نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران. ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فقر با روابط عاطفی در بین زوجین در منطقه 16 شهر تهران با روش کمی (پیمایش) انجام گرفت. با استفاده روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 400 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار spss نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد بین فقر اقتصادی و روابط عاطفی در خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (0.001=p)، یعنی با افزایش فقر اقتصادی روابط عاطفی بین زوجین کاهش مییابد. علاوه بر این بین فقر اقتصادی با رفتارهای منفی و خشونت در خانواده، اعتماد و رفتارهای حمایتی همبستگی و رابطه معنادار آماری وجود دارد(0.001=p). به‌طور کلی، فقر اقتصادی باعث افزایش خشونت می‌شود که خود این موضوع نیز به روابط عاطفی بین زوجین آسیب می‌رساند. بنابراین به نظر میرسد که اگر سیاستگذاری ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد خانواده متمرکز گردد، میزان آسیبهای خانواده و اجتماع به صورت چشمگیری کاهش مییابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of economic Poverty on Couples emotional Relationships

نویسندگان [English]

  • Leila Kouchakian 1
  • Abdolreza Adhami 2

1 MA graduate, Department of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Corresponding Author; Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Using a quantitative method of surveying, the present study aimed at investigating the relationship between poverty and emotional relationships among couples living in District 16 of Tehran, Iran. Applying cluster sampling, 400 individuals were selected as the statistical sample. The data were collected using a researcher-made questionnaire and were analyzed using descriptive and analytical statistics given by SPSS (Ver. 20).
The results showed a significant negative relationship between economic poverty and emotional relationships between couples (p = 0.001), indicating that the more the economic poverty in the family, the less the emotional relationships among the members would be. In addition, a significant statistical correlation existed among economic poverty, negative behaviors, violence in the family, trust, and supportive behaviors (p = 0.001). In general, economic poverty increases violence, which by itself affects the emotional relationships between couples. Therefore, it appears that if adopted policies focus on improving the household economic status and income, the size of the family and community harms will decrease significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Poverty
  • couples
  • Emotional Relations
  • . Tehran
 
-        ابراهیمی سالاری، تقی؛ مهاجری، مسعود و دلدار، فائزه. (1393)، ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق، نخستین همایش ملی توزیع درآمد و عدالت اقتصادی، سمنان: ایران.
-        حاج هاشمی، محمد اسماعیل. (1387)، بررسی آسیب‌شناختی پیامدهای دوری جای کار از خانه بر فرد و خانواده در کلان‌شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-        خاگپور، ؟؟؟؟ امین. (1395)، تحلیل پایداری بافت فرسوده محله جوادیه منطقه 16 تهران. کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط‌زیست در هزاره سوم، رشت: شرکت پیشگامان پژوهش‌های نوین.
-        رفعت‌جاه، مریم و بهرامی، سمانه. (1390)، مطالعه انسان‌شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران، مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 1، شماره 2.
-        روشه، گی. (1395)، تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
-        ریتزر، جورج. (1374)، نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران مدرن، ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی
-        زاهدی، محمدجواد، ملکی، امیر و حیدری، امیرارسلان. (1387)، فقر و سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 7، شماره 28.
-        ساروخانی، باقر. (1393). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
-        شریعتمداری، علی. (1393)، روان‌شناسی تربیتی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
-        صادقی فسایی، سهیلا؛ ملکی پور، زینب. (1392)، تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین: مصادیق و زمینه‌های شکل‌گیری. نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 1.
-        صادقی، احمد. (1384)، بررسی روابط عاشقانه، ازدواج و ساختارهای اجتماعی در ایران، مجله تخصصی جامعه‌شناسی. پیش‌شماره 2.
-        صانعی، لیلا و راغفر، حسین. (1389)، اندازه‌گیری آسیب‌پذیری کودکان کشور در مقابل فقر، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 35
-        طایفی، علی. (1392)، خانواده ایرانی، خانواده مقدس. وبگاه «خانواده مطهر». دسترسی در سایت: (http://motaharfamily.ir/?p=1932)
-        فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد. (1384)، بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 2
-        فروید، زیگموند. (1392)، تمدن و ملالت‌های آن، ترجمه: محمد مبشری، تهران: نشر ماهی.
-        فلاحی، محمدعلی؛ دلدار، فائزه. (1395)، عوامل مؤثر بر طلاق در استان‌های ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، دوره 10، شماره 34: 135-154.
-        کرایب، یان. (1395)، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه: عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
-        گیدنز، آنتونی. (1396)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
-        مارکس، کارل. (1384)، درباره تکامل مادی تاریخ: 2 رساله و 28 نامه، ترجمه: خسرو پارسا، تهران: نشر دیگر.
-        محمودی، وحید؛ صمیمی فر، قاسم. (1394)، فقر قابلیتی. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 17
-        مدنی، سعید، بیات، مجتبی. (1389)، فقر و کودک‌آزاری در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 9، شماره 35.
-       مرجع جامع آماری ایران. (1394)، برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه، دسترسی در سایت: http://amarista.ir
 
-   Burley, K. A. (1995). Family variables as mediators of the relationship between work-family conflict and marital adjustment among dual-career men and women. The Journal of Social Psychology135(4), 483-497.
-   Cassidy, J., Parke, R. D., Butkovsky, L., and Braungart, J. M. (1992). Familypeer connections: The roles of emotional expressiveness within the family and children's understanding of emotionsChild development63(3), 603-618.
-   Cheng, C. (1998). Psychometric properties of the Social-Conflict Scales for Chinese adolescents. The Journal of social psychology138(2), 211-216.
-   Conger, R. D., Elder Jr, G. H., Lorenz, F. O., Conger, K. J., Simons, R. L., Whitbeck, L. B., ... and Melby, J. N. (1990). Linking economic hardship to marital quality and instability. Journal of Marriage and the Family, 643-656.
-   Conger, R. D., Ge, X., and Lorenz, F. O. (1994). Economic stress and marital relations. In R. D. Conger,& G.H.Elder (Eds.),Families in troubled times:Adapting to change in rural America (pp. 187–203). New York: Aldine de Gruyter.
-   Falconier, M. K., and Epstein, N. B. (2010). Relationship satisfaction in Argentinean couples under economic strain: Gender differences in a dyadic stress model. Journal of Social and Personal Relationships, 27(6), 781-799.
-   Frone, M. R., Barnes, G. M., and Farrell, M. P. (1994). Relationship of work-family conflict to substance use among employed mothers: The role of negative affect. Journal of Marriage and the Family, 1019-1030.
-   Gaelick, L., Bodenhausen, G. V., and Wyer, R. S. (1985). Emotional communication in close relationships. Journal of personality and social psychology49(5), 1246.
-   Grych, J. H., and Fincham, F. D. (1993). Children's appraisals of marital conflict: Initial investigations of the cognitivecontextual framework. Child development, 64(1), 215-230.
-   Hessler, D. M. (2008). Family stressors, emotional competence, and adolescent risky behavior. Dissertations Publishing, University of Washington.
-   Ingoldsby, B., Schvaneveldt, P., Supple, A., and Bush, K. (2004). The relationship between parenting behaviors and adolescent achievement and self-efficacy in Chile and EcuadorMarriage & family review35(3-4), 139-159.
-   Krug, E. G. (2002). World Report on Violence and Health, World Health Organization
-   Lazarus, R. S., and Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
-   McKnight, D., and Chervany, N. (1996). The meanings of trust. Scientific report, University of Minnesota.
-   Noonan, K., Burns, R., and Violato, M. (2018). Family income, maternal psychological distress and child socio-emotional behaviour: longitudinal findings from the UK Millennium Cohort Study. SSM-population health, 4, 280-290.
-   Park, J., Turnbull, A. P., and Turnbull III, H. R. (2002). Impacts of poverty on quality of life in families of children with disabilities. Exceptional children, 68(2), 151-170.
-   Pearlin, J. (1989). The sociological study of stress. Journal of Health and Social Behavior, 30, 241–256.
-   Russell, A. E., Ford, T., and Russell, G. (2018). The relationship between financial difficulty and childhood symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder: a UK longitudinal cohort study. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 53(1), 33-44.
-   Russon, J. (2010). Human experience: Philosophy, neurosis, and the elements of everyday life. SUNY Press.
-   Ryan, Suzanne, and Harris, Kathleen Mullan (2001). Poverty, social context, and adolescent emotional health. Ph.D Dissertation, the University of North Carolina at Chapel Hill.
-   Saxton, L. (1996). Individual, marriage, and the family. Wadsworth Pub. Co.
-   Schneider, D. M. (1984). A Critique of the Study of Kinship. University of Michigan Press.
-   Sears, H. A., and Galambos, N. L. (1992). Women's work conditions and marital adjustment in two-earner couples: A structural model. Journal of Marriage and the Family, 789-797.
-   Siemieniuk, R. A., Krentz, H. B., Gish, J. A., and Gill, M. J. (2010). Domestic violence screening: prevalence and outcomes in a Canadian HIV population. AIDS patient care and STDs24(12), 763-770.
-   Taylor, S.E. (2011). "Social support: A Review". In M.S. Friedman.The Handbook of Health Psychology. New York, NY: Oxford University Press. pp. 189–214.
-   Warren-Findlow, J., Laditka, J. N., Laditka, S. B., and Thompson, M. E. (2011). Associations between social relationships and emotional well-being in middle-aged and older African Americans. Research on Aging, 33(6), 713-734.