دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1397 
2. زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان

10.22054/rjsw.2020.50519.386

منصور فتحی؛ خدیجه فیضی پور؛ علی اصغر درویشی فرد