نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه جامعه شناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه رازی/ شهر کرمانشاه/ ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش فقر اقتصادی در مشارکت اجتماعی و سیاسی و آسیب‌های اجتماعی در محلات محروم شهر جوانرود بوده است. روش پژوهش کمی با استفاده از پیمایش، جامعه آماری 16404 نفر و حجم نمونه 376 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای تکمیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد کمتر از 20 درصد از پاسخگویان در خانه ماشین لباس‌شویی، کامپیوتر، کتابخانه شخصی و مبلمان خانه داشته‌اند. بین 20 تا 40 درصد پاسخگویان در خانواده خود حداقل با یکی از آسیب‌های اجتماعی درگیر بوده‌اند. مشارکت اجتماعی و سیاسی کمتر از متوسط بوده است. تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب تأثیر فقر اقتصادی بر مشارکت اجتماعی 13/0 و مشارکت سیاسی 22/0– بوده است یعنی هر چه افراد فقر اقتصادی بیشتری داشته‌اند، مشارکت اجتماعی کمتر و مشارکت سیاسی بیشتری داشته‌اند. نتیجه تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد پاسخگویانی که فقر کمتری داشته‌اند احتمال وقوع آسیب‌های اجتماعی نزاع و درگیری، فرار از خانه، طلاق و اعتیاد در خانواده آنها کمتر بوده است و برعکس احتمال وقوع آسیب‌های اجتماعی خشونت خانگی، ترک تحصیل، کودک کار و سابقه زندان در آنها بیشتر بوده است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که فقر موجود در جامعه مورد مطالعه همچنان که تحصیلات، درآمد و شغل آنان نیز نشان داده است، فقری قابلیتی و ساختاری است که این فقر در دسترسی به امکانات معیشتی پایدار خود را نشان داده است و به شکل‌گیری نوعی از آسیب‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و سیاسی در محلات محروم شهر جوانرود منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of economic poverty in social and political participation and social harms (Case study: deprived neighborhoods of Javanrood)

نویسندگان [English]

  • Omid Rezaei 1
  • vakil ahmadi 2
  • Ali Moradi 3

1 sociology Department, social science Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran

2 sociology,social science,Razi University, kermanshah,Iran

3 Sociology Department, Eslanabad Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslamabad Gharb, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of economic poverty in social and political participation and social harms in deprived neighborhoods of Javanrood Quantitative research method was selected using a survey, the statistical population was 16404 people and the sample size was 376 people. The multi-stage cluster questionnaire was completed. Findings showed that less than 20% of respondents had a washing machine, computer, personal library and home furniture at home. Between 20 and 40 percent of respondents in their family have been involved with at least one social injury. Social and political participation has been below average. Regression analysis showed that the coefficient of impact of economic poverty on social participation was 0.13 and political participation was -0.22, ie the more economically poor people were the less social participation and the more political participation. The results of logistic regression analysis showed that respondents with less poverty were less likely to experience social harms, conflict, running away from home, divorce and addiction in their families. Conversely, they were more likely to experience social harms such as domestic violence, dropouts, child labor, and a history of imprisonment. In general, it can be concluded that poverty in the study population, as well as their education, income and occupation, has shown that poverty is a capability and structure that this poverty has shown in access to sustainable livelihood facilities and the formation of a kind of Social harms, social and political participation has led to deprived neighborhoods of Javanrood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social harms
  • Javanrood
  • social participation
  • economic poverty
  • political participation