نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مددکار اجتماعی

3 مددکار اجتماعی شاغل در زندان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف فهم عمیق زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع گراندد تئوری است و اطلاعات با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شد. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند و با معیار اشباع اطلاعات انتخاب گردیده است. بعد از تحلیل اطلاعات، یافته های تحقیق، در بعد سببی عواملی همچون، اعتیاد و رفتارهای اعتیادی، وابستگی اقتصادی، شیوه زندگی روزمره و حیطه های فضایی، در بعد زمینه ای، عواملی همچون، طرد اجتماعی، از هم گسیختگی روابط خانوادگی، محلات بی سازمان شهری و تشدید خطر قربانی شدن و در نهایت در بعد مداخله گر مفاهیم عدم امکان پیگیری قضایی و تداوم خشونت، فقدان حمایت ها و سیاست های اجتماعی استخراج گردید. مقوله یا پدیده محوری پژوهش، گریز ناپذیری خشونت جنسی در زنان بی خانمان است. استراتژی های زنان بی خانمان در برخورد با وضعیت و شرایط موجود به دو شکل، سازگارمدار و تغییر مدار است. همسو با نگرش مددکاری اجتماعی، هرگونه مداخله در وضعیت افراد بی خانمان، نیازمند نگاه جامع و سیستماتیک به ابعاد مختلف پیدایش مساله، نیازها و چالش های آن ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contexts and Consequences of Sexual Violence in women Homelessness

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • khadije feizy 2
  • aliasghar darvishi 3

1 Assistant Professor ,Allameh Tabatabaei University, Faculty of social sciences, Department of social work,

2 social work

3 ;;;

چکیده [English]

The purpose of this study was to deeply understand the Causes and consequences of sexual violence in homeless women. The method of the present study is qualitative and grounded theory and the data were collected using semi-structured deep interview technique. 19 participants were selected through theoretical and purposeful sampling and information saturation criteria. After analyzing the information, the research findings, on the causal dimension of factors such as addiction and addictive behaviors, economic dependency, daily life style and spatial domains, on the contextual dimension, such as, social exclusion, disruption of family relationships, urban disorganization neighborhoods and the escalating risk of being victimized, and finally, the interventionist dimension of the concepts of inability to pursue justice and the continuation of violence, lack of support and social policies, were extracted. The central theme or phenomenon of research is the inevitability of sexual violence in homeless women. The strategies of homeless women to deal with the current situation are adaptive and change-oriented. Along with the social work attitude, any intervention in the situation of the homeless requires a comprehensive and systematic look at the different dimensions of the problem, its needs and challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Violence
  • Homeless Women
  • Living Experience
  • Grounded Theory
 
-    احمدی، حبیب. (1392)، جامعه‌شناسی انحرافات، انتشارات سمت.
-    ادهمی، جمال؛ ترکمان، مهدی؛ کلهر، سمیرا و دغاغله، عقیل. (1390)، کلان‌شهر تهران و تکدی گری، انتشارات: جامعه و فرهنگ.
-    اباذری، یوسف؛ صادقی فسایی، سهیلا و حمیدی، نفیسه. (1387)، احساس ناامنی در تجربه زنان از زندگی روزمره، پژوهش زنان، دوره 6، شماره 1.
-     استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت (1392)، مبانی پژوهش کیفی، ترجمه: ابراهیم افشار، تهران: نشرنی.
-    پروین، ستار، علی‌اصغر درویشی فرد و قباد کاظمی. (1393)، بی‌سازمانی اجتماعی و آسیب‌های پنهان شهری: مطالعه مورد محله هرندی، مجله مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 23 شماره 1.
-    پروین، ستار؛ کلانتری، عبدالحسین و محمدرحیم صفری. (1393)، تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره بار در شهر تهران (با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی)، فصلنامه پژوهش‌نامه مددکاری اجتماعی، شماره 1.
-    حسن‌پور ازغدی، سیده بتول؛ سیمبر، معصومه و کرمانی، مهدی. (1390)، خشونت خانگی علیه زنان: مروری بر نظریه‌ها، میزان شیوع و عوامل مؤثر بر آن (مقاله موردی)، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دوره 21، شماره 73.
-    خیرالله پور، اکبر. (1383)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی "مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
-    درویشی، علی‌اصغر و فیضی پور، خدیجه. (1398)، فهم تجربه زیسته زنان بی‌خانمان، فصلنامه پژوهش‌نامه مددکاری اجتماعی، شماره 14.
-    دیماتئو، ام رابین. (1378)، روانشناسی سلامت، ترجمه: محمد کاویانی و همکاران، جلد اول: انتشارات سمت.
-    سام آرام، عزت اله. (1391)، نظریه‌های مددکاری اجتماعی، انتشارات: دانشگاه علامه طباطبائی.
-  محمدی، فائزه و میرزایی، رحمت. (1391)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت علیه زنان (مطالعه شهرستان روانسر)، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، دوره 6، شماره 1.
-    صادقی فسائی، سهیلا؛ آهنگرسله بنی، اعظم؛ دانش، پروانه و قاضی نژاد، مریم. (1393)، درک و تصور زنان از قربانی شدن (مطالعه کیفی در شهر تهران)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 2، شماره 3.
-    صادقی فسایی، سهیلا. (1389)، «مطالعۀ جامعه‌شناختی آزار جنسی در محیط کار»، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 30.
-    علیوردی نیا، اکبر و علیمردانی، منا. (1396)، کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال 28، شماره 67.
 
-    Breton, M., T. Bunston. 1992. “Physical and sexual violence in the lives of homeless women.”Canadian Journal of Community Mental Health 11:1, 29-44.
-   Jessica A Heerde & Sheryl A Hemphill. (2015). Sexual Risk Behaviors, Sexual Offenses, and Sexual Victimization Among Homeless Youth: A Systematic Review of Associations With Substance Use. ArticleinTrauma Violence & Abuse 15(5):468-489. DOI: 10.1177/1524838015584371 
-   Heather D. Tevendale, Marguerita Lightfoot & Suzanne L. Slocum. (2009). Individual and Environmental Protective Factors for Risky Sexual Behavior among Homeless Youth: An Exploration of Gender Differences. ArticleinAIDS and Behavior 13(1):154-64 .
-   Goodman, L., Fels, K., and Glenn, C. (2006). No Safe Place: Sexual assault in the lives of homeless women. Retrieved June 18, 2006, from http://www.vawnet.org.
-   Georgia Network to End Sexual Assault, (2020).
-   Linda L. Halcón, Alan R Lifson. (2004). Prevalence and Predictors of Sexual Risks Among Homeless Youth. ArticleinJournal of Youth and Adolescence 33(1):71-80. DOI: 10.1023/A:1027338514930.
-   Pennsylvania Coalition Against Rape. (2007). Poverty and Sexual Violence: Building Prevention and Intervention Responses.
-   Suzanne L. Wenzel, Paul Koegel & Lillian Gelberg. (2000). Antecedents of Physical and Sexual Victimization Among Homeless Women: A Comparison to Homeless Men. American Journal of Community Psychology volume 28, pages367–3.
Tyler, Kimberly A.; Whitbeck, Les B.; Hoyt, Dan R.; and Cauce, Ana Mari. (2001). "The Effects of a High-Risk Environment on the Sexual Victimization of Homeless and Runaway Youth". Sociology Department, Faculty Publications. 40. https://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/40