دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، مهر 1397 
فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران

صفحه 1-27

10.22054/rjsw.2018.11864

مریم داودی؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاور


رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق 1430

صفحه 111-150

10.22054/rjsw.2018.11866

جعفر هزارجریبی؛ مسعود عالمی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی