زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مددکار اجتماعی

3 مددکار اجتماعی شاغل در زندان

10.22054/rjsw.2020.50519.386

چکیده

مطالعه حاضر با هدف فهم عمیق زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع گراندد تئوری است و اطلاعات با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شد. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند و با معیار اشباع اطلاعات انتخاب گردیده است. بعد از تحلیل اطلاعات، یافته های تحقیق، در بعد سببی عواملی همچون، اعتیاد و رفتارهای اعتیادی، وابستگی اقتصادی، شیوه زندگی روزمره و حیطه های فضایی، در بعد زمینه ای، عواملی همچون، طرد اجتماعی، از هم گسیختگی روابط خانوادگی، محلات بی سازمان شهری و تشدید خطر قربانی شدن و در نهایت در بعد مداخله گر مفاهیم عدم امکان پیگیری قضایی و تداوم خشونت، فقدان حمایت ها و سیاست های اجتماعی استخراج گردید. مقوله یا پدیده محوری پژوهش، گریز ناپذیری خشونت جنسی در زنان بی خانمان است. استراتژی های زنان بی خانمان در برخورد با وضعیت و شرایط موجود به دو شکل، سازگارمدار و تغییر مدار است. همسو با نگرش مددکاری اجتماعی، هرگونه مداخله در وضعیت افراد بی خانمان، نیازمند نگاه جامع و سیستماتیک به ابعاد مختلف پیدایش مساله، نیازها و چالش های آن ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contexts and Consequences of Sexual Violence in women Homelessness

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • khadije feizy 2
  • aliasghar darvishi 3
1 Assistant Professor ,Allameh Tabatabaei University, Faculty of social sciences, Department of social work,
2 social work
3 ;;;
چکیده [English]

The purpose of this study was to deeply understand the Causes and consequences of sexual violence in homeless women. The method of the present study is qualitative and grounded theory and the data were collected using semi-structured deep interview technique. 19 participants were selected through theoretical and purposeful sampling and information saturation criteria. After analyzing the information, the research findings, on the causal dimension of factors such as addiction and addictive behaviors, economic dependency, daily life style and spatial domains, on the contextual dimension, such as, social exclusion, disruption of family relationships, urban disorganization neighborhoods and the escalating risk of being victimized, and finally, the interventionist dimension of the concepts of inability to pursue justice and the continuation of violence, lack of support and social policies, were extracted. The central theme or phenomenon of research is the inevitability of sexual violence in homeless women. The strategies of homeless women to deal with the current situation are adaptive and change-oriented. Along with the social work attitude, any intervention in the situation of the homeless requires a comprehensive and systematic look at the different dimensions of the problem, its needs and challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Violence
  • Homeless Women
  • Living Experience
  • Grounded Theory