پیش بینی خودآسیب رسانی در دختران نوجوان براساس باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 استاد،گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استادیار،گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

10.22054/rjsw.2022.60494.492

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی خودآسیبرسانی در دختران نوجوان براساس باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی - همبستگی دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دختر 12 الی 19 ساله خودآسیبرسان شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بود که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند که از این میان تعداد 150 نفر که نمره یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در سیاهه خودگزارشی خودآسیبرسانی کسب کردند، با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1968)، مقیاس کژتنظیمی هیجانی گراتز و رومر (2004) و ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراکﺷﺪه زیمت و همکاران (1988) گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار ی تحلیل شدند. بین درماندگی در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران، اجتناب از مشکل و بیمسئولیتی هیجانی با خودآسیبرسانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بین ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر، دﺷﻮاری در اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر، ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ، ﻋﺪم وﺿﻮح ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و دﺷﻮاری ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﻪهای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر با خودآسیبرسانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بین خانواده، اجتماع یا افراد مهم و دوستان با خودآسیبرسانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (05/0>p). به علاوه، مولفههای توقع تایید از دیگران توانایی، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن، دﺷﻮاری ﮐﻨﺘﺮل توانایی پیش بینی خودآسیبرسانی را دارند (05/0>p)؛ به نظر میرسد این پژوهش تلویحات مهمی درخصوص ارتباط بین خودآسیبرسانی با باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی در در دختران نوجوان به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting self- Harming in Adolescent Girls based on Irrational Beliefs, Emotional Dysregulation Regulation and Social Support

نویسندگان [English]

  • elham mostashari 1
  • amir-houshang mehryar 2
  • Nadereh Sohrabi 3
  • Hojatollah Javidi 3
1 PhD student in Psychology , Department of Psychology, Marvdasht Branch , Islamic Azad University, Marvdasht ,Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch , Islamic Azad University, Marvdasht ,Iran.
3 Assistant professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch ,Islamic Azad University, Marvdasht ,Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to predict self-harming in adolescent girls based on irrational beliefs, emotional dysregulation and social support. The statistical population of this descriptive-correlational study included all 12- to 19-year-old self-harming female students in Tehran in the academic year 2019 who they were studying in public schools, from which 150 people who scored a standard deviation above the average in the Inventory of Statements About Self-Injury were selected using multi-stage cluster sampling. Data were collected using the Jones (1968) Irrational Beliefs Questionnaire, the Gratz and Roemer (2004) Disacceptance of Emotional Responses Scale, and the Zimet et al.'s (1988) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. There is a positive and significant relationship between helplessness against change, expecting approval from others, avoiding problems and emotional irresponsibility with self-harming; there is a positive and significant relationship between non - acceptance of emotional responses, limited access to emotion regulation strategies during pressure, difficulty in performing targeted behaviors during pressure, lack of awareness, emotional clarity and difficulty in controlling shocks under pressure with self-harming and there is a positive and significant relationship between between family, community and family with self-harming (p<0.05). In addition, components of expectations from others are the ability, limited access to emotional regulation strategies, the difficulty of controlling the ability to predict self - harming (p<0.05). This study seems to have an important role in the relationship between self - harming with irrational beliefs, emotional dysregulation and social support in adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self - harming
  • Irrational Beliefs
  • Emotional dysregulation
  • social support