان غیر سرپرست، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  سام آرام، عزت‌الله. (1388)، بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور، فصلنامهعلمیپژوهشیانتظاماجتماعی، سال اول، شماره 1.
- سام آرام، عزت‌الله. (1391)، نظریه‌های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
-  سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سید جلال. (1384). شاخص‌های سلامت اجتماعی، فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 207.
-  عبدالله تبار، هادی و دیگران. (1387). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 30.
-  علایی، بهادر. (1387)، رویکرد تعلیم و تربیت دو زبانه، فصلنامه زبان و ادبیات دانشگاه کرمان، شماره 220.
-  کرمی نوری، رضا؛ مکری، آذرخش. (1381). مطالعه عوامل مؤثر بر شادی و بهزیستی دانشجویان دانشگاه تهران، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 1.
-  گنگرلو، مریم. (1387)، سنجش میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  مامورت، مایکل؛ ویلکسون، ریچارد. (1387)، مؤلفه‌های سلامت اجتماعی، ترجمه: علی منتظری، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  مرادی، سید فاتح. (1389)، بررسی و مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه در مقطع چهارم و پنجم ابتدایی شهر سنندج، همایش بین المللی روان شناسی کودک و نوجوان، شیراز.
-  نعمت‌زاده، کاظم؛ درتاج، فریبرز؛ حسن‌زاده، علی. (1385)، احساس ذهنی سلامتی و عوامل جمعیتی آن در دانشجویان کرمان، مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت و روان دانشجویان.
-  ویسی، مهدی. (1389)، مقایسه ویژگی‌های رفتاری و سیستم‌های انگیزشی در افراد دو زبانه و تک زبانه، پایان ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز.
 
-  Ambler, V.M. (2006). Who Flourishes in College? Using Positive Psychology and Student Involvement Theory to Explore Mental Health among Traditionally Aged Under Graduates, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. A Dissertation Presented to the Faculty of the School Education the College of William and Mary.
-  Angele Farrell and Patricia Geist-Martin. (2005). Communicating Social Health: Perceptions of Wellness at Work, Management Communication Quarterly, 18; 543.
-  Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W.C., Newton, F. B., & Benton, S. L. (2003). Changes in counselling: Research and Practice.34: 66-77.
-  Blanco, Amalio & Diaz. Dario. (2007). social order and mental health: a social well-being approach, Autonomy university of Madrid, psychology in Spain, vol.11(5).
-  Callaghan. Lisa. (2008). Social Well-Being in Extra Care Housing: An Overviewof the Literature, personal social service research unit, established at the university of Kent an Canterbury,
         www.ukc.ac.uk/PSSRU.
-  Carr, A. (2004). Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths (1st edition). New York: Brunner-Routledge.
-  Cicognani. Elvira& Pirini, Claudia. (2007). Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, ItalianUniversity Students, Springer Science Business Media B.V.pp97-112.
-  Glock& stark. (1966). Dimension of religion commitment, the measured of religiosity, chapter8.
-  Henderie, H. C., Albert, M. S., Butters, M. A., Gao, S., Knopman, D. S., Launer, L. J., et al. (2006). The NIH cognitive and emotional health project: Report of the criticalevaluation study committee. Alzheimer & Dementia, 2: 12-32.
-  Hermon, D.A., Hazler, R.J. (1999). Adherence to a Wellness Model and Perceptions of Psychological Well Being, Journal of Counseling and Development, 77(3): 339-343.
-  Huppert.felicia&Marks.nic & clark.andrew&etal. (2006). personal and social well-being module for the European social survey, Round3.
-  Kadison, R., & Digeronimo, T.F. (2004). The College of the overwhelmed: The composmental health crisis and what to do about. San Francisco: Jossey-Bass.
-  Keyes, C. L. M. (1996). Social functioning and social well-being: studies of the social nature of personal wellness. Submitted to graduate of university of wisconsin-madison in partial fulfilment of the requirement for the degree of the doctor of philosophy in psychology.
-  Keyes, C.L.M. (2006). Mental health in adolescents: is Americas youth flourishing? American Journal of Orthopsychiatry, 76: 395-402.
-  Keyes, C.L.M. (1998). Social Well-being, Social Psychology Quarterly, 61, 121-141
-  Keyes, Corey Lee.M & Shapiro, Adam. (2004). social well-being in the united states: A Descriptive Epidemiology.
-  Larson, J. S. (1993). The World Health Organization definition of health: Social versus spiritual health, Social Indicators Research, 38: 181-192.
-  Miringof Marc & Miringof Marque-Luisa. (1999). The Social Health of the Nation: How America Is Really Doing, Oxford, London.
-  Monk, E. M., & Mahmood, Z. (1999). Student mental health: A pilot study. Counselling Psychology Quarterly, 12 (2): 199-210.
-  Nercissians, E. (2003). some subjects in bilingualism from the social sciences point of view; San Francisco: Jossey-Bass.Counselling Psychology Quarterly, (12), 2, 199-210.
-  Reymond, S.A., Robertson, J.M., Tseng, W.C., Newton, F.B., & Benton, S.L. (2004). Changes in Counselling: Research and Practice, 34, 66-72.
-  Riff, C.E. (1996). Psychiatric disorders in America: the epidemiological catchment area study. Newyork: free press.
-  Ross, S. E.& Neibling, B. C. & Heckert, T. M. (1999). Sources of stress among college students. College Student Journal, 33(2): 312- 317.
-  Sawatzky, R., Ratner, P. A., & Chiu, L. (2005). A metaanalysis of relationship between spirituality and quality of life. Social Indicators Research, 72: 153-188.
-  Shapiro, Adam & Keyes, Corey Lee.M, (2004). Marital Status and Social Well-Being: Are the Married Always Better Off? Springer Science Business Media B.V.
-  Snyder, M.B. (2004). Senior Student Affairs Officer Round Table: Hottest Topics in Student Affairs, Session Held at the Annual Meeting of the National Association of Student, Personnel Administrators, Denver, Colorado.university of Texas at Arlington, vol.61, N.2, pp121-190.
-  Swatos, w. (1998). Encyclopedi of religion and society, JR editor, Altamira press.
-  Wissing, T.F., Fouri, A. (2000). Spirituality as a Component of Psychological Well-being, 27th International Congress of Psychology, 23-28 July, Stockholm, Sweden.
- World Health Organization (WHO). (1979). Health for all, Sr.No5.