نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد یار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
در دنیای امروز، استفاده کاربران از اینترنت در حال گسترش است، شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد متنوعی که دارند می توانند با کارکرد پنهان خود بر شیوه های همسرگزینی تاثیر گذار باشند. این مقاله به بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی بر شیوه های همسرگزینی می پردازد. در چارچوب نظری از نظریه های ویلیلم گود، گیدنز و هابرماس استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق هم زنان و مردانی تهرانی که در ده سال گذشته یعنی دهه نود ازدواج کرده اند، بوده است. که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای و سپس سهمیه‌ای 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و داده‌ها، بر‌اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS22 ، نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته‌اند. تحلیل داده ها نشان می دهد که بین گسترش حوزه عمومی، شکل گیری تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرک اجتماعی با شیوه های همسرگزینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل معادلات ساختاری تأثیر گسترش حوزه عمومی(38/0)، افزایش تفاهم ارتباطی(56/0)، افزایش آگاهی(81/0) و تحرک اجتماعی(56/0) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the performance of virtual social networks and spouse selection methods.

نویسندگان [English]

  • mohammad tajabadi farahani 1
  • alieh shekarbigi 2
  • asghar mohajeri 2

1 phd student in cultural sociology.islamic azad university,central Tehran

2 Ph.D of Sociology and Faculty member at Central Tehran Branch

چکیده [English]

Abstract
In today's world, the use of the Internet by users is expanding, virtual social networks with a variety of functions that can influence spying methods with their hidden function. This article examines the sociological impact of the performance of virtual social networks on spouse selection practices. In the theoretical framework, the theories of William Good, Giddens and Habermas have been used. The research method used, survey and data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the study was both men and women in Tehran who have been married for the past five years. Using cluster sampling method and then the quota of 385 people were selected as a statistical sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and the data were analyzed based on descriptive and inferential statistics using SPSS22 software, Lisrel structural equation modeling software. Data analysis shows that there is a significant relationship between the expansion of the public sphere, the formation of communication understanding, increasing awareness and social mobility with spouse selection methods. Also, using the structural equation model, the effect of expanding the public sphere (0.38), increasing communication understanding (0.56), increasing awareness (0.81) and social mobility (0.56).

کلیدواژه‌ها [English]

  • spouse selection
  • public sphere
  • communication understanding
  • awareness and social mobility