دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، شهریور 1397 
عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

صفحه 101-126

10.22054/rjsw.2018.11706

نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری