نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، داشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

2 گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقاله حاضر حاصل تحلیل ثانویه داده‌های طرح ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران است که در سال 1395 بر روی یک نمونه بزرگ 82500 نفری ساکنان 426 شهر مرکز شهرستان‌های کشور انجام‌شده است. در این تحقیق واحد مشاهده فرد است ولی سطح تحلیل استان بوده و هدف اصلی نیز ارائه نیم‌رخ و سیمای امید اجتماعی استان‌های کشور است. برای این منظور علاوه بر توصیف کلی شاخص امید اجتماعی کشور، رابطه ارزیابی افراد از گذشته، حال و آینده بر اساس یک شاخص ترکیبی، در بین استان‌های کشور بررسی و مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین ارزیابی افراد از زمان حال با ارزیابی از گذشته و آینده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با احتساب شاخص ترکیبی امید اجتماعی مشخص گردید اولاً درمجموع میانگین امید اجتماعی در بین ایرانیان برای ده سال آینده منفی و رو به کاهش است و ثانیاً تفاوت و نابرابری در امید اجتماعی به آینده در بین استان‌ها بیشتر خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: وضعیت سنجی، پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، امید اجتماعی، سیاست امید، جامعه‌شناسی امید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Social Hope in Iran (Secondary Analysis of Social, Cultural and Moral Surveys) Mohammad Amirpanahi , Mahdi Malmir , Mohsen Shokriani Received: 11/6/2018 Accepted: 11/11/2018 Abstract The present article is the result of a secondary analysis of the social, cultural and ethical status of Iran. This survey was conducted in 2017 on a large sample of 82500 inhabitants in 426 cities. In this research, the unit of analysis is

نویسندگان [English]

  • mohammad amirpanahi 1
  • mehdy malmir 2
  • mohsen shokryani 3

1 sociology,social science faculty, allameh tabatabaee university, tehran, iran

2 sociology department, faculty of social science, shahid beheshti university, tehran,iran

3 Master of Demography from Tehran University

چکیده [English]

The Status of Social Hope in Iran
(Secondary Analysis of Social, Cultural and Moral Surveys)
Mohammad Amirpanahi[1]  ,  Mahdi Malmir[2] ,  Mohsen Shokriani[3]
Received: 11/6/2018               Accepted: 11/11/2018
 
Abstract
The present article is the result of a secondary analysis of the social, cultural and ethical status of Iran. This survey was conducted in 2017 on a large sample of 82500 inhabitants in 426 cities. In this research, the unit of analysis is the individual, but the analysis has been carried out at the provincial level. The main purpose of the article is to present the profile and the image of the social hope of the provinces of the country. According to the results of this article, a clear picture of the state of hope for the future among Iranians can be gained. For this purpose, in addition to a general description of the country's social hope index, according to a combined indicator, the relationship between people's assessment of past, present and future, has been studied and compared in different provinces of the country. The results of this study showed that there is a meaningful relationship between assessing people from the present time and assessing the past and future. Also, according to the combined index of social hope, first, overall, the average social hope among Iranians is negative for the next ten years, and secondly, the difference and inequality in the social hope of the future will increase among the provinces.
Keywords: Situation Assessment, National Survey of Social Status, Social Hope, Hope Policy, Sociology of Hope
 [1]. Assistant Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University


[2]. Assistant Professor of Sociology, ShahidBeheshtiUniversity


[3]. Master's degree in demography from TehranUniversity