نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

2 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی راه‌حل مدار بر ارتقای تاب‌آوری نوجوانان انجام گردید. این مطالعه به روش شبه آزمایشی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) بر روی گروه کنترل و آزمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول می‌باشد که اسامی آن‌ها در سال تحصیلی 98-1397 در مدرسه ایران به ثبت رسیده است. برای نمونه‌گیری تمامی محصلین آن مقطع ازنظر تاب‌آوری بررسی شدند. سپس 30 نفر که میانگین تاب‌آوری پایینتر و معیارهای ورود به پژوهش را داشتند تصادفی در دو گروه کنترل (۱5 نفر) و آزمایش (۱5 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه مداخله موردنظر را دریافت نمود. جلسات به‌صورت هفتگی (1.5 ساعت) برگزار شد. در طی آموزش گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. بعد از پایان جلسات پس‌آزمون (پرسش‌نامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون) روی گروه‌های آموزش و کنترل اجرا درآمد و یک ماه بعد آزمون پیگیری از دو گروه انجام گردید. در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی- استنباطی استفاده شد. نتایج بیانگر افزایش مقادیر میانگین در نمرات گروه آزمایش در تاب‌آوری و ابعاد آن بود و تفاوت معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. بنابراین مداخله مددکاری اجتماعی گروهی راه‌حل مدار از سودمندی بالینی در ارتقای تاب‌آوری در دختران نوجوان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of social group work based on solution-focused on adolescents’ resilience

نویسندگان [English]

  • Fateme Sadat Hashemi Natanzi 1
  • Marziyeh Gharaat khiaban 2

1 Faculty of Social Sience, Allameh Tabatabaie university, Tehran, Iran.

2 Department of Social Work , Faculty of Social Sciences , Allameh Tabataba'i University , Tehran , Iran.

چکیده [English]

the current research aimed to study the effectiveness of social group work based on solution-focused in secondary school female students. This study an experimental design applied through pre-test and post-test on two groups (control and intervention) with one-month follow-up. The statistical population of study was included all high school female students’ school who were studying in the 2018-2019 academic years. Thirty individuals whose resilience scores were lower than the average value and were eligible for this study were randomly divided into two groups: fifteen persons in control and fifteen persons in intervention group. The intervention group received a social group work based on solution-focused that consisted of eight sessions. During this period, control group did not receive any intervention. After finishing sessions, resilience questionnaire from Connor and Davidson was applied to both groups. after a month, a follow-up test was carried on both groups.
The results showed that there was a significant difference between intervention and control groups regarding resilience and its dimensions. The scores were increased in intervention group after intervention and in follow-up. social group work based on solution-focused could be an effective intervention in working with students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Solution-Focused Intervention
  • Group Social Work
  • Teenage Girl