مرور نظام مند مطالعات ناظر به تعیین کننده های سلامت روان در جامعه ایرانی مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی 1399-1385

محمد توکل؛ ابراهیم اخلاصی؛ سید پویا رسولی نژاد

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.61781.505

چکیده
  پراکندگی نتایج مطالعات، ضرورت مرور نظام‌مند پژوهش‌های ناظر به تعیین‌کننده‌های سلامت روان را به منظور رسیدن به تصویری نسبتا جامع از آورده‌ها و چالش‌های مطالعاتی آشکار می‌سازد. هدف مطالعه، شناسایی و سنخ‌بندی متغیرهای معطوف به سلامت روان در جامعه ایرانی است. پرسش اصلی مطالعه این است که در پژوهش‌های داخلی 1399-1385 موضوع سلامت روان ...  بیشتر

رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی

سیدعلیرضا افشانی؛ لیلی بنیاد

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، صفحه 47-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55068.429

چکیده
  خشونت از مباحث جهانی بوده که همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی است. در این پیمایش از پرسشنامه پوررحیمیان (1393) و از پرسشنامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف (1391) برای سنجش متغیر سبک زندگی سلامت‌محور استفاده شده است. بدین منظور و جهت پی بردن به رابطه سبک زندگی سلامت‌محور ...  بیشتر

طراحی الگوی مدیریت خدمات اجتماعی در سازمان های مردم نهاد حوزۀ کودکان کار

پریسا پیرخندان؛ حمیده عادلیان

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، صفحه 85-150

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58533.472

چکیده
  سازمانهای مردم نهاد حوزۀ کودکان کار با گروه گسترده ای از کودکانِ در وضعیت دشوار در ارتباط هستند و نقش آنها در رشد بهینه و ترمیم آسیبهای این کودکان بسیار کلیدی است. مدیریت خدمات اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد میتواند منجر به ارتقای اثربخشی اقدامات و فعالیتهای این سازمانها در راستای تحقق بهترین منافع و مصالح کودکان گردد. هدف پژوهش حاضر ...  بیشتر

آیا خوشبختی همان شادی است؟

ابراهیم احمدی

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، صفحه 151-174

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.41699.307

چکیده
  بیشترِ روان شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان های خوشایند و کم بودن هیجان های ناخوشایند می دانند، امّا به باور ارسطو، انسان ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان هایی را داشته باشند که می خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی با هدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان هایی ...  بیشتر

بازسازی معنایی کولبری، مطالعه ی کیفیِ کولبران غیررسمی شهر سقز

کاوه سلیمی؛ شفیعه قدرتی

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، صفحه 175-215

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58365.467

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی کولبران و بازسازی معنایی این تجربه است. بدین منظور از نظریه‌ی زمینه‌ای و تکنیک مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نمونه‌ی مورد مطالعه کولبران غیررسمی شهرستان سقز است و نمونه‌گیریِ هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام و 21 نفر انتخاب شده‌اند. متن مصاحبه‌ها در قالب بیش از 125 مفهوم، 17مقوله ...  بیشتر

بررسی نقش معنویت و نگرش نسبت به مرگ در بهزیستی روان‌شناختی سالمندان

محمد صادق حدادان؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، صفحه 217-248

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.57013.454

چکیده
  مقدمه: پدیده سالمندی و چالش‌های اجتماعی و فردی آن ازجمله مباحثی است که امروزه با توجه به رشد جمعیت سالمندان بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از این جنبه‌ها بهزیستی روان‌شناختی این افراد به‌عنوان یک شاخص کیفیت زندگی است که به عوامل مختلفی گره‌خورده است، ازجمله عواملی که در دوران سالمندی به‌ویژه پررنگ و قابل‌تأمل هستند، ...  بیشتر