نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران ایران

2 هیأت علمی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
اعتیاد جنسی وضعیتی است که در آن فرد توان کنترل بر رفتار جنسی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه هم خود فرد و هم جامعه متحمل تجربیات زیانباری می‌شوند. این موضوع آسیب و تهدیدات بسیار جدی برای امنیت اجتماعی به وجود آورده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مقولاتی است که در تجربه معتادان جنسی بنا بر بستر فرهنگی و اجتماعی ویژه شکل‌گرفته است. این پژوهش با رویکرد روش‌شناختی پدیدارشناسانه، پژوهشی کیفی است و از روش گراندد تئوری برای پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده‌شده است. اطلاعات با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری نظری و با معیار اشباع نظری، 40 نفر معتاد جنسی در تحقیق مشارکت داشتند. بر اساس یافته‌های حاصل از این مطالعه هفت مقوله شامل: رفتار جنسی کانون کنش‌های اجتماعی، بدکارکردی نهاد خانواده، هراس اجتماعی، حقارت اجتماعی/ طرد اجتماعی، بی‌پروایی جنسی، عقده محرومیت/رهایی میل جنسی و سرگشتگی هویت برساخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که کنش جنسی اعتیادگونه معتادان جنسی به‌شدت متأثر از تجربیات و تعاملات خانوادگی- محیطی آن‌هاست که این کنش جنسی در ادامه زندگی معتادان جنسی با عدم کارکرد درست نهادهای دیگر اجتماعی همچون نهاد آموزشی و حقوقی تشدید شده است. بر این اساس هفت مقوله حاصل از اطلاعات تحقیق در حول مقوله هسته" اعتیاد جنسی، برساخت وضعیت فرایند-تعامل آنومیک " تنیده شدند.
واژه‌های کلیدی:اعتیاد جنسی، برساخت اجتماعی، آشفتگی هویت، بی‌سامانی اجتماعی، اختلال جنسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction of sexual addiction system in iran (According to the experience of a number of sex addicts) Edris Soltani , Farah Torkaman

نویسندگان [English]

  • edris soltani 1
  • farah torkaman 2

1 Islamic Azad University of Tehran Central Tehran Branch

2 Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran