نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مشاوره،دانشکده علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه اردکان

2 گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان

3 گروه آموزشی مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی اطلاعاتی-انگیزشی در حوزۀ کارآفرینی بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار انجام شد.پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از طرح های پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 22 نفر از زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) اردکان در بهار 1398 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ به طوری که هر گروه شامل 11نفر بود. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش بر اساس پروتکل مولفه های توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه توماس وولتهوس(1990)، دریافت کردند؛ در حالی که به گروه کنترل هیچ مداخله ای داده نشد. برای ارزیابی آزمودنی ها از پرسشنامه خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی تیلور و بتز(1983) و پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر(1991)، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش توانمندسازی اطلاعاتی انگیزشی در حوزۀ کارآفرینی، برافزایش خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار، تاثیر معنادار داشته است.از آنجا که آموزش توانمندسازی اطلاعاتی- انگیزشی در حوزۀ کارآفرینی، بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار موثر بود؛ اجرای این مداخله برای زنان سرپرست خانوار در نهادهای حمایتی و در ابعاد وسیع تر به منظور پیشگیری ازآسیب بیشتر به این زنان، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of information-motivational empowerment training in the field of entrepreneurship on self-efficacy and life expectancy of women heads of households

نویسندگان [English]

  • zahra Fotouhi 1
  • azadeh choobforoushzadeh 2
  • Yaser Rezapour 3

1 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University

2 Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University

3 Department of Counseling.Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University

چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of education. Entrepreneurial information-motivational empowerment was done on self-efficacy in job decision making and life expectancy of female-headed households. Twenty-two female heads of households referred to the Imam Khomeini Relief Committee of Ardakan were selected by convenience sampling in spring 1398 and were randomly divided into two experimental and control groups, each containing 11 individuals. The experimental group received 8 sessions of training based on the psychological empowerment components protocol based on the theory of Thomas Waltheus (1990), while the control group received no intervention. To evaluate the subjects, Taylor and Betz (1983) job decision self-efficacy questionnaire and Snyder's life expectancy questionnaire (1991) were used. The results of covariance analysis showed that motivational information empowerment training in entrepreneurship domain, increased self-efficacy in job decision making and life expectancy of female head of household had a significant impact. Career decision making and life expectancy were effective for female-headed households; this intervention is recommended for female-headed households in support institutions and on a larger scale to prevent further harm to these women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Motivational information-empowerment training
  • Self-efficacy in job decision making
  • Life expectancy
  • Household-headed women