اثربخشی الگوی مداخله‎ مددکاری اجتماعی در طلاق بر افزایش رضایت زناشویی، سازگاری و کاهش پیگیری طلاق در زوج های متقاضی طلاق توافقی

زیبا باقری؛ طلعت اله یاری؛ ابوالقاسم فاتحی

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، صفحه 1-51

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61633.506

چکیده
  هدف:پژوهش حاضرباهدف اثربخشی الگوی مداخله‎ مددکاری اجتماعی درکاهش پیگیری طلاق،افزایش رضایت زناشویی وافزایش سازگاری درزوج های متقاضی طلاق توافقی،درشهرقزوین انجام شده است،این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات،کمی است.روش: پژوهش حاضربا روش پژوهش آزمایشی با گروه کنترل با استفاده از طرح پیش آزمون -پس آزمون انجام ...  بیشتر

بررسی ابعاد اجتماعی معلولیت، یک مرور نظام مند

مریم لطیفیان؛ اسما بنی اسد؛ محمد کمالی

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، صفحه 53-101

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.51214.395

چکیده
  هدف:با توجه به تأثیر معلولیت بر ابعاد مختلف اجتماعى و اقتصادى جامعه و نیز بر زندگی اجتماعی فرد دارای معلولیت، مطالعه و تحلیل جنبـه‌هـای مختلـف ایـن گروه از جامعه الزامی به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف مرور نظام‌مند پژوهش‌های مربوط به ابعاد اجتماعی معلولیت در ایران انجام شد.روش بررسی:پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری نظام‌مند و جامعه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه‌ای کیفی در شهر سرپل ذهاب)

رحمت میرزائی؛ مسعود عالمی نیسی؛ عزت اله سام آرام؛ ستار پروین

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، صفحه 103-146

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61214.498

چکیده
  لذا هدف این مطالعه بررسی مسائل اجتماعی به وجود آمده در جریان بازگشت به زندگی پس از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ در شهر سرپل ذهاب می‌باشد. پژوهش از نوع کیفی و از روش تحلیل مضمون برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه را زلزله زدگان آسیب دیده شهری و کارشناسان اجتماعی امدادگر در زلزله سرپل ذهاب تشکیل داده است. نمونه گیری به ...  بیشتر

پیش بینی خودآسیب رسانی در دختران نوجوان براساس باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی

الهام مستشاری؛ امیرهوشنگ مهریار؛ نادره سهرابی؛ حجت الله جاویدی

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، صفحه 147-180

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.60494.492

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیشبینی خودآسیبرسانی در دختران نوجوان براساس باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی - همبستگی دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دختر 12 الی 19 ساله خودآسیبرسان شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بود که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند که از این میان تعداد 150 نفر که نمره یک ...  بیشتر

توافق به مثابه بخشش؛ روایت تجربه زیسته زنان تهرانی از طلاق توافقی

مهدیه محمد تقی زاده؛ فرشته شهراد

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، صفحه 181-216

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65113.543

چکیده
  مطالعه تصمیم و تجربه زیسته طلاق توافقی زنان در شهر تهران در قالب شنیدن داستان جدایی آنها موضوع این پژوهش می‌باشد. تا در نهایت، به روایتی منسجم از این تجارب در قالب نظمی تقویمی رسید. در این پژوهش جامعه آماری شامل 2۰ نفر از زنان مطلقه در شهر تهران در سال 1399 بوده و از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده و عملیات جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر ارتباطات میان فردی زنان معلم شهر کرج

یونس جاویدنسب؛ معصومه بهبودی؛ جعفر حسنی

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، صفحه 217-245

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.63377.526

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش سنجش میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر ارتباطات میان فردی زنان بود. روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان معلم مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج بود که با نمونه گیری در دسترس 45 نفر از بین آنها انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر