دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 1-235 
3. شناخت اثرات طرح ساماندهی کودکان خیابانی در سایه چالشهای آن

صفحه 81-114

10.22054/rjsw.2021.56972.449

الهام محمدی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ ملیحه عرشی؛ مرضیه تکفلی؛ سارا نوروزی