فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام: رویکردی کیفی

سجاد شرافت؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ سید محمد سید میرزایی

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11704

چکیده
  هدف این پژوهش فهم تجربة زیستة طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام می‌باشد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می‌باشد. در این مطالعه کل دهستان‌های استان شناسایی و از هر دهستان یک روستا- جمعاً 10 روستا - مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از 35 مورد مصاحبه عمیق و 7 مورد بحث گروهی به اشباع تئوریک دست ...  بیشتر

ویژگی‌های خشونت خانگی علیه زنان و زمینه‌های فرهنگی مرتبط با آن

شیرین یکه کار؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، صفحه 41-100

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11705

چکیده
   قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، آسیب‌های متعدد جسمی و روانی برای زنان به همراه دارد. برنامه‌ریزی اجتماعی برای مقابله با این مسئله اجتماعی نیازمند شناسایی دقیق آن و زمینه‌های فرهنگی شکل‌دهنده آن است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سؤال است که ویژگی‌های خشونت علیه زنان در خانواده و نیز عوامل فرهنگی زمینه‌ساز آن ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11706

چکیده
  در مواجهه با افزایش جمعیت سالمندان، مددکاری اجتماعی سالمندی ظهور و گسترش پیدا کرده است. به‌زیستن، رضایت از زندگی و عوامل تعیین‌کننده آن در میان سالمندان از موضوعات مهم و قابل‌توجه در مددکاری اجتماعی سالمندی است. هدف از مقاله پیش‌رو، بررسی میزان رضایت از زندگی سالمندان و شناخت عوامل مؤثر بر آن است. داده‌ها با استفاده از اجرای پیمایش ...  بیشتر

تجارب و چالش‌های کودکان دارای پدر مصرف‌کننده مواد (یک مطالعه پدیدارشناسی)

منصور فتحی؛ مریم خاک رنگین

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، صفحه 127-167

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11707

چکیده
  یکی از ارزش‌های اساسی حرفه مددکاری اجتماعی، عدالت اجتماعی و توجه ویژه به افراد و اقشار آسیب‌پذیر و به‌خصوص کودکان در شرایط دشوار است. این مقاله به بررسی تجارب و تنش‌های ناشی از زندگی با پدر مصرف‌کننده مواد، به منظور کاهش مشکلات این کودکان پرداخته است.روش پژوهش حاضر، پدیدارشناسی بوده و برای تحلیل اطلاعات و مصاحبه‌ها از تحلیل تماتیک ...  بیشتر

زمینه‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان

محسن نیازی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، صفحه 169-201

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11708

چکیده
  گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان به یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع امروزی تبدیل‌شده است. این مطالعه باهدف بررسی کیفی پدیده رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان درصدد است تا درک روشنی از دلایل و زمینه‌های گسترش آن را فراهم نماید. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد گراند د تئوری انجام‌شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند ...  بیشتر

تجربۀ زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه‌ها)

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه جعفری؛ محمدسعید ذکایی؛ فرشاد مومنی

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، صفحه 202-230

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11709

چکیده
  پژوهش پیش رو متمرکز بر تجربۀ زیستۀ کارگران خانگی است. روش پژوهش، کیفی با بهره‌گیری از روش تحلیل روایت است. جمعیت مورد مطالعه، کارگران خانگی زن شهر تهران هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر گزینش شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبۀ عمیق و جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند ...  بیشتر