نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

موسیقی درمانی استفاده از مهارتهای موزیکی در جهت بهبود کارکرد جسمی، روانی و واکنش های عاطفی- اجتماعی، کمک به رشد تواناییهای حرکتی، تحصیلی، ارتباطی، روحیه ی اجتماعی و عاطفی و در نهایت بهبود سطح کیفیت زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت کیفیت زندگی سالمندان 60 سال به بالای ساکن در 60 آسایشگاه سالمندان در دو حالت دریافت و عدم دریافت موسیقی درمانی غیرفعال است. جامعه آماری 1800 نفر بوده اند؛ حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران 318 نفر محاسبه گردیده است که با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده به توزیع پرسشنامه ها اقدام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 26 گویه ای کیفیت زندگی است که بر اساس طیف لیکرت تنظیم گردیده است. روش تحقیق از نظر روش شناسی کمی و از نوع مقایسه ای می باشد. یافته ها بیانگر این است که فرضیات مبنی بر تفاوت کیفیت زندگی(Sig=0/000)، سلامت محیط(Sig=0/001)، روابط اجتماعی(Sig=0/011)، سلامت جسمانی(Sig=0/048)، سلامت روان(Sig=0/000) سالمندان بر حسب دریافت و عدم دریافت موسیقی درمانی غیرفعال تایید شده اند و کیفیت زندگی مردان سالمند بهتر از زنان سالمند می باشد.لذا با نظر به شناخت روحیات سالمندان مستقر در هر آسایشگاه با استفاده از فعالیت های متعدد موسیقی درمانی از جمله پخش موسیقی، آواز خواندن و ... می توان در راستای بهبود عملکرد جسمی و روانی سالمندان گام برداشت تا از این طریق به بالا رفتن امید به زندگی در آنها و کاهش بیماری های روحی کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of passive music therapy on the quality of life of the elderly living in nursing homes in Tehran (a case study of nursing homes in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Leila Ameli Rezaei 1
  • Amir masoud Amir mazaheri 2
  • Mansour Haghighatiyan 3

1 Islamic Azad University Dehaghan Branch

2 Islamic Azad University of Tehran Branch

3 social group

چکیده [English]

Music therapy is the use of musical skills to improve physical, mental function and emotional-social reactions, to help develop motor, academic, communication, social and emotional abilities, and ultimately to improve the quality of life. The aim of this study was to investigate the difference in quality of life of the elderly aged 60 years and older living in 60 nursing homes in the two modes of receiving and not receiving inactive music therapy. The statistical population was 1800 people; The calculated sample size was calculated using Cochran's formula of 318 people and the questionnaires were distributed using simple cluster and random sampling method. Data collection tool is a standard 26-item quality of life questionnaire based on the Likert scale. The research method is methodologically quantitative and comparative. Findings indicate that the hypotheses about the difference in quality of life (Sig = 0.000), environmental health (Sig = 0.001), social relations (Sig = 0.011), physical health (Sig = 0.048), Mental health (Sig = 0.000) of the elderly has been confirmed in terms of receiving and not receiving inactive music therapy and the quality of life of elderly men is better than elderly women. Numerous music therapies such as playing music, singing, etc. can be taken to improve the physical and mental performance of the elderly to help increase their life expectancy and reduce mental illness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Music Therapy
  • Quality of Life and its indicators