دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، آذر 1398، صفحه 1-235 
شناخت اثرات طرح ساماندهی کودکان خیابانی در سایه چالشهای آن

صفحه 75-132

10.22054/rjsw.2021.56972.449

محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ ملیحه عرشی؛ مرضیه تکفلی؛ سارا نوروزی