بررسی تاثیر فقر اقتصادی بر روابط عاطفی زوجین (مطالعه موردی خانواده‌های منطقه 16 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران. ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22054/rjsw.2020.39852.288

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فقر با روابط عاطفی در بین زوجین در منطقه 16 شهر تهران با روش کمی (پیمایش) انجام گرفت. با استفاده روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 400 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار spss نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد بین فقر اقتصادی و روابط عاطفی در خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (0.001=p)، یعنی با افزایش فقر اقتصادی روابط عاطفی بین زوجین کاهش مییابد. علاوه بر این بین فقر اقتصادی با رفتارهای منفی و خشونت در خانواده، اعتماد و رفتارهای حمایتی همبستگی و رابطه معنادار آماری وجود دارد(0.001=p). به‌طور کلی، فقر اقتصادی باعث افزایش خشونت می‌شود که خود این موضوع نیز به روابط عاطفی بین زوجین آسیب می‌رساند. بنابراین به نظر میرسد که اگر سیاستگذاری ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد خانواده متمرکز گردد، میزان آسیبهای خانواده و اجتماع به صورت چشمگیری کاهش مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of economic Poverty on Couples emotional Relationships

نویسندگان [English]

  • Leila Kouchakian 1
  • Abdolreza Adhami 2
1 MA graduate, Department of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Corresponding Author; Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using a quantitative method of surveying, the present study aimed at investigating the relationship between poverty and emotional relationships among couples living in District 16 of Tehran, Iran. Applying cluster sampling, 400 individuals were selected as the statistical sample. The data were collected using a researcher-made questionnaire and were analyzed using descriptive and analytical statistics given by SPSS (Ver. 20).
The results showed a significant negative relationship between economic poverty and emotional relationships between couples (p = 0.001), indicating that the more the economic poverty in the family, the less the emotional relationships among the members would be. In addition, a significant statistical correlation existed among economic poverty, negative behaviors, violence in the family, trust, and supportive behaviors (p = 0.001). In general, economic poverty increases violence, which by itself affects the emotional relationships between couples. Therefore, it appears that if adopted policies focus on improving the household economic status and income, the size of the family and community harms will decrease significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Poverty
  • couples
  • Emotional Relations
  • . Tehran