نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 استاد گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن

3 دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش سنجش میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر ارتباطات میان فردی زنان بود. روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان معلم مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج بود که با نمونه گیری در دسترس 45 نفر از بین آنها انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت روابط (پیرس، 1991) بود. گروه های آزمایش به مدت 10 جلسه در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(Hayes,2004: 639-665) و جلسات معنادرمانی (فرانکل، 1963) به صورت گروهی به مدت دو ساعت شرکت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که دو گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0 P<) و مداخلات دو گروه باعث بهبود حمایت اجتماعی، تعارض بین‌فردی و عمق روابط در زنان شد، در مقایسه بین دو گروه آزمایش در مولفه تعارض بین فردی، تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 P<) معنادرمانی اثربخشی بیشتری بر بهبود تعارض بین فردی داشت. در مولفه‌های حمایت اجتماعی و عمق روابط تفاوت معنی‌داری نبود (05/0 P>) و اثربخشی هر دو گروه تقریبا یکسان بود. نتیجه گیری: می توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی موجب بهبود کیفیت روابط زنان می شود و می توان از آنها برای کاهش مشکلات روابط بین فردی زنان و ارتقای حمایت اجتماعی، تعارض بین فردی و عمق روابط استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of acceptance, commitment and logotherapy on interpersonal communication of female teachers in Karaj

نویسندگان [English]

  • javidnasab younes 1
  • Masumeh Behboodi 2
  • Jaffar Hasani 3

1 PH. D student of conselling, Rodehen branch, Islamic Azad university, Rudehen. Iran

2 (correponding author) Assistant professor, Departmant of counselling, Roudehen Branch, Islamic Azad Univercity, Rudehen. Iran

3 Assistant professor, Departmant of Psychology, kharazmi, univercity, Iran

چکیده [English]

Aims: The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance, commitment(ACT) and logotherapy on the interpersonal communication, female. Method: The research was quasi-experimental with pretest-posttest with a control group. The statistical population included women teachers referring to counseling centers karaj who were selected using available sampling method from 45 of them and were randomly divided into two experimental groups and one control group were replaced. Instrument: The research instrument was the Relationship Quality Questionnaire (Pierce, 1991). The experimental groups participated in 10 sessions of ACT sessions (Hayes,2004: 639-665) and logotherapy sessions (Frankl, 1963) in groups for two hours. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Results: The results showed that the two experimental groups of treatment based on ACT and logotherapy were significantly different from the control group (P <0.05) and the interventions of the two groups improved social support, interpersonal conflict. And the depth of relationships in women, in comparison between the two experimental groups in the component of interpersonal conflict, there was a significant difference (P <0.05) that logotherapy was more effective in improving interpersonal conflict. But there was no significant difference in the components of social support and depth of relationships (P> 0.05) and the effectiveness of both groups was almost the same. Conclusion: It can be said that ACT and logotherapy improve the quality of women's relationships and can be used to reduce the problems of women's interpersonal relationships and promote social support, interpersonal conflict and the depth of relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Logotherapy
  • interpersonal relationships. female