نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی بود. روش این پژوهش توصیفی - مقایسهای است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دبیرستانهای تیزهوشان شهر تبریز بود که از این میان تعداد ‏120 دانشآموز مطابق با نمرات 23-46 در پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل به عنوان دانشآموزان غیرکاربر و 120 دانشآموز نیز با کسب نمرات بالاتر از 46 در پرسشنامه مذکور به عنوان دانشآموزان کاربر پس از همسانسازی و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامههای سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979)، سرمایه اجتماعی پاتنام (2000) و هویت نقش جنسیتی بم (1974) گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی به لحاظ سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی تفاوت معنادری وجود دارد؛ به علاوه، نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که کاربران شبکههای اجتماعی به طور معناداری سلامت روان (001/0=p) و سرمایه اجتماعی (003/0=p) پایینتری نسبت به غیر کاربران شبکههای اجتماعی دارند و همچنین از هویت نقش جنسیتی تضعیف شدهتری (001/0=p) نیز برخوردار هستند. یافتههای این پژوهش به شناخت تفاوتهای بسیار مهم کاربران شبکههای اجتماعی و غیرکاربران این شبکهها از نظر سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی کمک میکند و ضرورت ارتقای سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر شبکههای اجتماعی را برجسته مینماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of mental health, social capital and identity of gender role of user and non-user students in social networks

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Hosseini Nasab 1
  • Mehdi Rasi 2
  • Amir Panah Ali 3

1 Assistant Professor, Dept of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 PhD student of Educational Psychology, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Assistant Professor, Dept of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare mental health, social capital and gender role identity of user and non-user students in social networks. The method of this research is descriptive-comparative. The statistical population of this study included all gifted high school students in Tabrizthat of these, 120 students according to scores of 23-46 in the mobile-based social network addiction questionnaire as non-user students and 120 students with scores higher than 46 in the questionnaire as user students after matching and using Multi-stage and purposive cluster sampling methods were selected. Data were collected using Goldberg and Hiller (1979) Mental Health Questionnaire, Putnam Social Capital (2000) and Bem Gender Identity (1974). Data were analyzed using multivariate analysis of varianceThe results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between user and non-user students in social networks in terms of mental health, social capital and identity of gender role. In addition, the results of Scheffe post hoc test also showed that social network users have significantly lower mental health (p=0.001) and social capital (p=0.003) than non-social network users, as well as gender role identity and they also have a more attenuated gender role identity (p=0.001). Findings of this study help to recognize the very important differences between users of social networks and non-users of these networks in terms of mental health, social capital and gender role identity and highlights the need to promote mental health, social capital, and the gender role of students using social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • Social capital
  • Gender role identity
  • Social networks