تاثیر موسیقی درمانی غیرفعال بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن در آسایشگاه های سالمندان تهران (مقایسه موردی آسایشگاه های سالمندان استان تهران)

لیلا عاملی رضایی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور حقیقتیان

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58517.473

چکیده
  موسیقی درمانی استفاده از مهارتهای موزیکی در جهت بهبود کارکرد جسمی، روانی و واکنش های عاطفی- اجتماعی، کمک به رشد تواناییهای حرکتی، تحصیلی، ارتباطی، روحیه ی اجتماعی و عاطفی و در نهایت بهبود سطح کیفیت زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت کیفیت زندگی سالمندان 60 سال به بالای ساکن در 60 آسایشگاه سالمندان در دو حالت دریافت و عدم دریافت موسیقی ...  بیشتر

نقش فقر اقتصادی در مشارکت اجتماعی، سیاسی و آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: محلات محروم شهر جوانرود)

امید رضایی؛ وکیل احمدی؛ علی مرادی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.61417.499

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی نقش فقر اقتصادی در مشارکت اجتماعی و سیاسی و آسیب‌های اجتماعی در محلات محروم شهر جوانرود بوده است. روش پژوهش کمی با استفاده از پیمایش، جامعه آماری 16404 نفر و حجم نمونه 376 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای تکمیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد کمتر از 20 درصد از پاسخگویان در خانه ماشین لباس‌شویی، ...  بیشتر

مقایسه سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی

سید داود حسینی نسب؛ مهدی راثی؛ امیر پناه علی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، صفحه 67-105

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.59149.482

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی بود. روش این پژوهش توصیفی - مقایسهای است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دبیرستانهای تیزهوشان شهر تبریز بود که از این میان تعداد ‏120 دانشآموز مطابق با نمرات 23-46 در پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتماعی ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی کژکارکردهای سیاستهای حمایتی با تاکید بر طرد اجتماعی

سید مهدی اعتمادی فرد؛ سید حسن حسینی؛ الهام ساوالانپور

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، صفحه 107-157

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.61012.495

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کژکارکردهای سیاستهای حمایتی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی انجام شده است. در این پژوهش با به کارگیری مفهوم طرد اجتماعی، به بررسی جامعه‌شناختی مسئلۀ تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق نظریه زمینه‌ای بوده و 36 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختار یافته با دو گروه از پاسخگویان، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش توانمندسازی اطلاعاتی-انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر خودکارآمدی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار

زهرا فتوحی؛ آزاده چوب فروش زاده؛ یاسر رضاپور

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، صفحه 159-188

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.47883.351

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی اطلاعاتی-انگیزشی در حوزۀ کارآفرینی بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار انجام شد.پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از طرح های پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 22 نفر از زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) اردکان در بهار 1398 ...  بیشتر

تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز

مرضیه محمدی؛ علی احمد رفیعی راد؛ سهیلا صادقی فسائی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، صفحه 189-226

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56829.448

چکیده
  تحقیر به عنوان امری اجتماعی، چندوجهی، پویا و رابطه‌ای روابط و تعاملات اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات منفی می‌کند. میزان و گستره-ی این تغییرات در فرد تحقیر شونده با توجه به جایگاه او و موضوع تحقیر، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه‌ی تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز انجام شده است. با توجه به جایگاه فرودست زنان در ...  بیشتر