نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در تحقیق حاضر محققین با استفاده از روش تحلیل تماتیک و تحلیل داده های ثانویه به دنبال بررسی تفاوت رفاه ذهنی بین دو استان سمنان و کردستان بر اساس مضامین دین، قومیت و فرهنگ قومی، احساس عدالت، و تاثیر محیط اجتماعی بوده اند. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی 31 نفر از متخصصین حوزه علوم انسانی در هر دو استان بوده اند. بر اساس نتایج دین مضمون مهمی و موثری بر میزان رفاه ذهنی، سعادت افراد میباشد و این مضمون در بین ساکنان استان سمنان اهمیت بیشتری را دارا است. قومیت و فرهنگ قومی برای مردم استان کردستان بسیار مهم‌تر است و بر احساس نشاط و شادکامی آنان و حس همبستگی اجتماعی تاثیر میگذارد و مضمون تاثیر محیط اجتماعی نیز به دلیل ساختار سنتی تر، اهمیت ساختارهای خانوادگی، خویشاوندی و قومی بر میزان رفاه ذهنی تاثیرگذار می‌باشد و اهمیت و تاثیرگذاری آن در بین کردها بیشتر است. و مضمون نهایی احساس عدالت نیز بر اساس آمارها و تحقیقات انجام شده و نظر متخصصین نمیتواند تفاوت زیادی در رفاه ذهنی افراد ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mental and objective welfare gap: a comparative study of Kurdistan and Semnan provinces

نویسندگان [English]

  • nader morovati 1
  • saeed zokaei 2

1 allameh tabatabaei

2 Faculty of Social Sciences Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the present study, the researchers used the method of analyzing the temporal analysis and secondary data to investigate the difference in mental well-being between the two provinces of Semnan and Kurdistan based on the themes of religion, ethnicity and ethnic culture, sense of justice, and the impact of the social environment. The statistical population of the research was in the qualitative section of 31 experts in the field of humanities in both provinces. According to the results of religion, the important and effective content on the level of mental well-being is the happiness of individuals and this theme is more important among residents of Semnan province.Ethnicity and ethnic culture are more important for the people of Kurdistan province and affect their sense of vitality and happiness and the sense of social solidarity. The theme of the social environment is also due to the more traditional structure, the importance of family structures, kinship and ethnicity on the amount Mental well-being is influential, and its significance and impact is greater among the Kurds. And the final theme of the sense of justice is based on statistics and research, and experts' opinion can not make a big difference in people's mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • religion
  • discrimination
  • mental well-being
  • sense of justice