نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

لذا هدف این مطالعه بررسی مسائل اجتماعی به وجود آمده در جریان بازگشت به زندگی پس از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ در شهر سرپل ذهاب می‌باشد. پژوهش از نوع کیفی و از روش تحلیل مضمون برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه را زلزله زدگان آسیب دیده شهری و کارشناسان اجتماعی امدادگر در زلزله سرپل ذهاب تشکیل داده است. نمونه گیری به روش نظری بود و با بهره مندی از راهکارهای هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. بر این اساس۴۸ مصاحبه با زلزله زدگان آسیب دیده و کارشناسان اجتماعی صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری و با راهبرد نظامند استراوس و کوربین تحلیل زمینه محور شدند. این مطالعه کیفی دو مقوله اصلی آسیب‌پذیری اجتماعی با زیرمقولات، (مشکلات اجتماعی پیشینی، ضعف حساسیت نسبت به گروههای آسیب پذیر، غفلت از بازتوانی اجتماعی، آسیب‌پذیری ناشی از هدر رفتن اموال و دارایی ها، هجوم افراد غیر بومی) و فراموشی ورهاشدگی با زیر مقولات (مسکن ناقص و ناتمام، عدم تناسب بازسازی مسکن با فرهنگ محلی و اولویت نداشتن اشتغال‌زایی را مورد بررسی قرار داد که منجر به تاخیر در بازگشت به زندگی عادی شده است. بر اساس نتایج مطالعه مسائل اجتماعی پنهان است و در لایه‌های زندگی اجتماعی پس از زلزله بروز پیدا می‌کند و در برنامه‌های پس از زلزله کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ لذا سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی باید برنامه جامعی را تدوین کنند که این موارد پنهان را در نظر گرفته و روند بازگشت به زندگی عادی پس از زلزله را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social issues and post-earthquake rehabilitation (A qualitative study in the city of Sarpol-e Zahab)

نویسندگان [English]

  • rahmat mirzaee 1
  • masood alami 2
  • ezzatolah samaram 3
  • sattar parvin 3

1 allameh tabatabaee university

2 Faculty member of Allameh Tabatabai University

3 Faculty member of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

r, there is not a sufficiently deep understanding of the social issues caused by earthquakes; Therefore, the purpose of this study is to investigate the social issues that arose during the return to life after the November 2017 earthquake in the city of Sarpol-e Zahab. The research is qualitative and content analysis method has been used to conduct research operations. The study population consisted of earthquake victims and urban social experts in the Sarpol-e-Zahab earthquake. Sampling was theoretical and was performed using targeted strategies and snowballs. Based on this, 48 interviews were conducted with earthquake victims and social experts. Data were collected using semi-structured in-depth interviews and context-based analysis with the systematic strategy of Strauss and Corbin. This qualitative study categorizes the two main categories of social vulnerability (a priori social problems, lack of sensitivity to vulnerable groups, neglect of social rehabilitation, vulnerability due to loss of property and assets, influx of non-natives) and Forgetfulness and abandonment Examining the sub-categories (unfinished housing, incompatibility of housing reconstruction with local culture and lack of priority for job creation, which has led to delays in returning to normal life. According to the results of the study, social issues are hidden in the layers of social life. It occurs after the earthquake and is less considered in post-earthquake programs and studies. Therefore, policy makers and social planners should develop a comprehensive plan that considers these hidden issues and the process of returning to life. Facilitate normalization after an earthquake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Issues
  • Rehabilitation
  • Earthquake
  • Sarpol-e Zahab
  • Qualitative Method