نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران.

چکیده

هدف این مقاله که از نوع کیفی است، بررسی اقدامات دلاله در داستان رابعه و بکتاش در الهی‌نامۀ عطار نیشابوری، بر‌اساس نظریۀ میانجی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مددکاری فردی است. داده‌ها ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و شیوۀ یادداشت‌برداری گردآوری شده و با تکیه بر روش تحلیل محتوا و استقرایی (جزء به کل) تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دلاله با رعایت مواردی چون: «شناخت دقیق مشکلات مددجو و تسلط در برقراری ارتباط با او»، «آگاهی دقیق از موقعیت ابتدایی مددجو و انجام اقدامات لازم براساس آن» و «ارزیابی درست نیاز مددجو و اطرافیان او» در نقش یک مددکار فردی، نقشی مهم در سیر تطور معرفت‌شناختی رابعه داشته و در پی‌بردن او به قابلیت‌های روحی خود نقشی محوری و غیرقابل انکار، داشته‌است. دلاله با توان‌بخشی و ایجاد انگیزه در شخصیت‌های اصلی داستان، بسترهای مناسبی را برای ارتقاء زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها فراهم آورده‌است. علی‌رغم این همسانی‌ها، در برخی موارد، نقش‌آفرینی دلاله با کارکرد میانجی تفاوت‌هایی داشته‌است. از جمله اینکه، دلاله با نگاهی جانبدارانه و عمدتاً یک‌سویه اقدام به حل و فصل مشکلات رابعه کرده‌است. همچنین، برخلاف میانجی که برای رفع اختلاف میان طرفین حضور می‌یابد، دلاله برای حل مشکلات شخصی رابعه وارد جریان روایت شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

analysis of The role of the broker In the story of Rabia and Baktash based on the role of mediator in Individual assistance

نویسندگان [English]

  • Farrokhroo Shahabi 1
  • reza ashrafzadeh 2
  • batool fakhr eslam 3

1 phd student departemant of Persian language and literature Islamic Azad University Mashhad branch

2 professor of Persian language and literature Islamic azad university mashhad branch

3 assistant professor of Persian language and literature Islamic azad university neishabour branch

چکیده [English]

The purpose of this article, which is of a qualitative type, is to examine the actions of the broker in the story of Rabia and Baktash in Athar Neyshabouri's theology, based on the mediator theory as one of the components of individual help. Data were first collected by reference to library resources and note-taking methods and analyzed by relying on content analysis and inductive methods (part to whole). The results of the research show that the broker observes such items as: "Accurate knowledge of the client's problems and mastery in communicating with him", "Accurate knowledge of the client's initial position and take the necessary measures accordingly" and "Correct assessment of the client and those around him" The role of an individual helper has played an important role in the evolution of Rabia's epistemology and has played a pivotal and undeniable role in his realization of his spiritual abilities. By rehabilitating and motivating the main characters of the story, Dallaleh has provided a suitable platform for promoting their individual and social life. Despite these similarities, in some cases, the role of the broker has been different from the mediator function. Among other things, the broker has taken a biased and mostly one-sided approach to resolving Rabia's problems. Also, unlike the mediator who is present to resolve the dispute between the parties, Dallaleh has entered the narrative process to solve Rabia's personal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar
  • Divine Letter
  • Dalalah
  • Rabia and Baktash
  • Individual Worker