نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مطالعات اجتماعی شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی - اقتصادی و طلاق در کشور در طی سال‌های 1392-1360 انجام‌شده است. بنابراین رویکرد این پژوهش به موضوع توسعه و طلاق و برهمکنش آن‌ها، رویکردی جامعه‌شناختی به مطالعه انحرافات و مسائل اجتماعی در بستر توسعه و تحولات اجتماعی است. تحقیق حاضر از نوع کمّی- طولی است که به روش سری‌های زمانی (تحلیل ثانویه) انجام‌شده است. مشاهدات مربوط به متغیرهای تحقیق، در دوره زمانی 92-1360 جمع‌آوری و مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش در سطح کلان انجام‌شده و به همین دلیل جامعه مورد بررسی، سطح مشاهده و تحلیل، کل کشور است.
چارچوب نظری مبنای تحلیل، نظریه تغییر ارزش‌ها در جوامع در حال گذار و پذیرش طلاق به‌عنوان پیامد تحولات ارزشی توسعه اقتصادی- اجتماعی و برخورد ارزش‌ها و هنجارهای مدرن با ارزش‌ها و هنجارهای سنتی تخصیص نقش‌ها در حوزه ازدواج و خانواده است، که انتظار می‌رود با افزایش سطح توسعه‌یافتگی کشور، میزان آن نیز افزایش پیدا کند. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که همراه با روند رشد شاخص‌های توسعه در طول دوره مورد بررسی در کشور، میزان طلاق نیز افزایش قابل‌توجهی پیداکرده است. بررسی روابط کوتاه‌مدت بین متغیرها نشان می‌دهد که از میان متغیرهای مورداستفاده جهت سنجش توسعه اقتصادی - اجتماعی، سطح باسوادی و اشتغال در بخش صنعت در کوتاه‌مدت تأثیر منفی بر طلاق داشته و باعث کاهش آن می‌شود درحالی‌که بررسی روابط بلندمدت نشان می‌دهد که هر چهار متغیر نرخ باسوادی، میزان اشتغال در بخش صنعت، امید به زندگی و دسترسی به زیرساخت‌های توسعه‌ای دارای اثر مثبت بر طلاق بوده و سبب افزایش طلاق شده‌اند.
واژه‌های کلیدی: توسعه اقتصادی - اجتماعی، طلاق، روش سری‌های زمانی، ایران.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Development and Divorce in Iran Mansour Dayhoul , Sirous Ahmadi , Asghar Mirfardi

نویسندگان [English]

  • Mansuor Dayhuol 1
  • s a 2
  • Asghar Mirfardi 3

1 Director Of Social Studies Department In Nagsh Click International Information Processing Company

3 sociology department university of Shiraz

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between socioeconomic development and divorce in Iran during the years 1392-1396. The present research is quantitative-longitudinal and has been done by time series method. The research variables have been collected and reviewed during the period 1360- 1392. The research is carried out at a macro level and therefore the studied community is the level of observation and analysis of the whole country. Theoretical framework, admission of divorce is the result of the evolution of value-added socio-economic development and Divorce rates are expected to increase as the country's level of development grows. The findings of the study indicate that along with the growth trend of development indicators during the period under study in the country, the amount of divorce has also increased significantly. The level of literacy and employment in the industrial sector in the short run has a negative effect on divorce and reduce divorce. While the four variables of literacy rates, employment rates in industry, life expectancy, and access to developmental infrastructure have a positive effect on divorce, they have increased divorce rates.
Keyword: Economic Development, Divorce, Time Series Method, Iran