نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری جامعه شناسی و عضو مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی،مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت،پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت،دانشگاه علومپزشکی کرمان،کرمان،ایران

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیر به عنوان امری اجتماعی، چندوجهی، پویا و رابطه‌ای روابط و تعاملات اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات منفی می‌کند. میزان و گستره-ی این تغییرات در فرد تحقیر شونده با توجه به جایگاه او و موضوع تحقیر، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه‌ی تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز انجام شده است. با توجه به جایگاه فرودست زنان در گروه‌های مورد بررسی و داغ ننگ پیچیده‌ی مرتبط با موضوع تحقیر یعنی اچ‌آی‌وی/ایدز مطالعه حاضر گامی به سوی آگاهی از یک پدیده اجتماعی متکثر و کمتر شناخته شده می‌باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شده و جامعه پژوهشی، زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز در استان تهران بوده است. جامعه مذکور از سه باشگاه افراد مثبت در شهرهای ورامین، شهریار و تهران(باشگاه استاد معین) انتخاب شده‌اند. از میان افراد باشگاهها، نمونه‌ها (21 نفر)به صورت در دسترس با حداکثر تنوع ، رضایت آگاهانه و اصول اخلاقی رازداری انتخاب و به سوالات پاسخ داده‌اند. زمان گردآوری اطلاعات زمستان و بهار 1398-1397،ابزار گردآوری به صورت مصاحبه نیمه ساخت یافته و شیوه تحلیل اطلاعات به صورت «تحلیل مضمونی» بوده است. مهمترین مضامین به دست آمده عبارتند از«تحقیر ناشی از غیرسازی»،«تحقیر ناشی از بی‌ارزش شماری»، «مارپیچ زنانگی»، «ایدز و تحقیر»، «هراس از تحقیر» و «پذیرش تحقیر». مبتنی بر یافته‌ها می‌توان گفت اچ‌آی‌وی/ایدز در تلاقی با جنسیت، رابطه هم‌افزایی داشته و تحقیر بیشتر زنان مبتلا را موجب می‌شود. این وضعیت در کانون زندگی زنان مبتلا قرار گرفته و تمامی تجارب روزمره آنان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experience of social humiliation in women living with HIV / AIDS

نویسندگان [English]

  • marzieh mohammadi 1
  • ALI AHMAD RAFEI RAD 2
  • ss sa 3

1 allameh tabatabaei univercity

2 KERMAN UNIVERSITY

3 ss

چکیده [English]

Humiliation as social, multifaceted, dynamic, and relational affects the individual social relationships and interactions. The extent and extent of these changes in the humiliating person is different in relation to his position and the subject of contempt. The present study aimed to investigate the experience of Humiliation in women with HIV/AIDS. Regarding the low status of women in the investigated groups and the hot stigma associated, this study is a step towards awareness of a multifaceted and less well-known social phenomenon. The research methodology used qualitative and research community of women with HIV/AIDS in Tehran province. Among the community, three clubs were positive and from among the clubs, 21 were available with the maximum variety, informed consent and ethics of confidentiality. The time of collecting the information in winter and spring of 2017-2018, the instrument of compilation was semi-structured interview and The method of information analysis has been "thematic analysis." The most important issues are "Humiliation for non-existentialism", "humiliation caused by a lack of value", "spiral of femininity", "AIDS and humiliation", "fear of Humiliation" and "acceptance of humiliation". Based on the findings, it can be said that HIV/AIDS in the cross-section with the sexes is an addictive and inferiority to the affected women. This situation is at the heart of the lives of affected women and affects their everyday experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social Humiliation
  • women
  • HIV/AIDS
  • positive club