طراحی مدل موانع ازدواج معلولین در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه کاشان- کاشان-ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران

4 گروه علوم اجتماعی -دانشکده علوم انسانی- دانشگاه کاشان- کاشان- ایران

10.22054/rjsw.2020.48423.359

چکیده

چکیده
امروزه با توجه به آمار رو به افزایش معلولین بررسی مسائل مربوط به آنان مورد توجه جهانی قرار گرفته است، چرا که توانمندسازی و ارتقاء کیفیت زندگی معلولین می‌تواند عامل موثری نیز در بهبود شاخصه‌های رشد و توسعه جوامع باشد. در این میان برخی نیازهای معلولین نیازمند نگاه خاص و برنامه‌ریزی ویژه است که از آن جمله می‌توان ازدواج و تشکیل خانواده معلولین را نام برد. هدف: با توجه به ضرورت ازدواج این قشر هدف از تحقیق پیش‌رو تعیین متغیرهای مؤثر و موانع ازدواج معلولین و دستیابی به مدل این عوامل در جهت برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در این حوزه است. روش: برای دستیابی به این متغیرها از تحقیقات پیشین و مصاحبه از چهار گروه معلول، خانواده معلول، مسئولین مراکز و متخصصین استفاده شده است، روش مورد استفاده برای تحلیل روابط بین متغیرها، مدلسازی ساختاری تفسیری ISM است که میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر یکدیگر نیز با استفاده از تحلیل MICMAC در آن مشخص گردید. یافته ها: یافته های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که عوامل نوع و شدت معلولیت تأثیرگذارترین متغیرهای مدل به دست آمده هستند که پس از آن نوع نگرش جامعه به معلولیت و فقدان سازوکارهای سازمانی و قانونی نیز عامل مهمی در رفع موانع ازدواج معلولین می‌باشد. نتیجه گیری: بنابر نتایج ضروری است که چالش‌های حاصل از موانع ذکر شده با اولویت آموزش و پیشگیری و اصلاح نگرش و اقدام در حوزه سیاست گذاری‌های صحیح رفع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Model for Barrier of Disabled Married in Iran: A Structural Interpretative Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • zahra SadeqiArani 2
  • hadis ebrahimi 3
  • azam heidari 4
1 Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran
3 MSc Student of Cultural Studies, University of Kashan, Kashan, Iran
4 Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Nowadays, due to the increasing number of people with disabilities, the study of issues related to them has received worldwide attention, because empowering and promoting the quality of life of people with disabilities can be an effective factor in improving the growth and development indicators of societies. Some of the needs of people with disabilities, however, require special consideration and special planning, such as marriage and family formation. Objective: Considering the necessity of marriage in this group, the aim of this study is to determine the effective variables and barriers of marriage for persons with disabilities and to obtain a model of these factors in order to plan and act effectively in this field. Method: Previous research and interviews with four groups of disabilities, disabled families, center officials and specialists have been used to obtain these variables. The method used for analyzing the relationships between variables is ISM's interpretive structural modeling that measures the effectiveness and effectiveness of the variables on each other. It was also determined using MICMAC analysis. Results: Findings show that the factors affecting the type and severity of disability are the most influential variables in the model. Then, the type of society's attitude towards disability and lack of organizational and legal mechanisms are also important factors in removing barriers to marriage. Conclusion: According to the results, it is necessary to address the challenges of the mentioned barriers with priority of education, prevention and reform of attitude and action in the field of sound policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disability
  • Disability Marriage
  • Barriers to Marriage
  • Interpretive Structural Modeling