همگرایی سیاست اجتماعی و مددکاری اجتماعی:آموزه هایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله با رویکردی تحلیلی و با طرح این پرسش که هم‌گرایی مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی چگونه ممکن می‌شود؟، به بررسی نقشی که مددکاری اجتماعی در توسعه سیاست اجتماعی دارد و نیز تأثیری که ایدئولوژی‌های رفاهی و در پی آن سیاست‌های اجتماعی بر مددکاری اجتماعی دارند، می‌پردازد. در این مقاله، زمینه‌های مورد توجه برای بیان این رابطه را در دو نقش محوری شناسایی و مفهوم‌پردازی کرده‌ام. 1) نقش حداقل‌گرا که در آن مددکار اجتماعی صرفاً به عنوان مجری سیاست اجتماعی است. در این موقعیت، مددکار اجتماعی در نقش اجراکنندة سیاست‌های اجتماعی در سازمان‌ها و مراکز ارایه دهنده خدمات اجتماعی ظاهر می‌شود و 2) نقش حداکثرگرا که مددکار اجتماعی به عنوان اصلاح‌گر سیاست اجتماعی عمل می‌کند. در این موقعیت، مددکار اجتماعی همزمان با اجرای سیاست‌های اجتماعی در جهت تعیین دستور کار برای اجرا یا ممانعت از اجرای یک سیاست، تحلیل مسألة موجود، ارایه پیشنهاد پژوهش و حتی برای تصویب سیاست اقدام می‌کند. با این نقش، مددکار اجتماعی در تعاملی دوسویه با سیاست اجتماعی هم به توسعة مددکاری اجتماعیِ موثر کمک می‌کند و هم در پیوندی ارگانیک به پویایی و تحول سیاست اجتماعی ِزمینه‌مند یاری می‌رساند. برهم‌کنش هم‌افزایی که ضرورتی برای مددکاری اجتماعی روزآمد و سیاست اجتماعی علمی و کاربردی در زمینة ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence of social policy and social work: Lessons for Iran

چکیده [English]

Using an analytical approach and proposing the question: How is the convergence of social policy and social work possible? this study aims to investigate the role of social work in social policy development and the effect of welfare ideologies, and consequently social policies on social work. This paper identifies and conceptualizes the areas of interest to express this relationship in two axial roles: 1) the minimalist role in which the social worker is only the executor of social policy. In this situation, the social worker appears in the role of social policy executor in organizations and centers that provide social services, and 2) the extremist role in which the social worker acts as the social policy reformer. In this situation, the social worker embarks on a plan to analyze the existing problem, to present a research proposal, and even approve the policy at the same time with implementing the social policies to determine the agenda for implementing or preventing the implementation of a policy. In this role, the social worker both helps with developing the effective social work in a two-way interaction with social policy and help with the dynamicity and evolution of the social policy in an organic connection; the synergy interaction which is considered as a necessity for up-to-date social work and applied social policy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social policy
  • Social Work
  • social policy analysis
  • Welfare state
  • policy action