دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آذر 1399 
سالمندان، مغفول ماندگان فضای فرهنگی شهر

صفحه 1-29

10.22054/rjsw.2021.55775.437

محمد حسین باقر پوری ناجی؛ زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی


راهکارهای ارتقاء و بهینه‌سازی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی در ایران

صفحه 179-210

10.22054/rjsw.2022.65312.549

محمد زاهدی اصل؛ محمدعلی حق دین؛ حمیده عادلیان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ الهام محمدی؛ اسماعیل عالیزاد