نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و صاحب مجوز موسسه مشاوره خانواده ترنم زندگی

2 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف:پژوهش حاضرباهدف اثربخشی الگوی مداخله‎ مددکاری اجتماعی درکاهش پیگیری طلاق،افزایش رضایت زناشویی وافزایش
سازگاری درزوج های متقاضی طلاق توافقی،درشهرقزوین انجام شده است،این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات،کمی است.
روش: پژوهش حاضربا روش پژوهش آزمایشی با گروه کنترل با استفاده از طرح پیش آزمون -پس آزمون انجام شد.جامعه آماری پژوهش را زوج های متقاضی طلاق توافقی که درسال 1398 اقدام به طلاق نموده واسامی ایشان جهت انجام مددکاری اجتماعی و مشاوره طلاق توافقی شهر قزوین ثبت شده بود را تشکیل داده اند.تعداد آنها براساس آمارموجود 2488 نفر است که برمبنای جدول مورگان ازاین جامعه 165 زوج( 331 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند آزمودنی ها پرسشنامه سازگاری بل و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ رادر دومرحله پیش آزمون و پس آزمون،تکمیل کردند.گروه آزمایش تحت مداخله ی پیشگیری ازطلاق در 5 جلسه 2 ساعته در5 هفته تحت آموزش قرار گرفتند.داده ها دردو بخش توصیفی و استنباطی وآزمون رتبه بندی فریدمن،آزمون کلموگرف-اسمیرنف، آزمون کوواریانس چند متغیره،آزمون تی مستقل و آزمون مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته های نتایج نشان داد که میزان رضایت زناشویی و سازگاری درزوج های گروه آزمایش در پس آزمون به طور معنی داری از گروه کنترل متفاوت شد.هم چنین نتایج آزمون مک نمار که به منظور بررسی تفاوت گروه آزمایش وگروه کنترل درمتغیرکاهش پیگیری طلاق انجام شد، نشان می دهد که میزان کاهش پیگیری طلاق درگروه آزمایش به صورت معنی داری با گروه کنترل متفاوت است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social work intervention model in divorce on increasing marital satisfaction, adjustment and reducing divorce follow-up in couples seeking consensual divorce

نویسندگان [English]

  • ziba bagheri 1
  • Talat Allahyari 2
  • Abollghacem fatehi 3

1 مدرس دانشگاه و صاحب مجوز موسسه مشاوره خانواده ترنم زندگی

2 associate professor of social work OF Allameh tabatabi university

3 assistant professor of sociology OF Allameh tabatabi university

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of social work intervention model in reducing divorce follow-up, increasing marital satisfaction and increasing
Compatibility in couples seeking divorce by agreement, has been done in Qazvin, this research is quantitative in terms of practical purpose and in terms of data collection method.
Method: The present study was conducted as an experimental research method with a control group using a pre-test-post-test design. According to Morgan's table, 165 couples (331) were selected by simple random sampling and randomly divided into experimental and control groups. Both groups for the first time for one Pre-test and second time were measured for one post-test. The subjects completed Bell Adjustment Questionnaire and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire in two stages of pre-test and post-test. The data were analyzed and then the post-test was performed. The data were analyzed in two parts: descriptive and inferential and Friedman ranking test, Kolmogorov-Smirnov test, multivariate covariance test, independent t-test and McNemar test. The results showed that the amount Marital satisfaction The compatibility of the experimental group couples in the post-test was significantly different from the control group. It is significantly different from the control group and because the number of divorce withdrawals in the experimental group was higher, it can be concluded that the implementation of the pattern of assistance intervention in consensual divorce has been able to significantly reduce divorce follow-up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern of social work intervention
  • adjustment
  • marital satisfaction