واکاوی نقش دلاله در داستان «رابعه و بکتاش» براساس نقش میانجی درمددکاری فردی

فرخ رو شهابی؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخراسلام

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.46157.358

چکیده
  هدف این مقاله که از نوع کیفی است، بررسی اقدامات دلاله در داستان رابعه و بکتاش در الهی‌نامۀ عطار نیشابوری، بر‌اساس نظریۀ میانجی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مددکاری فردی است. داده‌ها ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و شیوۀ یادداشت‌برداری گردآوری شده و با تکیه بر روش تحلیل محتوا و استقرایی (جزء به کل) تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج ...  بیشتر

شکاف رفاه ذهنی و عینی: مطالعه تطبیقی استان های کردستان و سمنان

نادر مروتی؛ سعید ذکایی

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، صفحه 31-78

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.45888.342

چکیده
  در تحقیق حاضر محققین با استفاده از روش تحلیل تماتیک و تحلیل داده های ثانویه به دنبال بررسی تفاوت رفاه ذهنی بین دو استان سمنان و کردستان بر اساس مضامین دین، قومیت و فرهنگ قومی، احساس عدالت، و تاثیر محیط اجتماعی بوده اند. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی 31 نفر از متخصصین حوزه علوم انسانی در هر دو استان بوده اند. بر اساس نتایج دین مضمون مهمی ...  بیشتر

سالمندی و ناخشنودی در روابط خانوادگی (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در بین سالمندان تهرانی)

کرم حبیب‌پور گتابی؛ صلاح الدین قادری؛ زهرا رادپور

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، صفحه 79-129

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.44598.328

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناخت ماهیت، سنخ‌ها و تجربة زیستة سالمندان در زمینة ناخشنودی در روابط خانوادگی، با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به مطالعة ناخشنودی‌های سالمندان تهرانی در این روابط پرداخته است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری هدفمند با استراتژی دردسترس بود. افراد مورد مطالعه شامل 30 نفر از مردان و زنان سالمند شهر تهران بود که با ...  بیشتر

اثربخشی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد راه حل مدار بر ارتقاء تاب‌آوری نوجوانان

فاطمه سادات هاشمی نطنزی؛ مرضیه قرائت خیابان

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، صفحه 131-165

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.51382.396

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی راه‌حل مدار بر ارتقای تاب‌آوری نوجوانان انجام گردید. این مطالعه به روش شبه آزمایشی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) بر روی گروه کنترل و آزمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول می‌باشد که اسامی آن‌ها در سال تحصیلی 98-1397 در مدرسه ایران به ثبت رسیده است. برای ...  بیشتر

رابطه عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی با شیوه های همسرگزینی

محمد تاج آبادی فراهانی؛ عالیه شکربیگی؛ اصغر مهاجری

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، صفحه 167-204

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.55765.436

چکیده
  چکیده در دنیای امروز، استفاده کاربران از اینترنت در حال گسترش است، شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد متنوعی که دارند می توانند با کارکرد پنهان خود بر شیوه های همسرگزینی تاثیر گذار باشند. این مقاله به بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی بر شیوه های همسرگزینی می پردازد. در چارچوب نظری از نظریه های ویلیلم گود، گیدنز ...  بیشتر

فراتحلیل مداخلات روانی-اجتماعی اعتیاد

بهزاد خدری؛ محمد زاهدی اصل؛ ستار پروین

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، صفحه 205-251

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.52288.403

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مداخلات صورت گرفته در حوزه اعتیاد و همچنین شناسایی اثرگذارترین مداخلات، با رویکرد مددکاری اجتماعی صورت می‌پذیرد. تحقیق حاضر با روش فراتحلیل صورت گرفته است. جمعیت آماری متشکل از کلیۀ تحقیقات انجام شده در حوزة مداخله اعتیاد (چاپ شده و معتبر) طی یک دهه گذشته (1387-1397) در کشور بوده است که از منابع علمی ...  بیشتر